Home About Browse Search
Svenska


Brunstedt, Katarina, 2013. Biverkningar efter intraartikulärbehandling med ett nytt hyaluronsyra-NSAID preparat på häst : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
249kB

Abstract

Hältor är vanligt förekommande på häst och hos de halta hästarna som behandlas av veterinär är ledinflammation den vanligaste diagnosen enligt Agrias försäkringsdata (Pernell et al, 2005). Utredning och behandling av hältor är ofta tidskrävande och dyrt. För hästen kan hältan och dess behandling innebära nedsatt välfärd. I dagsläget består behandlingen av ledinflammationer ofta av en kombination av vila och systemisk eller intraartikulär medicinering. Ibland måste även kirurgiska metoder tillämpas, som till exempel artroskopi. Det finns ett flertal preparat på marknaden för medicinsk behandling men deras behandlingsresultat och säkerheten vid användning av dem varierar. Därför finns ett intresse av att utveckla nya och bättre alternativ för ledbehandling.

I denna pilotstudie testas ett läkemedel kallat ”preparat X”. Det innehåller en kombination av NSAID och hyaluronsyra som är länkade till varandra. Genom länkningen förväntas substanserna brytas ner långsammare i leden än vad de gör var för sig. Därigenom blir förhoppningsvis halveringstiden längre och substanserna kan verka under en längre tid i den behandlade leden. Substanserna bildar tillsammans en större molekyl som har svårare att diffundera ut ur leden vilket kan bidra till att den systemiska effekten blir mindre.
Pilotstudien avser akuta biverkningar efter injektion med preparat X samt preparatets halveringstid i synovia.
Lederna behandlades med preparat X i en led och en kontrollsubstans (natriumklorid, fritt NSAID eller hyaluronsyra) i motsvarande led på det andra frambenet. Under de följande 14 dagarna undersöktes hästarna avseende förändringar i klinisk bild och hälta. Prover på ledvätska, blod och urin togs för att studera preparatets halveringstid och utsöndring.

På de sju leder som testades i försöket sågs ingen akut biverkning i form av hälta eller feber. I tre av sju leder som behandlats med preparat X uppkom en lindrig till måttlig galla (ökad mängd ledvätska) de närmaste dagarna efter behandling, ibland i kombination med en diffus periartikulär svullnad Fyra av sju leder som behandlats med kontrollsubstans i form av natriumklorid eller ren hyaluronsyra visade också någon form av anmärkning i den kliniska undersökningen under försökets gång. Den jämna fördelningen av reaktioner mellan behandlade leder och kontrolleder gör det mer troligt att de uppkomna biverkningarna sågs på grund av frekvent punktion av leden snarare än själva behandlingen i sig.

Halveringstiden hos preparat X varierade mellan 7 och 19 timmar i den här studien. Vid jämförelse med fritt NSAID som injicerats som kontroll kunde en mätbar nivå av NSAID ses 48 timmar i den led som behandlats med preparat X , jämfört med 12 timmar för fritt NSAID. Resultaten stödjer teorierna om att preparat X skulle kunna ha en långsammare nedbrytning och därmed också längre halveringstid än många andra preparat. Halterna av NSAID i blod och urin var små vilket kan tala för att preparat X har en mer lokal verkan och mindre systemiskt upptag än andra preparat.

,

Lameness is a common problem in horses and arthritis is the most common diagnosis among horses that have been treated by a veterinarian according to Agria’s database for insurances (Penell et al, 2005). Examination and treatment of lameness often requires both money and a lot of time. Lameness itself and the therapy may have an impact of the horse’s welfare.

Traumatic arthritis is often treated with a combination of rest and systemic or intra articular medicine. Sometimes even surgical methods are needed, like arthroscopy. There are several drugs for medical treatment in the market but their outcome and safety varies. For these reasons there exists an interest in developing new and better drugs for the treatment of arthritis.

A new drug called ”preparation X” is tested in this pilot study. It contains a combination of NSAID and hyaluronic acid that are linked to each other. The link between the substances is expected to slow down the degradation of the substances and thereby hopefully extend the half life and the active time of the substances in the joint. There are also expectations that the systemic effect might become minor since a larger molecule might have a harder time getting out of the joint than a smaller one.

The pilot study concerns the adverse affects after intra articular injection with preparation X and the half life of the drug in the synovial fluid. The horses were given an intra articular injection with preparation X in the fetlock or carpus of one of the forelimbs. The same joint in the other forelimb was injected with a control substance (sodium chloride, free NSAID or hyaluronic acid). During the following 14 days the horses were examined for changes in their clinical picture and lameness. Samples of joint fluid, blood and urine were collected to study the drug’s half life and its uptake in the body.

None of the six horses (seven joints) included in the study showed acute adverse effects like fever or lameness. In three of seven joints that were treated with preparation X a mild-moderate intra articular effusion was seen the first days following the injection. In some cases it was combined with a diffuse periarticular effusion. Four of seven joints treated with control substances in the form of sodium chloride, free NSAID or hyaluronic acid also showed some kind of remarks in the clinical picture during the study. Since there was no difference in the amount of reactions between the joints treated with preparation X and the joints injected with control substances, it is likely to assume that the reactions probably arose because of the frequent punction of the joints rather than the treatment itself.

The half life of preparation X varied between 7 and 19 hours in this study. NSAID could be measured in the joint fluid for 48 hours in the joint injected with preparation X compared to the joint injected with free NSAID, where NSAID could be measured for 12 hours. The results supports the theory that preparation X might have a slower degradation and thereby a longer half life that some other drugs. The levels of NSAID in blood and urine were very low which might show that preparation X has a more local effect and less systemic uptake than other drugs.

Main title:Biverkningar efter intraartikulärbehandling med ett nytt hyaluronsyra-NSAID preparat på häst
Subtitle:en pilotstudie
Authors:Brunstedt, Katarina
Supervisor:Holm Forsström, Karin
Examiner:Haubro Andersen, Pia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:44
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Artrit, häst, ledbehandling, biverkningar, NSAID
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2253
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2253
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:26 Apr 2013 08:52
Metadata Last Modified:26 Apr 2013 08:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics