Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Carl, 2013. Flerträdshantering i slutavverkning. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Flerträdshantering har sedan länge främst förekommit i gallringar och vid skörd av biobränslesortiment. På senare år har svenska och kanadensiska forskare även gjort tidsstudier på tekniken i slutavverkningar där resultaten visar på en ökning av produktiviteten. Inom Holmen Skog har tekniken använts i slutavverkningar under ett par års tid men kunskap om vilken typ av skog den bör användas i och potentialen är okänd. Syftet med denna studie var att kvantifiera potentialen för flerträdshantering i slutavverkning inom Holmen Skog och beskriva de skogliga förutsättningarna. Det gjordes även en skattning av produktivitetsökningen och en maskinkostnadskalkyl för flerträdshanteringens effekter på skördarens drivningskostnad.

Studien utfördes enligt följande: Stamnotor extraherades från slutavverkade trakter där flerträdshantering användes. En medelberäkning och en regressionsanalys utfördes på stamnotorna för beskrivning av förutsättningarna. De statistiska analyserna tillämpades på historiska slutavverkningsdata för varje distrikt. En litteraturstudie utgjorde grunden för den skattningen av produktivitetsökningen som tillämpades på en traktbank. En maskinkostnadskalkyl för olika medelstammar utfördes, med och utan flerträdshanterande utrustning. Slutligen beräknades totala potentialen för flerträdshantering i slutavverkning genom en sammanvägning av den tekniska-, produktivitets- och ekonomiska potentialen.

Resultatet visar att den största sammanvägda potentialen finns i Örnsköldsviks region och särskilt i Lycksele distrikt där en möjlig besparing uppgår till 8,3 % av avverkningskostnader årligen. Flerträdshanteringen används främst på gran upp till en brösthöjdsdiameter på 12 cm där stamtätheten kan variera mycket varför stammarnas spatiala placering spelar en stor roll. Vid dessa förutsättningar kan skördaren sänka drivningskostnaden med ca 10 % och ökar produktiviteten med 14 % i bestånd med medelstam 0,16 m3fub.

,

Multi-stem harvesting is mainly used in thinnings where biofuel is harvested. In recent years, Swedish and Canadian researchers also conducted time studies with mult-tree technology in final felling. The results show a significant increase in productivity. At the forest company Holmen Skog, the technology has been used in the final felling for a couple of years, but the knowledge of in which stands it should be used and the potential are still unknown. The purpose of this study was to determine the potential for multi-tree harvesting within Holmen Skog and describe the forest conditions for where it should be used. An estimate of the productivity for each district was made and a machine cost calculation for mult-tree effects on the harvester driving cost.

The study was performed as follows: Stem notes was extracted from final felling tracts where multi-tree technology had been used. An average calculation and a regression analysis were performed on the stem notes for a description of the conditions. The statistical analyzes were applied on historical felling data for each district at Holmen Skog. From literature studies the estimation of productivity was applied on a tract bank. A machine cost calcutions was made on different mean stem volumes harvested, with and without the multi-tree harvesting. Finally, the total potential was calculated for multi-stem technology in final felling through a combination of technical, economic and productivity potential.

The result shows that the largest potential is in Örnsköldsvik region and especially in Lycksele district with possible annual savings on 8.3 % of the cutting costs. Multi-tree technology is primarily used on spruce up to 12 cm diameter at breast height where stem density can vary greatly (therefore the stem spatial positioning is important). In these forest conditions the harvester reduces its logging costs by about 10% and increase productivity by 14% in stocks with mean stem volume on 0.16 m3fub.

Main title:Flerträdshantering i slutavverkning
Authors:Johansson, Carl
Supervisor:Bergström , Dan
Examiner:Lindroos , Ola
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:392
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:potential, drivningskostnad, produktivitet, Holmen Skog, logging cost, productivity
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2249
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2249
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2013 14:34
Metadata Last Modified:25 Apr 2013 14:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics