Home About Browse Search
Svenska


Smith, Emelie, 2013. Beteendestörningar hos gris. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
473kB

Abstract

Genom åren har människan kontrollerat sättet att föda upp grisar på genom olika uppfödningssystem och avel. Trots detta har inte grisarnas beteende förändrats märkbart. De har fortfarande i stort sett samma naturliga beteende som vildsvinet, vilka de härstammar från. Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa vad som kan hända om grisar hindras från att utföra sina naturliga beteenden och presentera vad forskningen har kommit fram till gällande de vanligaste beteendestörningarna hos gris. Informationen är hämtad från artiklar som har sökts fram i olika databaser.

Grisar i det vilda spenderar 8 timmar per dag åt att böka och födosöka samt ägnar mycket tid åt att utforska och gyttjebada. Grisar i konventionella besättningar spenderar 30 min per dag med att äta och resten av tiden med att sova. Majoriteten av grisarna lever i miljöer där de inte har någon möjlighet till att utföra sina naturliga beteenden. De flesta kan inte böka, utforska, födosöka, svalka sig om de blir varma eller bygga bon åt sina ungar. De nekas även sitt sociala beteende utan normalt flockliv, revirbeteende eller rörelsebehov. Grisar kan då börja utveckla onormala beteenden såsom rörbitning, svansbitning och bukmassage. Dessa uppkommer som ett försök till att åtgärda frustration, stress, oförutsägbarhet eller brist på kontroll över sin miljö. Beteendena orsakar lidande hos grisen och innebär en försämrad djurvälfärd. För att undvika uppkomsten av onormala beteenden är enda möjligheten att sträva efter en miljö som så långt som möjligt tillgodoser grisarnas naturliga behov. Grisar i mer naturlig miljö blir mindre rädda, mer aktiva, leker mer, uppvisar en större repertoar av beteenden samt färre beteendestörningar. Sättet vi håller grisar på idag inom konventionell grishållning är ohållbart ur beteendesynpunkt. För att kunna förbättra välfärden hos grisarna kommer det krävas stora förändringar inom dagens grisproduktion. Det behövs betydligt tydligare och strängare lagstiftning som efterföljs, större motivation hos bönderna att förbättra grisarnas välfärd och en ökad medvetenhet hos konsumenterna.

,

Through the years, humans have controlled the way pigs are raised through different systems of rearing and breeding. Despite this, there has been no significant change in their behaviour. Pigs still essentially retain the same natural behavior of the wild boar, from which they originate. The purpose of this literature review is to illustrate what may happen if pigs are continued to be prevented from expressing natural behaviour and present what research has concluded regarding behavioural disorders in pigs. The information material consists of articles that have been found in various databases.

Pigs in the wild spend 8 hours a day rooting and foraging and spend much time exploring, mud bathing and roaming over large areas. Pigs in conventional farms spend 30 minutes per day eating and the rest of the time sleeping. The majority of the pigs live in environments where they are unable to carry out their natural behaviours. They cannot root, cool off if they get hot nor build nests for their young. They are also denied their natural social behavior without access to a natural group existence or territorial behaviour. Pigs can then begin to develop abnormal behaviours such as bar biting, tail biting or belly nosing. These arise as an attempt to cope with frustration, stress, unpredictability and lack of control over their environment. These behaviours cause distress and suffering to the pig and consequently leads to a poorer animal welfare. To prevent the development of abnormal behaviour and to address already developed behavioural problems it is important to provide pigs with an environment that is as close as possible to their natural environment. Pigs in enriched, more natural environments become less fearful, more active and playful and have a larger repertoire of behaviours where fewer are abnormal. The way we keep pigs in today’s conventional pig farms is untenable from the behavioural point of view. In order to improve the welfare of pigs, it will require major changes in today's pig production. We need much clearer and stricter laws, greater motivation among farmers to improve pig welfare and increased consumer awareness.

Main title:Beteendestörningar hos gris
Authors:Smith, Emelie
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:66
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:djurvälfärd, gris, beteende, stereotypier, svansbitning, naturligt beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2236
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2236
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal ecology
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2013 09:49
Metadata Last Modified:25 Apr 2013 09:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics