Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Elina, 2013. Lipidmetabolism och inflammation hos överviktiga hundar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
674kB

Abstract

Övervikt hos hund är ett växande problem med en rapporterad incidens på 22-40 %. Tillståndet definieras som ett överskott av fettvävnad i kroppen, beroende på rubbad energibalans. Överviktiga individer drabbas ofta av sekundära hälsoeffekter så som diabetes mellitus och insulinresistens, andningsbesvär, förhöjt blodtryck, ortopediska tillstånd och njurproblem. Överviktiga hundar har även kortare livslängd än normalviktiga hundar.
Överviktiga hundar har abnormala lipoproteinvärden med högre plasmakoncentrationer av både triglycerider och kolesterol jämfört med normalviktiga hundar. De har också en rubbad balans av så kallade adipokiner som utsöndras av fettvävnaden. Till adipokinerna hör bland annat hormoner och proinflammatoriska cytokiner, och fettvävnaden anses därför vara ett endokrint organ.

Plasmakoncentrationen av det aptitreglerande hormonet leptin ökar hos överviktiga hundar. Övervikten verkar vara associerad med utvecklandet av leptinresistens och därmed defekt födointagshämning. Ett annat hormon vars plasmamönster det ej råder konsensus om är adiponektin. Det har föreslagits att basalkoncentrationen av adiponektin kan vara högre hos hund än hos andra arter och att koncentrationen nödvändigtvis inte behöver minska med övervikt som det är visat hos människa. Något som talar för detta är det faktum att hundar sällan drabbas av åderförkalkning och diabetes typ 2, sjukdomar som det har föreslagits att adiponektin har skyddande effekt mot.
Forskning har visat att proinflammatoriska cytokiner som utsöndras av adipocyter hos överviktiga hundar är exempelvis Tumor necrosis factor alpha (TNF-α) och Interleukin-6 (IL-6). TNF-α är känt för att mediera insulinresistens, men större oklarhet råder kring plasmamönster och funktion hos IL-6 och akutfasproteinet C-reactive protein (CRP). Adipocyter hos hund utsöndrar även Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), och studier har visat att viktminskning hos hund gör att antalet makrofager minskar signifikant. Detta indikerar att ett inflammatoriskt svar med makrofagprofil föreligger hos överviktiga hundar.

Att adipokinerna från fettvävnaden verkar som en bidragande faktor i sambandet mellan övervikt och sekundära hälsoeffekter står relativt klart. Mycket forskning återstår dock inom området innan tydliga samband kan påvisas mellan övervikt, inflammation och alla sekundära hälsoeffekter som man idag anser vara associerade med övervikt.

,

Canine obesity is a growing problem with a reported incidence of 22-40 %. The obese state is defined as a surplus of adipose tissue in the body, due to disturbed energy balance. Obese individuals are predisposed to secondary health conditions such as diabetes mellitus and insulin resistance, cardiorespiratory disease, orthopedic disorders and kidney malfunction. Obese individuals also suffer from shorter life expectancy.

Obese dogs have abnormal lipoprotein pattern with higher plasma concentrations of both triglycerides and cholesterol compared to normal weight dogs. They also have a disturbed balance of adipokines which are secreted by the adipose tissue. Among the adipokines, both hormones and proinflammatory cytokines can be found. The adipose tissue is therefore regarded as an endocrine organ.
In obese dogs, plasma concentration of the appetite regulating hormone leptin is increased. The excess weight seems to be connected to the development of leptin resistance and defect inhibition of food intake. In terms of the plasma pattern of the hormone adiponectin in dogs, consensus is yet not reached. It has been proposed that the basal concentration of adiponectin may be elevated in dogs compared to other species. Adiponectin concentration is not necessarily decreased in obese dogs as shown in obese humans. The proposal is promoted by the fact that dogs rarely suffer from atherosclerosis and diabetes type 2, disorders to whom adiponectin has shown to have protecting properties.

Proinflammatory cytokines secreted from adipocytes in obese dogs are for example Tumor necrosis factor alpha (TNF-α) and Interleukin-6 (IL-6). TNF-α is known to mediate insulin resistance, but the plasma pattern and role of IL-6 and the acute phase protein C-reactive protein (CRP) is yet rather unknown. Canine adipocytes also secrete Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), and studies have shown that the cell count of macrophages is significantly decreased with weight loss in dogs. This indicates that an inflammatory state with a macrophage dominant profile exists in obese dogs.

It is quite clear that adipokines from the adipose tissue have a contributory role in the link between obesity and secondary health conditions. More research is though required in the area before a clear link can be demonstrated between obesity, inflammation and all secondary health conditions that we currently believe to be associated with obesity.

Main title:Lipidmetabolism och inflammation hos överviktiga hundar
Authors:Andersson, Elina
Supervisor:Söder, Josefin and Hoglund, Katja
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:28
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:lipidmetabolism, hund, övervikt, inflammation, adipokine, leptin, adiponectin, TNF-alfa, IL-6, CRP
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2228
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2228
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2013 08:31
Metadata Last Modified:25 Apr 2013 08:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics