Home About Browse Search
Svenska


Siverhall, Lotta, 2013. Virusorsakad uppkomst av juvertumörer/bröstcancer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
410kB

Abstract

Bröstcancer/juvertumörer hör till de vanligast förekommande tumörsjukdomarna hos människa, hund och katt, men vad som orsakar uppkomsten av sjukdomen är till största delen okänt. Hos möss har man funnit ett virus – MMTV – som orsakande faktor. MMTV, Murine Mammary Tumor Virus, är ett retrovirus som kan verka som ett endogent virus eller som exogent agens med möjlighet att nedärvas till avkomman, bland annat via modersmjölk. Infektion sker via aktivering av B-celler, T-celler och andra lymfocyter som tar sig till juvervävnaden och infekterar denna. Viruset inkorporeras i värdens genom och aktiverar onkogener vilket i sin tur leder till tumörutveckling.

Mina frågeställningar för denna litteraturstudie har varit hur MMTV verkar, och huruvida detta eller något annat virus kan spela en roll i uppkomsten av bröstcancer hos människa och juvertumörer hos hund och katt. Jag har också undersökt vilka behandlingsalternativ som finns för sjukdomen.
Ett antal studier har identifierat gensekvenser upp till 99% homologa med gensekvenser hos MMTV. Vidare finns studier vars resultat indikerat att påvisande av dessa gensekvenser i bröstcancerprover från människa korrelerar med förekomsten av husmus i det undersökta området, vilket antyder att viruset kan överföras från mus till människa. Även hos hund och katt har man identifierat MMTV-lika gensekvenser både i juvertumörprover och i normal juvervävnad, och man föreslår möjligheten för smittspridning till människa via våra husdjur. Frågan om en human variant av MMTV är kontroversiell och det finns studier vars resultat talar emot förekomsten av MMTV eller ett MMTV-likt virus hos andra djurslag än möss. Dessa studier har inte kunnat detektera några gensekvenser som liknar MMTV i bröstcancerprover från människa. Man har inte heller funnit några specifika antikroppar mot viruset, vilket borde ha funnits om infektion hade skett.
Tydligt är att bröstcancer/juvertumörer är en heterogen cancerform, både morfologiskt och etiologiskt, varför en rad olika faktorer kan spela in i sjukdomsförloppet. Det faktum att sjukdomen är multifaktoriell komplicerar frågan om behandling, då metoden måste anpassas till tumörtyp. Antiöstrogenbehandling används i stor utsträckning på hormonberoende tumörer, medan östrogenbehandling har visat sig hämma utvecklingen av hormonoberoende tumörer. Immunisering och vitamin A-analoger är exempel på behandlingsmetoder som kan verka tumörhämmande i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet. Det är av stort intresse att utreda frågan om sjukdomens etiologi vidare, för möjligheten att ta fram nya diagnostiska verktyg samt nya och förbättrade behandlingsalternativ, vilka i slutänden förhoppningsvis kommer kunna gagna människor såväl som andra djurslag.

,

Breast cancer/mammary tumors are one of the most frequently appearing cancers in humans, dogs and cats, but the cause to the origin of the disease is largely unknown. In mice a virus – MMTV – has been identified as a causal factor. MMTV, Murine Mammary Tumor Virus is a retrovirus that can act as an endogenous virus or an exogenous pathogen, able to infect offspring through milk. Infection is propagated through B-cells, T-cells and other lymphocytes that infect mammary tissue. The virus is incorporated into the host genome where it activates oncogenes, leading to tumorigenesis.

The questions I had before this literature study was how MMTV acts and if this or any other virus might play a role in the origin of breast cancer in humans and mammary tumors in dogs and cats. I have also looked over the treatment options for this disease.

A number of studies have identified gene sequences up to 99% homologous to gene sequences in MMTV. Further research has shown that detection of these gene sequences in breast cancer specimens from humans correlates with the occurence of house mouse in the investigated area. This implies that the virus can be transferred from mouse to human. MMTV-like gene sequences have also been identified in mammary tumor specimens and in normal mammary tissue in dogs and cats, which suggests the possibility of transfer of the pathogen between humans and our pets. The question about a human form of MMTV is controversial, and there are studies that argue against the existence of MMTV or an MMTV-like virus in other species than mice. These studies have not been able to identify any gene sequences similar to MMTV-genes, and there has been no detection of specific antibodies against the virus in specimens from breast cancer patients, which would have been there if infection had occurred.
Clearly, breast cancer/mammary tumor is a heterogenous disease, both morphologically and etiologically, and a number of factors might play a role in the pathogenesis. The fact that the disease is multifactorial complicates the question about treatment, which will have to be adapted to the tumor type. Antiestrogen therapy is widely used on hormone dependent tumors, while estrogen therapy inhibits tumor growth in hormone independent tumors. Immunization and vitamin A-analogues are examples of treatments that might have a tumor inhibiting effect in an early stage of pathogenesis. It is important to further investigate the etiology, to find new diagnostic tools and new and improved methods of treatment, which hopefully will benefit humans as well as other species.

Main title:Virusorsakad uppkomst av juvertumörer/bröstcancer
Authors:Siverhall, Lotta
Supervisor:Hellmén, Eva
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:26
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:virus, MMTV, infektion, juvertumör, bröstcancer, uppkomst, orsak
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2226
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2226
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2013 08:10
Metadata Last Modified:25 Apr 2013 08:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics