Home About Browse Search
Svenska


Welander, Lina, 2013. Kortisol som stressindikator hos hund : icke invasiva provtagningsmetoder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Långvarig stress ger hos djur precis som hos människor psykisk och fysisk ohälsa. Upptäckt och bedömning av stress är därför av stor vikt. Det finns flera stressindikatorer som förhöjd hjärtfrekvens och stressbeteenden men kortisol anses idag vara huvudindikatorn.

Kortisol är involverat i immunförsvaret, stressvaret och energiregleringen. Frisättning stimuleras av exempelvis fysisk aktivitet, födointag och stress. Hos hund varierar
kortisolnivån med fysiologiska parametrar som ras, ålder och eventuellt kön, men saknar en tydlig dygnsrytm.
Stressvaret varierar mellan individer och efter typ av stresstimuli. Även normala kortisolkoncentrationer varierar mycket inom- och mellan individer. Man bör därför utgå från
ett fastställt basalvärde, gärna genom att individen fungerar som sin egen kontroll. Ett oförändrat kortisolvärde kan inte utesluta stress men ett förhöjt värde är en stark indikation, speciellt vid komplettering av ytterligare stressindikatorer.

Kortisol kan analyseras i kroppsvätskor och faeces. Blod och saliv innehåller kortisol medan urin och faeces innehåller speciesspecifika kortisolmetaboliter. Hanteringen av djuret vid blodprovstagning utgör ofta en stressfaktor varför icke-invasiva provtagningsmetoder med
minimal hantering anses som bra alternativ. En hastig kortisolkoncentrationsökning vid akut stress reflekteras väl i saliv då fritt kortisol snabbt diffunderar till spottkörtlarna. Urin och faeces speglar bättre en tids kortisolfrisättning, och därmed kronisk stress, då en viss tid löper mellan kortisolfrisättning till blod och utsöndring i njurar respektive galla. Tid och frekvens
för provtagning av saliv är mer påverkbart än för urin och faeces, de sistnämnda är däremot hanteringsfria till skillnad från salivprovtagning. Många faktorer kan påverka ett analysresultat såsom provtagnings- och analysmetod, provtagningsredskap och kontaminerande faktorer.

,

Prolonged stress can cause mental and physical illness in animals as well as in humans. Detection and assessment of stress is thus of great importance. There are several stress
indicators such as increased heart rate and stress behaviours, but cortisol is considered the main indicator.
Cortisol is important for the immune function, stress response and energy regulation.

Secretion is stimulated by many factors such as physical activity, food intake and stress. In dogs cortisol secretion varies with physiological parameters such as breed, age and possibly gender, but lacks a clear circadian rhythm.

Stress response varies between individuals, and by type of stresstimuli. Normal cortisol concentrations also vary widely within- and between individuals. Assessment should
therefore be based on a determined basal value. It is desirable that individuals serve as their own controls. An unchanged cortisol value cannot exclude stress. An elevated value is however a strong indication particularly combined with additional stress indicators.

Cortisol can be analysed in body fluids and faeces. Blood and saliva contains cortisol, while urine and faeces mainly contain species-specific cortisol metabolites. The handling needed for blood sampling often cause stress. Non-invasive sampling methods with minimal handling are therefore considered good alternatives. Acute stress causes rapid increase in cortisol concentration. This is well reflected in saliva as free cortisol rapidly diffuses to the salivary
glands. Some time passes between cortisol secretion into blood and elimination in urine and faeces. These excretions therefore better reflect cortisol secretion during a period of time, or chronic stress. Urine and faeces sampling does not require handling unlike saliva sampling.

Time point and frequency of sampling is however easier to control for saliva. Many factors can affect analysis results such as sampling- and analytical method, sampling tools and contaminating factors.

Main title:Kortisol som stressindikator hos hund
Subtitle:icke invasiva provtagningsmetoder
Authors:Welander, Lina
Supervisor:Höglund, Katja and Söder, Josefin
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:15
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:kortisol, stress, hund, mätmetod, välfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2219
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2219
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:24 Apr 2013 13:16
Metadata Last Modified:24 Apr 2013 13:16

Repository Staff Only: item control page