Home About Browse Search
Svenska


Ritzman, Annika, 2013. Genomsläpplig beläggning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Problematik kring hantering av dagvatten har inom VA- och landskapsbranschen under årtionden varit ett centralt ämne. Övervägande fokus har tidigare legat på att lösa problem med stora mängder dagvatten genom att hastigt transportera bort vattnet i underjordiska ledningssystem. På senare tid har man insett värdet och vikten av att hindra uppkomst av dagvatten, att bromsa upp avrinningsprocesser och att se vattnets naturliga kretslopp som förebild för dagvattenhantering. Täta markbeläggningar är direkta källor till uppkomst av dagvatten. Genom att skärma av möjligheter för infiltration finns risk att negativa följder uppstår, exempelvis i form av översvämningar, sänkning av grundvattennivå och överbelastning hos reningsverk.
I detta kandidatarbete undersöks genom litteraturstudie olika versioner av den öppna dagvattenlösningen genomsläpplig beläggning. Målet var att ta fram ett konkret underlag till yrkesverksamma och privatpersoner som står inför val av genomsläpplig beläggningstyp. Ett underlag där man kan utläsa vilka alternativ som finns, vilka egenskaper de har och vilka faktorer som är relevanta att ha i åtanke inför valet. Under resan till färdigt kandidatarbete ville jag också utveckla mina kunskaper inom hydrologi och dagvattenhantering.
Arbetet ger en inblick i Sveriges historia kring hantering av dagvatten, hur vattnets naturliga kretslopp fungerar och vad urbanisering och tätning av mark kan ge för effekter på vattnets naturliga processer och på vår omgivning. Vidare beskrivs genomsläpplig beläggning först översiktligt, där fokus ligger på att redogöra för vad genomsläpplig beläggning är, dess primära syfte och att beskriva de allmänna egenskaper som de olika beläggningstyperna delar med varandra. Nästa del i detta arbete zoomar in och redogör för åtta specifika beläggningstyper, närmare bestämt gräsytor, grovkornigt material, förstärkningsnät av plast, Cast Iron Græsarmering, beläggning med genomsläppliga fogar, beläggning av hålsten, genomsläpplig betong och genomsläpplig asfalt.
Resultatet visar att det finns flera anledningar att arbeta för att minska uppkomst av dagvatten och att samtidigt arbeta med problematik kring det vatten som inte går att reducera. Studien visar att det både finns situationer då genomsläppliga beläggningar är lämpliga att använda och situationer då de inte är lämpliga att använda. Vidare konstateras att dagvattenlösningen besitter flertalet egenskaper intressanta för fortsatt arbete mot hållbar dagvattenhantering. Dessutom skiljer sig egenskaperna flera gånger mellan de undersökta beläggningstyperna, vilket delas in och sammanställs under 13 stycken karaktärsgrupper. Slutligen analyseras ur resultatet 17 stycken faktorer relevanta att ta hänsyn till vid val av genomsläpplig beläggningstyp.

Main title:Genomsläpplig beläggning
Authors:Ritzman, Annika
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Delshammar, Tim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:genomsläpplig, porös, permeabel, beläggning, markmaterial, öppna dagvattenlösningar, dagvattenhantering, LOD
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2197
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2197
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Technology
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2013 13:37
Metadata Last Modified:23 Apr 2013 13:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics