Home About Browse Search
Svenska


Tomasdotter, Ylva, 2013. Vegetationen runt dammarna i ”Château du Grand Val” : utvecklingsplan till en blivande strövskog. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Detta självständiga arbete syftar till att ge ägarna till
Château du Grand Val, Roland och Marie Nilsson ett
utvecklingsförslag på de södra delarna av egendomen
där deras mål med fastigheten är hörsammade och
där planen är så tydlig att de kan följa den utan större
svårigheter.

Genom studiebesök, fält- och litteraturstudier har de
södra delarna av egendomen fått ett nytt stigsystem
där tyngdpunkten ligger på upplevelserikedom och
orienterbarhet. Studiebesöken på Château du Grand
Val har gett en bakgrundsinformation som sedan har
använts till analyser över området. Analysmetoder
som har använts är Patrik Grahns åtta parkkaraktärer
och Gordon Cullens Serial Vision. Den första har
använts som analys av vegetationens egenskaper och
den andra för att analysera stigsystemet.

Dessa analyser har sedan legat till grund för
utformningen av stigsystemet och utvecklingen av
den omgivande vegetationen. Arbetets fokus har
legat på att skapa sammanbindande stråk mellan
befi ntliga stigar och därefter anpassa vegetationen för
att förstärka upplevelsen av stigen med hänsyn tagen
till att gynna viltet på egendomen och den småskaliga
skogsproduktionen.

Resultatet redovisas i både text och illustrationer.
Det innehåller en utförlig plan för skapande av ett
sammanbindande stigsystem. Ett stigsystem som
gästerna på Château du Grand Val kan nyttja under
sin vistelse på slottet samt vara lockande för externa
besökare.

,

Th is independent work aims to provide the owners
of Château du Grand Val, Roland and Marie Nilsson
a development plan on the southern part of the
property where their goal with the property are
heeded and where the plan is so clear that they can
follow it without diffi culty.

Th rough fi eld trips, fi eld and literature studies, the
southern part of the property has got a new path
system where the emphasis is on experiential richness
and orientation. Th e fi eld trips to Château du Grand
Val has provided background information that
has afterwards been used for analyzes of the area.
Analytical methods used are Patrik Grahn eight park
characters and Gordon Cullen’s serial vision. Th e fi rst
was used to analyze the quality of the vegetation and
the second to analyze the path system.

Th ese analyzes have since formed the basis for the
design of the path system and the development of
the surrounding vegetation. Work focus has been
on creating connective paths between existing trails
and then adapt vegetation to enhance the experience
of the path with regard to benefi t wildlife on the
property and the small-scale forest production.
Results are presented in both text and illustrations.
It contains a detailed plan for the creation of a
connecting path system. A path system that guests at
Château du Grand Val can use during their stay at the
castle, and also be attractive to external visitors.

Main title:Vegetationen runt dammarna i ”Château du Grand Val”
Subtitle:utvecklingsplan till en blivande strövskog
Authors:Tomasdotter, Ylva
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Gustafsson, Pär and Jansson , Märit
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stigsystem, dynamisk vegetation, Gordon Cullen, parkkaraktärer, Château du Grand Val, upplevelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2210
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2210
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Apr 2013 11:22
Metadata Last Modified:24 Apr 2013 11:22

Repository Staff Only: item control page