Home About Browse Search
Svenska


Wittenström, Anders, 2013. Geografiska mönster av skogsbränsleflöden för Jämtlands län. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Biobränslen står i dagsläget för 20 % av Sveriges tillförda energi. Användandet av förnyelsebara källor förväntas öka till 50 % år 2020 i enighet med det EU gemensamma 20-20 målen. Balansen mellan förbrukning och tillgång på skogsbränslen beskrivs som ojämnt fördelad över landet. För tätbefolkade regioner i mellersta och södra Sverige råder ett underskott medan den potentiella tillgången återfinns i Norrlands inland.
Arbetet syftade till att beskriva 2011 års skogsbränsleflöden för Jämtland med avseende på vad som stannade respektive lämnade länet. Arbetet beräknade även upptagningsområden för Jämtkrafts terminal i Mörsil samt kraftvärmeverk i Lugnvik under tre olika scenarion
1. Enbart bränslevedsleverans till terminal
2. Bränsleveds- och grotlevererans till terminal
3. Bränsleveds- och grotlevererans till terminal, enbart bränslevedslevererans till kraftvärmeverk
En känslighetsanalys genomfördes med två antaganden: ökad tillgänglig volym samt förändrad kostnad fritt bilväg.
Skogsbränsleflöden från Jämtland fanns till övriga Svenska län samt till Norge. 79 % av flödena stannade i Jämtland. Av detta mättes ~27 % in på järnvägsterminal. Flödena ut ur länet antogs därför vara större än de redovisade.
Vid beräknande av upptagningsområdes storlek ansågs ursprungsförutsättningens tredje scenario mest realistiskt. Det volymvägda medeltransportavståndet till terminalen var då 41,6 km för bränsleved och 25,6 km för grot. Medeltransportavståndet för terminalen och kraftvärmeverket tillsammans blev 73,1 km för bränsleved. Den sammanlagda skogsbränslekostnaden fritt mottagare blev 149,8 kr/MWh. Vid en ökad tillgänglig volym sjönk bränslevedens volymvägda medeltransportavstånd med ~16 %. Grotens hölls oförändrad. Vid en förändrad kostnad fritt bilväg ökade skogsbränslekostnaden fritt mottagare med 2,7 %.

,

Today biofuels stands for 20 % of the input energy in Sweden’s energy system. The use of renewable resources is expected to increase to 50 % in 2020 in agreement with the EU common 20-20 objectives. The balance between consumption and availability of forest fuels is described as unevenly distributed over the country. A deficit is found in densely populated regions of central and southern Sweden while the potential supply is in the interior of northern Sweden which is less populated.
This thesis aimed to describe the forest fuel flows in Jämtland for the year 2011 in terms of the amounts that stayed or left the county. The thesis did also calculate the procurement area for Jämtkrafts terminal in Mörsil and the combined heat and power plant in Lugnvik in three different scenarios
1 Only fuelwood deliverance to the terminal
2 Fuelwood and forest residues deliverance to the terminal
3 Fuelwood and forest residues deliverance to the terminal, only fuelwood deliverance to the combined heat and power plant
A sensitivity analysis with two assumptions: increased available volume and altered forest fuel cost at roadside was also conducted.
Forest fuel flows were found from Jämtland to other Swedish counties and to Norway. 79 % of the forest fuel was measured in Jämtland but ~27 % was measured at railway terminals. The flows out of the county were therefore assumed to be greater than those reported.
When calculating the procurement area in the original condition the third scenario was considered the most realistic. The volume weighted average transport distance to the terminal was then 41.6 km for fuelwood and 25.6 km for the forest residues. Average transport distance for the fuelwood to the terminal and the power plant together was 73.1 km. The cost of delivering the two assortments to the receiver was 149.8 SEK / MWh. At an increased available volume the volume weighted average transport distance for fuelwood decreased by ~ 16 % while it for forest residues was unchanged. At a changed cost at roadside forest fuel cost at receiver increased with 2.7 %.

Main title:Geografiska mönster av skogsbränsleflöden för Jämtlands län
Authors:Wittenström, Anders
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:389
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:bränsleved, grot, linjärprogramering, terminal, transport
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2151
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2151
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:17 Apr 2013 11:46
Metadata Last Modified:17 Apr 2013 11:46

Repository Staff Only: item control page