Home About Browse Search
Svenska


Norberg, Jessica, 2013. Traktegenskaper – nu och i framtiden på Holmen Skog, distrikt Umeå. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

På 1940-talet infördes trakthyggesbruket i Sverige och skogen började då avverkas områdesvis med stora hyggen som följd. Då var det inga problem att planera stora, homogena områden. Under de senaste åren har dock andelen skog över lägsta slutavverkningsålder sjunkit stadigt på Holmen Skog. En lägre andel äldre skog ger en mindre urvalsmängd vid avverkningsåtgärder, vilket medför att det blir svårare att skapa bra trakter. Även vid planering av gödsling har urvalsmängden på senare år minskat, och man tvingas idag planera gödsling även på många små fristående trakter för att nå upp till en eftersträvad årsmängd.
Syftet med detta examensarbete var att beskriva dagens och framtidens slutavverkningar och gödslingar med avseende på dessas traktegenskaper, samt undersöka vad framtidens trakter kommer att innebära gällande drivning, gödsling och planering. Studien avgränsades till distrikt Umeå, Holmen Skog.
Med Heurekas PlanVis och GIS som verktyg skapades åtgärdstrakter för slutavverkning och slutgödsling för en tidsperiod på 50 år.
Slutavverkningstrakternas egenskaper kommer att förändras i framtiden. Bland annat kommer trakternas medelstorlek och medelvolym att öka. Större volymer kommer i framtiden att komma från mindre trakter med sämre bärighet.
Gödsling kan ske med helikopter eller traktor. Gödslingstrakternas medelstorlek för båda metoderna kommer att öka de kommande 50 åren. Egenskaperna för helikoptergödslingstrakter kommer att variera mer mellan olika tidsperioder än egenskaperna för traktorgödslingstrakter.
Holmen Skog har en utmaning i att hantera de förändrade traktegenskaperna framför sig. Det är viktigt att de väljer ett arbetssätt som på sikt utjämnar skillnaden i traktegenskaper mellan olika tidsperioder, och teknik för drivning anpassad efter förutsättningarna.

,

In the 1940's timber harvesting using clear-cutting techniques was introduced to the Swedish forestry and resulted in relatively large clearings in forested areas. During this period in time there were no problems to plan for large homogenous areas. In recent years, however, the proportion of forest above the lowest allowed final felling age at Holmen Skog has steadily been reduced. A lower proportion of older forest means that a smaller proportion of suitable areas are available for planning, which in turn leads to more difficulties when it comes to planning good tracts. The same problem occurs when planning fertilization. To be able to reach the correct annual volume outcome through the current situation, the planning process is forced to consider many small disconnected areas.
The purpose of this study was to describe the current and future final felling’s and fertilizations in regard to the properties of available tracts, and examine the effects of their future properties. The study was limited to the district of Umeå, Holmen Skog. Heureka and GIS was used to create tracts for final felling and final fertilization for a period of 50 years.
The properties of tracts for final felling will change in the future. Among other changes the average size and average volume will increase. Future clear-cuts will have a larger volume outcome from smaller areas with poorer bearing capacity.
Fertilization can be carried out by helicopter or by tractor. The average size of tracts for fertilization with both methods will increase over the next fifty years. The properties of tracts suitable for fertilizing with helicopter will increase more in variation between different time periods than the properties of tracts suitable for fertilizing with tractor.
The challenge for Holmen Skog will be to manage the changing properties of tracts in the future. It is important that they choose an approach that, as much as possible, evens out the difference in properties of tracts between different time periods.

Main title:Traktegenskaper – nu och i framtiden på Holmen Skog, distrikt Umeå
Authors:Norberg, Jessica
Supervisor:Holmström, Hampus
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:391
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Heureka, PlanVis, slutavverkningstrakt, gödslingstrakt, taktisk planering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2150
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2150
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:17 Apr 2013 11:42
Metadata Last Modified:17 Apr 2013 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics