Home About Browse Search
Svenska


Hallin, Sara and Svensson, Therese, 2013. Skapandet av varaktiga kundrelationer : en studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

En växande tjänstesektor som får allt större betydelse och en ökad konkurrens om kunderna är den finansiella tjänstemarknaden. Denna förändring på den finansiella tjänstemarknaden har lett till ett skifte i synen på marknadsföring. Marknadsföring av den fysiska produkten har alltmer ersatts av ett fokus på värdeskapande och på att utveckla långsiktiga relationer. Detta innebär till exempel att tjänsteföretag idag i större utsträckning samarbetar med sina kunder i skapandet av den tjänst som levereras, vilket innebär att en ökad vikt läggs på kännedom om kundens behov för att säkerställa korrekt utformning och leverans.
Denna studie ämnar beskriva kunders uppfattningar om ett kundbonussystem och den genomförs på uppdrag av Länsförsäkringar Bergslagens Lantbruksavdelning. Fokus ligger på företagets kundbonussystem ”Guldkund” med avsikten att utreda skillnader i synen på detta mellan de två kundgrupperna Guldkunder och Silver-/Bronskunder. Mer specifikt besvaras de tre uppställda forskningsfrågorna: vilka skillnader finns i synen på Länsförsäkringar Bergslagen mellan de lantbrukare som är Guldkunder samt de som inte är Guldkunder, vad anser lantbrukare vara anledningar till att ansluta sig till Guldkundsystemet och vad anser lantbrukare vara anledningar till att inte ansluta sig till Guldkundsystemet. Arbetet baseras på en litteraturstudie som lett fram till formuleringen av arbetets syfte och avgränsningar. Denna har även legat till grund för en teoretisk litteraturgenomgång med konceptet tjänstemarknadsföring som kärna och som sedan vidareutvecklas till att även innefatta teorier kring relationsmarknadsföring och kundupplevelse. Dessa mynnar sedan ut i studiens konceptuella modell där nyckelfaktorer presenteras och illustreras. Slutligen innehåller studien även en empiridel som består av både en kvalitativ och en kvantitaiv del i form av en enkätstudie och djupintervjuer.
Resultatet av den empiriska studien visar att det i enlighet med teorin är förväntningen om framtida fördelar och vinster som är en nyckelfaktor i vad som motiverar de studerade kundgrupperna att ansluta sig till kundbonussystemet Guldkund. Mer specifikt läggs stor vikt vid produkterbjudanden som rabatter och premier men viktigt är även tillit och kundkontakt/tillgänglighet. Kundgruppen Silver-/Bronskundern efterfrågar utöver detta även mer information om Guldkundkonceptet och detta är även en av anledningarna till varför de ännu inte blivit Guldkunder. De känner att de ännu inte har tillräckligt med information för ett sådant beslut och dessutom är många av dessa respondenter redan kunder i en annan bank. Vidare går det att se vissa skillnader mellan de två studerade kundbonusgrupperna, dessa är dock relativt små. De största skillnaderna gäller hur högt de svarande anser sitt förtroende vara för Länsförsäkringar Bergslagen samt hur deras syn på företaget är överlag. Här har Guldkunderna som grupp både ett högre förtroende och en positivare syn på företaget.
Bättre information och ett ökat fokus på att skapa mervärde för kunderna genom exempelvis bra produkterbjudanden kan tänkas vara viktiga faktorer för ett tjänsteföretag att arbeta med baserat på den här genomförda studien. Återkommande kundnöjdhetsmätningar föreslås för att i framtiden säkerställa en god kundkännedom samt förändrade/förbättrade kommunikationsstrategier då en en bristande kännedom om Guldkundsystemet visat sig vara ett problem samt då kontakt och tillgänglighet är nyckelfaktorer för dessa studerade kundgrupper.

,

This study was executed on behalf of the company Länsförsäkringar Bergslagen Lantbruk. It presents important factors for a company working in the service sector, in building longterm relationships with customers. The study identifies the main differences between Länsförsäkringar Bergslagens customers at various bonussystem levels, “Guldkunder” and “Silver-/Bronskunder” with regards to how they perceive the company. The study also identifies reasons for joining the bonusprogram “Guldkund” and reasons for not doing so.
A literature review consisting of concepts regarding the special type of marketing used in the service sector, for example customer experience and relationship marketing has offered the development of a theoretical framework, research questions, a conceptual model and also two hypotesises. The hypotesises were tested in a consumer survey and a contextual understanding was developed in individual interviews.
The main reasons for joining the reward program Guldkund does not seem to differ between the two groups. The key motive for joining a bonusprogram is associated with the expectation of future benefits. Important factors are product offerings such as discounts and also the contact and the feelings of trust between the customers and the company. Furthermore, the group Silver/Bronskunder has not joined the bonusprogram Guldkund mainly because they are already customers at another bank and also, they say, because they do not have enough knowledge about the bonussystem Guldkund. There are some, although small, differences between the two groups studied and it mainly concerns the feelings of trust and the respondents overall views of the company.
Ensuring that the customers receive adequate information about the various services and products offerd by the company seems to be of great importance. This paper suggests the regular use of a customer survey since important factors according to the respondents are the contact between them and the company and also they want to feel trust. This survey could also be of use in ensuring that the company has sufficient knowledge about their customers, since this is an important factor in value co-creation, a commonly used marketing strategy, where the company and the customer work together in creating value.

Main title:Skapandet av varaktiga kundrelationer
Subtitle:en studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem
Authors:Hallin, Sara and Svensson, Therese
Supervisor: Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:776
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:försäkringsbranschen, kundbonus, kundrelationer, lojalitet, Länsförsäkringar Bergslagen, relationsmarknadsföring, tjänstemarknadsföring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2140
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2140
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:09 Apr 2013 10:14
Metadata Last Modified:09 Apr 2013 10:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics