Home About Browse Search
Svenska


Isberg, Sophia, 2013. Management factors influencing sow productivity in successful Swedish and Danish herds. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The number of weaned piglets per sow and year is a good measurement of sow productivity since it is affected by the number of piglets born alive, the pre weaning mortality (i.e. mortality of live born piglets between birth and weaning) and the number of litters per sow and year. This measure is also closely connected to the number of piglets produced per year, which partly determines the profitability of the piglet producer. During this study, eleven successful piglet-producing herds were visited. Eight of the producers were Swedish and three of the producers were Danish. During the herd visits a qualitative interview, concerning general management and the most recent batch weaned, was performed with the producer. One farrowing batch per herd was also checked, where observations and measurements of different sow-, litter- and farrowing unit related parameters were recorded. Production data and key figures were also captured from herd-monitoring programs. Statistical analyses were performed to investigate which parameters had a significant impact on production results and in order to determine differences between Sweden and Denmark.

None of the investigated management factors had any significant impact on the number of piglets born alive or dead. The number of weaned piglets was significantly influenced by herd, the number of functional teats per sow, the rated udder health and the rated litter score (i.e. the rated litter appearance including size, homogeneity and vitality). The homogeneity of the litter was significantly influenced by the rated udder health of the sow. The rated litter score was significantly influenced by the body condition score of the sow and the rated udder health. Significant differences between the two countries were found for the total number of piglets born, the number of piglets born alive, the rated udder health, the body condition score, the rated leg health and the rated hoof health. The conclusions of the study are that the sow productivity can be affected through management, that the number of piglets born alive is largely affected by genetic material and that Swedish piglet producers have the opportunity to increase the number of weaned piglets per sow and year. This can be accomplished by improved piglet survival, decreasing the weaning to service interval and the number of non-productive days and increasing the farrowing rate. A system for nursing sows, applicable to Swedish herds, could improve the piglet survival. If Sweden imports genetic material from Denmark it can be expected that the number of live born piglets will increase, the pre weaning mortality may decrease, the number of weaned piglets per sow and year will increase, the weaning weights may decrease and the presence of shoulder lesions may decrease.

,

Antalet avvanda per sugga och år är ett bra mått på suggans produktivitet eftersom det inkluderar antalet levande födda smågrisar, smågrisdödligheten (i.e. dödligheten bland levande födda smågrisar mellan födsel och avvänjning) och antalet kullar per sugga och år. Dessutom ligger detta mått nära antalet producerade smågrisar per år, vilket delvis avgör producentens lönsamhet. Under denna studie besöktes elva framgångsrika smågrisproducerande besättningar. Åtta av besättningarna var svenska och tre av besättningarna var danska. Under besöken utfördes en kvalitativ intervju med producenten som berörde generell management samt den senast avvanda omgången. Ett stallbesök i en grisningsomgång per besättning utfördes också, varpå observationer och mätningar av olika parametrar relaterade till suggan, smågrisarna och grisningsavdelningen registrerades. Produktionsdata och nyckeltal samlades också in via produktionsuppföljningsprogram. Statistiska analyser utfördes för att undersöka vilka parametrar som hade signifikant inverkan på olika produktionsparametrar samt för att analysera signifikanta skillnader mellan Sverige och Danmark.
Inga av de undersökta managementfaktorerna hade signifikant inverkan på antalet levande födda eller antalet dödfödda. Antalet avvanda smågrisar per kull påverkades signifikant av besättning, antalet funktionella spenar, den värderade juverhälsan och den värderade kullpoängen (i.e. kullens värderade helhetsintryck inklusive storlek, jämnhet och vitalitet). Kullens jämnhet påverkades signifikant av suggans värderade juverhälsa. Den värderade kullpoängen påverkades signifikant av suggans hullpoäng och värderade juverhälsa. Mellan de två länderna fanns det signifikanta skillnader i totala antalet födda smågrisar, antalet levande födda smågrisar, värderad juverhälsa, hullpoängen, värderad benhälsa och värderad klövhälsa. Studiens slutsatser är att suggans produktivitet kan påverkas av managementfaktorer, att antalet levande födda starkt påverkas av avel samt att det finns utrymme för svenska smågrisproducenter att öka antalet avvanda per sugga och år. Detta bör främst ske genom en minskad smågrisdödlighet, färre improduktiva dagar, färre galldagar och ökad grisningsprocent. Ett användbart system för användning av amsuggor, anpassat till svenska förhållanden, skulle kunna minska smågrisdödligheten. Om Sverige importerar danskt avelsmaterial kommer troligtvis antalet levande födda att öka, smågrisdödligheten att minska, antalet avvanda smågrisar per sugga och år att öka, avvänjningsvikten att minska samt förekomsten av bogsår minska.

Main title:Management factors influencing sow productivity in successful Swedish and Danish herds
Authors:Isberg, Sophia
Supervisor:Engblom, Linda and Mattsson, Barbro
Examiner:Lundeheim, Nils
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:400
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:Pig, sow, productivity, weaned piglets, piglet, mortality, management, successful
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2085
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2085
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:06 Mar 2013 15:10
Metadata Last Modified:06 Mar 2013 15:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics