Home About Browse Search
Svenska


Jerleke , Anna, 2012. Lek i grönt! : ett förslag om att skapa ett woodland med goda förutsättningar för lek i Vikenparken, Höganäs. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
63MB

Abstract

Denna rapport har titeln Lek i grönt!:ett förslag om att skapa ett woodland med goda förutsättningar för lek i Vikenparken, Höganäs. Den undersöker vilka kvalitéer ett woodland bör ha för ett kvarter eller en stadsdel för att
kunna ge förutsättningar till en så bra lekmiljö som möjligt. En följdfråga behandlas även; hur bör man med utgångspunkt från dessa kvalitéer designa en park som just Vikenparken i Höganäs kommun? Rapporten är indelad i fyra delar: en första inledande del där bakgrunden till arbetet beskrivs. Del två redovisar min syntes. Syntesen
innefattar litteraturstudierna, lekmiljöerna, besöken i referensparkerna, intervjuer med barn från Vikenskolan samt analysen av orten Viken och platsen där parken ska realiseras. Resultatet av detta sammanfattas i form
av prototyper samt ett parkprogram. I del tre omvandlas parkprogrammet till designprinciper och prototyperna prövas i ett preliminärt detaljförslag som visar dess fördelar och begränsningar. Del fyra är den avslutande delen med reflektioner.

Rapporten undersöker inte begreppet lek utan istället fokusera på utformningen av lekmiljöer. Det preliminära detaljförslaget visar en del av parken som fungerar som en inspiration för resten av parken.

Topografi, mark och vatten är högst väsentliga vid utformningen av barns lekmiljöer och finns med som referenser för vidare arbete med parken men undersöks inte detaljerat.

Målet med denna rapport är att försöka att hitta prototyper,
vegetationstyper, där strukturen är det centrala, vilka har ett speciellt fokus på lekmiljöer för barn. Från detta leder arbetet vidare in i en vidareutveckling av prototyperna i en områdesdesign med fokus på lekmiljöernas utformning. Dessa prototyper utformas med ett högt
upplevelsevärde som inbjuder till fantasi samt har avsikten att vara hållbara.

Rapporten presenterar ett preliminärt detaljförslag där prototyperna används i utformningen av just Vikenparken i Höganäs kommun. Min målsättning är att arbetet ska inspirera andra landskapsarkitekter i deras framtida gestaltning av gröna lekmiljöer samt politiker och tjänstemän på Höganäs kommun.

,

This report is called Play in green! : a proposal of how to create a woodland with opportunities for play in Vikenparken, Höganäs. It examines what qualities woodland should hold, in a district or a city area in order to provide as good conditions for play as possible. A second
question is also dealt with; how should, based on these qualities a park be designed, namely Vikenparken in the municipality of Höganäs?

The report is divided into four parts: a first introductory part where the background of the work is described. Part two presents the synopsis of the process. The results are derived from literature studies, studies of play environments as well as visits to reference parks, interviews with children from Vikenskolan and the analysis of the town Viken and the location of the park. The results are summarized in the form of prototypes and in a park program. In part three the park program is turned into design principles and the prototypes are tested in a preliminary detailed proposal, which shows the advantages and the limitations. Part four is the final part with reflections.

The report do not examine the concept of play; the focus is
instead on the design of play environments. The preliminary detailed proposal shows a part of the park that works as an inspiration for the rest of the park.

Topography, soil and water is highly essential when children’s play areas are designed and these parts are included as references for further work on the park but are not examined in detail.

The objective of this report is trying to find prototypes; types of vegetation (focusing on structure) with a special focus on play areas for children. From here the work will lead into further development of the prototypes in a field design, with a focus on the design of play environments. These prototypes are designed with high experience values
that invite imagination and are also designed with the intention of being sustainable. The report presents a preliminary detailed proposal, with the use of the prototypes in the design of Vikenparken in the municipality of Höganäs. My goal is that my work will be an inspiration to other landscape architects in their future design of green play areas along with officials and politicians in the municipality of Höganäs.

Main title:Lek i grönt!
Subtitle:ett förslag om att skapa ett woodland med goda förutsättningar för lek i Vikenparken, Höganäs
Authors:Jerleke , Anna
Supervisor:Gustavsson, Roland
Examiner:Gunnarsson, Allan and Kristensson, Eva
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:lekmiljö, dynamisk vegetationsdesign, vegetationskaraktärer, barn, invånare, park, Viken i Höganäs kommun
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2073
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2073
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Mar 2013 09:49
Metadata Last Modified:05 Mar 2013 09:49

Repository Staff Only: item control page