Home About Browse Search
Svenska


Järnberg, Åsa, 2013. Celltalet som en möjlig indikator för juverinfektion med Staphylococcus aureus - ett hjälpmedel för ostproducerande getbesättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
487kB

Abstract

Vid bakteriologisk undersökning av ostmassa i svenska getostproducerande besättningar identifieras ofta den patogena bakterien Staphylococcus (S.) aureus. Bakterien kan spridas till ostmassan via kontamination från omgivningen eller via infekterad mjölk från getterna. För att minska risken att bakterien hamnar i ostmassan är det viktigt att hitta smittkällan. Syftet med denna studie var att undersöka om celltalsmätning och PCR-analys för S. aureus av tankmjölk kan vara ett effektivt hjälpmedel för ostproducerande getbesättningar för att indikera juverinfektion med S. aureus hos getterna i besättningen. Syftet var också att undersöka huruvida celltalet mätt med California Mastitis Test (CMT) eller DeLavals celltalsräknare (DCC) kan användas för att identifiera juverhalvor infekterade med S. aureus inom besättningen. Till studien insamlades 1051 mjölkprover från båda juverhalvorna hos 530 getter i de 17 besättningar som deltog i studien. Tjugonio tankmjölkprover samlades också in från dessa besättningar. Juverhalvproverna odlades på blodagar och celltal mättes med CMT och DCC. Tankmjölken undersöktes med PCR för närvaro av S. aureus och celltalet mättes med DCC. Av alla juverhalvprover var 12 % odlingspositiva för koagulasnegativa stafylokocker (KNS) och 1,2 % (13 prover) för S. aureus. Av de 13 S. aureus-isolaten var ett penicillinasproducerande. DCC-celltalet för juverhalvor positiva för S. aureus varierade mellan 141 000 och 6 206 000 celler/ml och för odlingsnegativa prover mellan 18 000 celler/ml och 6 116 000 celler. DCC-celltalet för juverhalvor infekterade med S. aureus (medelvärde 2 206 000 celler/ml) var signifikant högre än för odlingsnegativa juverhalvor (medelvärde 434 000 celler/ml), juverhalvor infekterade med KNS (medelvärde 890 000 celler/ml) och juverhalvor infekterade med övriga (andra än KNS eller S. aureus) bakterier (medelvärde 966 000 celler/ml). Signifikant högre var även skillnaden i celltal mellan höger och vänster juverhalva inom geten för S. aureus (medelvärde 1 685 000 celler/ml) än för odlingsnegativa individer (medelvärde 154 000 celler/ml) och individer positiva för KNS (medelvärde 975 000 celler/ml) eller för övriga bakterier i minst en juverhalva (medelvärde 466 000 celler/ml). Det var inte möjligt att finna ett gränsvärde för DCC-celltal som kunde identifiera S. aureus på juvernivå där både sensitivitet och specificitet var godtagbart höga. Inte heller kunde ett gränsvärde för skillnaden i DCC-celltal mellan höger och vänster juverhalva inom get hittas. Signifikanta skillnader i medel-CMT fanns mellan odlingsnegativa prover (medelvärde CMT 2,3), prover infekterade med S. aureus (medelvärde CMT 4) samt prover infekterade med KNS (medelvärde CMT 2,8) eller övriga bakterier (medelvärde CMT 3). För medelskillnaden i CMT sågs endast signifikanta skillnader mellan odlingsnegativa juverhalvor (medelvärde CMT 0,49) och infekterade juverhalvor (medelvärde CMT 1,2). Inga statistiskt signifikanta samband kunde hittas mellan tankcelltal, eller påvisande av S. aureus vid PCR av tankmjölk eller vid juverhalvprovtagningen. Dock var 6 av de 8 besättningar där S. aureus hittades i juverhalvprover också PCR-positiva vid minst ett tillfälle. Resultaten tyder på att det kanske inte är möjligt att hitta alla S. aureus infekterade juverhalvor och getter med hjälp av celltalsundersökningar via DCC eller CMT. Dock kan det vara en hjälp vid försök att identifiera S. aureus-infekterade getter i besättningen, Tankcelltalet var inte pålitligt för att indikera S. aureus-förekomst hos getterna i besättningen. PCR-analys av tankmjölken för S. aureus är inte helt pålitligt, men upprepad provtagning kan ge en indikation på om getterna har juverinfektioner med S. aureus.

,

In cheese producing goat farms the pathogenic bacteria Staphylococcus (S.) aureus is often isolated from curd samples. The bacteria can enter the curd as a contamination from the surroundings or through infected milk from the does. Thus it is important to find the source of contamination in order to prevent further spreading of the bacteria to dairy products. The aim of this study was to find out if somatic cell count (SCC) and PCR could be a helpful tool for cheese producing goat farms to identify herds where does are infected with S. aureus. The aim was to see whether the SCC measured by CMT or DeLavals celltalsräknare (DCC) could be used to identify udder halves infected by S. aureus within the herd. In the study 1051 milk samples from both udder halves of 530 goats were collected as well as 29 bulk tank milk samples from the 17 participating herds. Milk samples from individual udder halves were cultured on blood agar plates and the SCC was measured by CMT and DCC. Bulk tank milk samples were analyzed with PCR for presence of S. aureus and the SCC was measured by DCC. Approximately 12 % of udder half samples were culture positive for Coagulase Negative Staphylococci (CNS) and 1.2 % (13 samples) for S. aureus. Of the 13 isolates of S. aureus, only one produced penicillinase. In S. aureus-positive udder halves the SCC ranged between 141 000 and 6 206 000 cells/ml and in culture negative halves between 18 000 and 6 116 000 cells/ml. The SCC for udder halves infected with S. aureus (mean 2 206 000 cells/ml) was significantly higher than for culture negative udder halves (mean 434 000 cells/ml) and halves infected with CNS (mean 890 000 cells/ml) or other (neither S. aureus nor CNS) bacteria (mean 966 000 cells/ml). Furthermore, the differences in SCC between udder halves within doe were also higher for does infected with S. aureus (mean 1 685 000 cells/ml) than for culture negative does (mean 154 000 cells/ml) and does with CNS (mean 975 000 cells/ml) and other bacteria (mean 466 000 cells/ml) in at least one udder half. However, neither for the SCC of the udder half nor the difference in SCC between the two halves was it possible to find a cut off value that could differentiate between udders infected or not infected with S. aureus. For S. aureus the CMT was significantly higher for udder halves infected with S. aureus (mean CMT 4) than for culture negative udder halves (mean CMT 2,3), halves infected with CNS (mean CMT 2,8) and halves infected with other bacteria (mean CMT 3). However, concerning the difference in CMT between both udder halves within doe there were only significant differences between culture negative (mean CMT 0,49) and infected (all bacteria) udder halves (mean CMT 1,2). No significant associations could be found between bulk tank milk SCC, S. aureus positive PCR of bulk tank milk, or S. aureus cultured from udder halves within the herd. However, 6 out of 8 herds where S. aureus was cultured from udder halves were PCR positive for S. aureus at least at one occasion. It might not be possible by measuring SCC by DCC or CMT to find all udder halves or does infected with S. aureus, but it can be a help in identifying at least some of them. Bulk tank milk SCC was not reliable in detecting S. aureus infected herds. However, PCR for S. aureus of BTM might with repeated sampling give anindication of whether or not the does carry S. aureus in their udders.

Main title:Celltalet som en möjlig indikator för juverinfektion med Staphylococcus aureus - ett hjälpmedel för ostproducerande getbesättningar
Authors:Järnberg, Åsa
Supervisor:Persson Waller, Karin
Examiner:Östensson, Karin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:36
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Get, Celltal, Staphylococcus aureus , mjölk , CMT, tankcelltal, gränsvärde , subklinisk , mastit
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2067
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2067
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2013 14:51
Metadata Last Modified:01 Mar 2013 14:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics