Home About Browse Search
Svenska


Hultman, Pernilla, 2013. Influence of providing objects to piglets before and after weaning on behaviour and weight gain. Second cycle, A2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
647kB

Abstract

Barren rearing environment and early weaning of piglets can lead to a high level of distress, behavioural disturbances and reduction in weight gain. The main aim of this thesis was to study the effects of potential enrichment objects on piglet’s behaviour and weight gain during the pre- and post-weaning period. The second aim was to examine what type of object stimulated the highest frequency of interaction.

The study was carried out at the Swedish Livestock Research Centre in Lövsta where a batch of litters from 10 first-parity Yorkshire sows were used. Sow and piglets were housed in individual farrowing pens and were provided with approximately 1 kg of chopped straw each day. Weaning was performed at the mean age of 33 days by removing the sow from the pen. The 10 litters were randomly assigned to two treatments. Five litters were provided with objects (object litters) whereas the remaining five were not provided with objects (control litters). Objects selected for the study were a knotted rope, a vanilla scented rubber ball and a rubber tire. The study was divided into two periods, the pre-weaning period and the post-weaning period. During the pre-weaning period, the object litters received two objects of the same type at three different ages (13-16, 20-23 and 27-30 days). A new type of object was provided during each age so that at the end of the pre-weaning period, piglets had been given access to all three types of objects. Each day, objects were provided at 9.00 and taken out at 15.00. During the post-weaning period, piglets had access to all three types of objects simultaneously. The objects were introduced on the first day after weaning and then they had 6 days of continuous access to them. The behaviours of four focal piglets from each litter were observed with direct observations (n=20 piglets/treatment). Observations were performed from 10.00-15.00 during the same days that piglets had access to the objects. Piglets were weighed within 24 h of birth, at weaning and at 11 days post-weaning and the average daily pre- and post-weaning weight gains (ADG) were calculated. Statistical analysis was done with Generalized Linear Models.

During the pre-weaning period, piglets in the object litters performed less behaviours directed at the pen fixtures (P<0.05), the floor (P<0.01), the litter mates (P<0.001) and the sow (P<0.01) and performed more udder manipulation (P<0.01) than piglets in the control litters. Piglets performed less litter mate manipulation when having access to the rope than when having access to the ball (P<0.01), more social play when having access to the ball than when having access to the tire (P<0.05) and less exploration of floor and manipulation of the udder when having access to the rope than when having access to the tire (P<0.05 and P<0.001, respectively) and the ball (P<0.001 and P<0.001, respectively). There were no differences in the frequency of interaction with the different types of objects during the pre-weaning period. During the post-weaning period, piglets in the object litters were manipulating litter mates (P<0.05) and exploring pen fixtures (P<0.05) less than piglets in the control litters. Piglets in litters with objects interacted more with the rope than with the tire (P<0.05) and the ball (P<0.001), and more with the tire than with the ball (P<0.05) post-weaning. The pre-weaning weigh gain was higher in control litters than in object litters (P<0.05) but there was no effect of treatment on the post-weaning weight gain (n.s.). The results suggest that providing objects to piglets before and after weaning could be used as an enrichment strategy to reduce manipulation of other pigs, the sow and pen fixtures. Access to the objects affected weight gain negatively before weaning but piglets may have compensated for this after weaning. As the rope stimulated the highest frequency of object interaction after weaning, a rope is probably better suited for piglets than a tire or a ball from the animal welfare point of view.

,

En karg miljö och tidig avvänjning av smågrisar kan leda till höga nivåer av lidande, beteendestörningar och viktminskning. Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete var att studera effekterna av potentiella berikningsföremål på smågrisars beteende och tillväxt under tiden före och efter avvänjning. Det andra syftet var att undersöka vilken typ av föremål som stimulerade den högsta frekvensen av interaktion.

Studien genomfördes på det Nationella forskningscentrumet för lantbrukets djur i Lövsta där en omgång bestående av kullar från 10 förstagångsgrisande Yorkshire-suggor användes. Suggor med deras smågrisar inhystes i indviduella grisningsboxar och försågs med cirka 1 kg hackad halm varje dag. Avvänjning utfördes vid en medelålder på 33 dagar genom att ta bort suggan från boxen. De tio kullarna tilldelades slumpvis två behandlingar. Fem kullar försågs med föremål (försökskullar) medan de återstående fem inte tillhandahölls föremål (kontrollkullar). De föremål som valdes ut för studien var ett knutet rep, en vaniljdoftande gummiboll och ett gummidäck. Studien delades upp i två perioder, före avvänjning och efter avvänjning. Före avvänjning fick försökskullarna två föremål av samma typ vid tre olika åldrar (13-16, 20-23 och 27-30 dagar). Smågrisarna erhöll en ny typ av föremål under varje ålder så att vid slutet av den första perioden (före avvänjning) hade smågrisarna haft tillgång till alla tre föremålstyperna. Varje dag hängdes föremål en in i boxen kl. 9.00 och togs ut kl. 15.00. Efter avvänjning erhölls alla tre föremålen till försökskullarna. Förmålen hängdes in i boxen den första dagen efter avvänjning och sedan hade de 6 dagars kontinuerlig tillgång till dem. Beteendena hos fyra fokaldjur från varje kull observerades med direkta observationer (n=20 smågrisar/ behandling). Observationer utfördes mellan kl. 10.00 och 15.00 under samma dagar som smågrisarna hade tillgång till föremålen. Dessutom registrerades smågrisarnas vikt inom 24 timmar efter födseln, vid avvänjning och 11 dagar efter avvänjning och smågrisarnas tillväxt före och efter avvänjning beräknades. Den statistska analysen gjordes med Generalized Linear Models.

Före anvvänjning, utförde smågrisarna i försökskullarna mindre beteenden riktade mot boxinredning (P<0.05), golvet (P<0.01), kullsyskon (P<0,001) och suggan (P<0,01) och mer manipulation av juvret (P<0.01) än vad smågrisarna i kontrollkullarna gjorde. Smågrisarna i försökskullarna utförde mindre manipulation av kullsyskon när de hade repet jämfört med när de hade bollen (P<0.01), mer social lek när de hade bollen än när de hade däcket (P<0.05) och mindre utforskning av golv och manipulering av juvret när de hade repet jämfört med när de hade däcket (P<0.05 och P<0.01, respektive) och bollen (P<0.001 och P<0.01, respektive). Det fanns inga skillnader i hur mycket smågrisarna interagerade med de olika föremålen före avvänjning. Efter avvänjning utförde smågrisarna i försökskullarna betydligt mindre beteenden riktade mot kullsyskon (P<0.05) och boxinredning (P<0.05) än smågrisarna i kontrollkullarna. Smågrisar i kullar med föremål interagerade mer med repet än med däcket (P<0.05) och bollen (P<0.001), och mer med däcket än med bollen (P<0.05) efter avvänjning. Före avvänjning var tillväxten högre i kontrollkullarna än i föremålskullarna (P<0.05) men det var ingen effekt av behandlingen på tillväxt efter avvänjning (n.s.). Resultaten tyder på att föremål till smågrisar före och efter avvänjning skulle kunna användas som en berikning för att minska manipulering andra grisar, suggan och boxinredning. Tillgång till föremål påverkade tillväxten negativt före avvänjning men smågrisarna kan ha kompenserat för detta efter avvänjning. Eftersom smågrisarna interagerade mer med repet efter avvänjning, är ett rep förmodligen bättre lämpade för smågrisar än ett däck och en boll sett ur ett djurvälfärdsperspektiv.

Main title:Influence of providing objects to piglets before and after weaning on behaviour and weight gain
Authors:Hultman, Pernilla
Supervisor:Lidfors, Lena and Zupan, Manja
Examiner:Keeling, Linda
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:446
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:enrichment objects, piglets, play, weaning, manipulation, piglet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2053
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2053
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:20 Feb 2013 10:25
Metadata Last Modified:25 Feb 2013 12:49

Repository Staff Only: item control page