Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Emelie, 2013. Jämförelse av tre diagnostiska metoder vid kronisk ledsjukdom hos katt. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
823kB

Abstract

SAMMANFATTNING
Syftet med denna studie har varit att jämföra användbarheten av de tre diagnostiska metoderna smärtprotokoll, tryckmätningsmatta samt klinisk ortopedisk undersökning för att upptäcka kronisk ledsmärta hos katt. Av 23 medverkande katter hade 11 tidigare diagnosticerats med kronisk ledsjukdom vid Skara Djursjukhus och 12 var friska kontroller. Vid undersökningstillfället fick djurägarna först fylla i tre smärtprotokoll. Katterna fick sedan gå över en tryckmätningsmatta som registrerar hur mycket vikt som läggs på varje tass, och även hoppa från 1 meters höjd ned på tryckmätningsmattan. Katterna genomgick också en klinisk ortopedisk undersökning.
I studien kunde samtliga tre diagnostiska metoderna smärtprotokoll, tryckmätningsmatta och klinisk ortopedisk undersökning skilja mellan friska katter och katter med kronisk ledsjukdom. De smärtprotokollsvar som visade störst skillnad mellan friska katter och katter med kronisk ledsjukdom gällde symtom från rörelseapparaten, höjd och frekvens på hopp samt sovvanor. Vid passager över tryckmätningsmattan var parametern ”max force symmetry”, dvs. symmetrin mellan olika bens maximala belastning, den som visade sig vara mest användbar för att fånga upp individer med avvikande mätvärden. Enligt den litteratur som finns kan det vara svårt att få rättvisande resultat från klinisk ortopedisk undersökning av katter. I denna studie visade klinisk ortopedisk undersökning skillnad mellan friska katter och katter med kronisk ledsjukdom. Studien var dock inte blindad utan den undersökande veterinären kände till vilka katter som var friska och vilka som hade en tidigare diagnos gällande problem från rörelseapparaten. Detta examensarbete har lagt grund för kommande studier inom området kronisk ledsjukdom och smärtutvärdering hos katt, men för att säkra resultatet bör smärtprotokollen testas i större skala. Förutom ytterligare forskning inom diagnostik behövs fler studier kring bakomliggande orsaker till kronisk ledsjukdom hos katt. Målet bör vara att komma fram till förebyggande åtgärder som kan skydda katter från kronisk ledsjukdom.

,

SUMMARY
The aim of this study has been to compare the ability to detect chronic joint pain in cats between the three diagnostic methods: pain questionnaires, a pressure sensitive walkway and clinical orthopedic examination. Out of 23 participating cats, 11 had been diagnosed with chronic joint disease at Skara Animal Hospital and 12 were healthy controls. The cat owners were asked to fill in three different pain questionnaires. Each cat was then allowed to walk over a pressure sensitive walkway that registered the weight on each paw, and also to jump down on the walkway from a height of 1 meter. The cats also went through a clinical orthopedic examination.
In this study all three diagnostic methods (pain questionnaire, pressure sensitive walkway and clinical orthopedic examination) could distinguish between a group of healthy cats and a group of cats with chronic joint disease. On the pain questionnaire, the questions regarding symptoms from the locomotor system, height and frequency of jumps and sleeping habits showed the largest difference between healthy cats and cats with chronic joint disease. After passages over the pressure sensitive walkway, the parameter “max force symmetry” showed the most useful for finding individual cats with atypical values. According to previous research, it can be a challenge to perform a thorough clinical orthopedic examination in cats. In this study the clinical orthopedic examination was able to differ between healthy cats and cats with chronic joint disease, however the study was not blinded and the veterinary surgeon performing the examinations was aware of each cat’s health and joint status. This study has made way for future studies on the subject of chronic joint disease and pain assessment in cats; however to get reliable results the pain questionnaires should be tested on a larger scale. In addition to further research regarding diagnostics, more studies are needed to find the underlying causes of chronic joint disease in cats. The goal should be to find preventive measures that will protect cats from developing chronic joint disease.

Main title:Jämförelse av tre diagnostiska metoder vid kronisk ledsjukdom hos katt
Authors:Lundberg, Emelie
Supervisor:Bergh, Anna and Stadig, Sarah
Examiner:Sandberg, Eva
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:katt, ledsjukdom, osteoartrit, rehabilitering, smärta, smärtprotokoll, spondylosis, deformans, tryckmätningsmatta, cat, joint disease, osteoarthritis, pain, pain questionnaire, pressure sensitive walkway, rehabilitation, spondylosis deformans
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2033
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2033
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:11 Feb 2013 08:05
Metadata Last Modified:11 Feb 2013 08:05

Repository Staff Only: item control page