Home About Browse Search
Svenska


Neselius, Tobias, 2012. Undersökning av flyktiga organiska ämnens påverkan på allokeringen av biomassa vid samodling av majs (Zea mays) och bönor (Phaseolus vulgaris). Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
943kB

Abstract

I dagens samhälle används alltmer jordbruksmark till byggnation eller görs icke odlingsbar på andra sätt, exempelvis genom försaltning. För att även i framtiden kunna försörja den alltjämt ökande befolkningen blir det därför allt viktigare att kunna leverera ökade skördar från jordbruksmarken. Samodlade grödor har i försök visats ge en ökad avkastning per areal, och kan därför komma att erbjuda ett alternativ till dagens monokulturer. Samodling kan ge ökad avkastning genom att de olika grödorna utnyttjar tillgängliga resurser på olika sätt och även genom ett samspel mellan växterna. Hur det här samspelet mellan grödor som samodlas ser ut måste man ta reda på mer om för att förstå hur samodlingen kan optimeras.
I den här studien undersöktes hur plantor som samodlas kan påverka varandra genom olika signaler. Exempelvis undersöktes om de flyktiga ämnena som växterna avger kan påverka allokeringen av biomassa mellan de ovanjordiska delarna och rötterna mellan eller inom arterna. I studien exponerades majs (Zea mays) och bönor (Phaseolus vulgaris) för flyktiga organiska ämnen (VOC:s) från majs (Z. mays). I försöket berördes även plan-torna (med en pensel 60 sekunder per dag) för att se hur detta påverkade allokeringen av biomassan hos plantorna.
Ingen skillnad visades vid jämförelse mellan de olika behandlingarna som blivit exponerade för VOC:s från antingen penslad majs, openslad majs eller kontrollplanta av majs. Efter 21 dagar uppvisade majsen som blivit exponerad för VOC:s från penslad böna kortare finrötter än majs som hade exponerats för openslad böna samt kontrollplantan av majs, spridningen på mätdata från denna mätpunkt var dock stor. Samt vid jämförelse mellan penslad majs samt openslad majs skedde ingen förändring av fördelningen på biomassan.

,

In today's society where more and more agricultural land is used for construction or becomes non-cultivable due to other reasons, for example salinization. To supply the ever increasing population, it becomes ever so important to deliver larger harvests from agricultural land. Intercropping, where two crops are grown in a field at the same time, may therefore offer a choice besides the modern monoculture. Experiments have shown that intercropping gives an increased yield per acreage. Intercropping is done by growing crops that uses available re-sources in different ways.
This study investigates if the volatile compounds that plants produce may affect the conditions of competition between or within species. In this study maize (Zea mays) and beans (Phaseolus vulgaris) were exposed to vola-tile compounds from maize (Z. mays). The experiment included unbrushed and brushed plants (to simulate touch). No difference on biomass distribution was seen between the different treatments on maize that had been exposed to VOCs from either brushed maize nor unbrushed maize. After 21 days the maize plant that had been exposed to VOCs from a brushed bean plant had not as long fine roots as maize that had been exposed to an unbrushed bean and a control plant of maize. However, the spread of data from this measurement was great. When comparing brushed maize to unbrushed maize there was no change in the distribution of biomass or the length of the fine roots.

Main title:Undersökning av flyktiga organiska ämnens påverkan på allokeringen av biomassa vid samodling av majs (Zea mays) och bönor (Phaseolus vulgaris)
Authors:Neselius, Tobias
Supervisor:Ninkovic, Velemir
Examiner:Andersson, Lars
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2012:22
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:växt-växtkommunikation, flyktiga organiska ämnen, VOC, interspecifik kommunikation, intraspecifik kommunikation, samodling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1986
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1986
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Plant physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:24 Jan 2013 11:01
Metadata Last Modified:24 Jan 2013 11:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics