Home About Browse Search
Svenska


Wickman, Mathilda, 2013. Kunskap och attityder bland stallpersonal på svenska slakterier. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
352kB

Abstract

Djurvälfärd har blivit ett alltmer omdebatterat ämne i samhället och konsumenter intresserar sig allt mer för de villkor djuren föds upp i och hur djuren slaktas. Slakteriet samt transporten dit är för djuren en prövning med många nya intryck varav en del är mycket stressande. Nya artfränder, människor, lukter, ljud och synintryck har stor inverkan på djurens välbefinnande. Tidigare forskning har visat att sättet djuren hanteras på har betydelse för stressnivån hos djuren. Djur som drivs med hjälp av elpåfösare, hårda slag eller som människor skriker åt är mer stressade jämfört med de djur som hanteras lugnt av stallpersonal på slakterier. Att personalen hanterar djuren lugnt och med respekt är således viktigt för djurens välbefinnande på ett slakteri. Det är inte tidigare forskat i vad stallpersonalen på slakterier i Sverige har för bakgrund, attityder och kompetens vilket var ett av denna studies syften. Personalens attityder mot djur påverkar hur de hanterar djuren på slakterier. Negativa attityder har i internationella studier satts i samband med råare hantering av djuren vilket påverkar djurvälfärden negativt. Att se om bakgrund, attityder och kompetens har ett samband med hur stallpersonalen driver djuren på slakterier var det andra syftet med denna studie.

Studien genomfördes på sex slakterier i Sverige och sammanlagt 14 personer observerades och intervjuades. Personerna deltog frivilligt i studien och slakterier och deltagare i studien var således inte utvalda helt slumpmässigt. Observationerna gjordes utifrån ett i förväg framtaget protokoll. Intervjun var strukturerad med ett par kompletterande öppna frågor och frågorna täckte områdena bakgrund, attityder till sitt arbete och kompetens. För att analysera resultaten jämfördes först olika intervjusvar med varandra och sedan olika observationsdata med varandra. Slutligen jämfördes även intervjusvar med observationsdata.

Resultatet från intervjuerna visade att deltagarna i studien var en förhållandevis homogen grupp där samtliga var män, de flesta i medelåldern med familj och sällskapsdjur. Samtliga deltagare hade arbetat mycket länge på slakteri och de flesta hade även arbetat länge i stall på slakteri. Det hade god kompetens om hur djuren bör hanteras i olika situationer. Eftersom deltagande i studien var frivilligt föreligger sannolikt en större variation ute i landet.

Största skaderiskerna för både personal och djur sågs då ett djur blev extremt stressat och försökte fly eller försvara sig. Vanligaste orsaken till att ett djur blev så pass stressat var i denna studie att personalen kom för nära djuret. Tyvärr var det inte alltid möjligt för personalen att driva djuren från ett större avstånd på grund av trång felaktig inredning i stallet.

Vid observationerna noterades att rätt hantering ur djurvälfärdssynpunkt inte alltid var möjlig på grund av inredningsdetaljer som stallpersonalen identifierade. Trots att personal sa sig ha påpekat dessa störande detaljer och kommit med enklare förslag på lösningar till dessa för sin chef hade enligt personalen inga ändringar i stallinredning gjorts. Detta väcker frågan om utbildning behövs bland de som sitter i beslutsfattande position för att ändringar i stallinredning ska kunna genomföras.

,

Animal welfare has become a hot topic, being discussed in media and in public. Consumers are showing an increasing interest for the conditions in which animals are housed and how they are then slaughtered. Facing the transport and the slaughterhouse is a stressful challenge involving unknown conspecifics, humans, noises, smells and sights which affect the wellbeing of the arriving animals. Recent studies have shown that the way animals are handled in the slaughterhouse influence the level of stress in the animals. Animals become more stressed when electric goads, hitting and yelling are used compared with animals that are handled calmly. It is therefore of importance that employees at slaughterhouses handle the animals in a respectful and patient manner. Not much research has been done concerning the background, attitude and competence of the stockpersons working in the stable at slaughterhouses in Sweden. To adress the stockpersons’ background, attitudes and competence at slaughterhouses in Sweden was therefore a major aim of this study. Recent studies have concluded that negative attitudes among stockpersons make them treat the animals insensitively which in turn decreases the animal welfare at slaughter plants. The other aim of this study was to compare the relationship of background, attitudes and competence with observations of how the participants moved the animals.

The study was conducted at six slaughter plants in Sweden and 14 people working in the stables of the slaughterhouses were interviewed and observed while they were working. The participants were not entirely randomly selected since they contributed voluntarily. A protocol for observations was constructed and the interviews were structured with a couple of complementing open questions. The interview covered areas such as background, attitudes and competence. Answers from the interviews were compared with each other and then the fallouts of the observational protocols were compared with each other. Finally answers from the interviews were compared with the observation protocols.

The results showed that all participants in this study were men and almost everyone was at least 40 years old and had a family and pets. No one had less than ten years experience of working at a slaughter plant and almost everyone had worked more than ten years in the stable. Since the interviewees were participating voluntarily a greater variation among the stockpeople at Swedish abattoirs could be expected.

Most stockpersons showed great knowledge about how to handle animals in different situations. The most potentially harmful situation, on the behalf of the staff and the animals, was when an animal became agitated and tried to escape or defend itself. In this study, the most common cause to such stress in the animals was when a stockman came to close to the animal. The stables in the slaughterhouses were unfortunately too crowded for the stockman to handle the animals with a greater distance.

However, it was observed that it was sometimes impossible to move an animal in a manner that causes minimal stress for the animal, because the stable was not constructed satisfactorily. Some participants in the study identified details which should be changed to improve the flow of animals and also said that they had already talked with their superior about these problems and at the same time presented a simple solution. Since, unfortunately, no change was achieved; the question arises whether better education is needed among the people who make decisions for improvements in the stable at abattoirs.

Main title:Kunskap och attityder bland stallpersonal på svenska slakterier
Authors:Wickman, Mathilda
Supervisor:Algers, Bo
Examiner:Lidfors, Lena
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:26
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:djurhantering, drivning, intervju, kompetens, stallpersonal, animal handling, competence, interview, slaughterhouse, stockpersonal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1983
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1983
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:21 Jan 2013 16:04
Metadata Last Modified:25 Jan 2013 10:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics