Home About Browse Search
Svenska


Wahl, Andreas, 2013. IT-baserad hemvård av djur med hjärtfel. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
732kB

Abstract

Studiens målsättning var att utvärdera om ett internetbaserat system kan användas för att förbättra vården av hjärtsjuka hundar och katter. Detta med huvudsyfte att på ett tidigare stadium kunna upptäcka en hälsoförsämring samt visa om eftersträvad effekt uppnås vid behandling och medicinering av hjärtsvikt.
Hjärtsjuka hundar och katter är vanligt förekommande patienter bland våra smådjur och hanteringen av dessa är en utmaning för veterinärer. Denna patientgrupp är ofta hemma långa perioder mellan återbesöken och akuta veterinärbesök på grund av uppkomst av hjärtsvikt är vanligt förekommande. Systemet som användes i studien fick namnet PetHeart och bygger på att djurägare i hemmamiljö, mäter och via en webbportal rapporterar in parametrar som kan förändras i samband med progrediering av hjärtsjukdom. Dessutom har djurägarna via webbportalen besvarat hälsorelaterade frågor om sitt djur och en dialogfunktion har möjliggjort kommunikation med vårdgivaren. Inrapporterad data avlästes dagligen av vårdgivaren och vid misstanke om en försämring utifrån inrapporterad data kontaktades djurägaren.
Till skillnad mot på veterinärsidan där mycket lite inom området verkar vara gjort har flera studier på humansidan demonstrerat genomförbarheten och fördelarna med användandet av eHälso-lösningar som en del i uppföljningen av kroniskt hjärtsjuka patienter. Patienter som hemifrån regelbundet rapporterar in objektiva parametrar såväl som subjektiva hälsosymptom, vilka sedan granskas av vårdpersonal, har visats ha ett lägre antal sjukhusinskrivningar, sjukhusbesök och en högre livskvalitet jämfört med kontrollpatienter.
Vi har under studieperioden följt totalt 26 hundar och katter, varav 17 hjärtsjuka djur och 9 friska kontroller. Vid sju olika tillfällen har vi utifrån inrapporterad data kunnat misstänka en försämring av hälsotillståndet, vilket föranlett till kontakt med djurägaren. Djurägarna var positiva till systemet i den enkät som skickades ut och flera djurägare uppgav att det var lätt att komma i kontakt med veterinär och att systemet skapade en ökad trygghet. Alla djurägare till de hjärtsjuka patienterna som besvarade enkäten uppgav att de skulle kunna tänka sig att fortsätta använda systemet.
Resultaten från studien tyder på att PetHeart kan vara ett bra komplement vid vården av hjärtsjuka hundar och katter. Fler och större studier för att ytterligare undersöka och belysa fördelarna med den här typen av uppföljning behövs.

,

The purpose of this study was to evaluate whether an internet-based system can be used to improve the care of dogs and cats with heart disease. The aim is to detect health impairment at an earlier stage, and demonstrate whether the desired effect is achieved in the treatment and medication of heart failure.
Dogs and cats suffering from heart disease are common patients among small animals and their management is a challenge for veterinarians. This group of patients often stays at home for long periods between re-visits, and emergency visits due to the onset of heart failure are common. The system used in this study is named PetHeart. It is based on the pet owners themselves, who measure and report parameters that change in the progression of heart disease, via a web portal. In addition, pet owners answer health-related questions about their animals via the web portal, and have the possibility of communicating with the veterinarian via a dialogue function. Reported data was read daily by the caregiver, who could contact the pet owner if the reported data led to a suspicion of a deterioration in the health of the patient.
This is a new concept for veterinarians, as little research has been done in this area. In contrast research in human medical care demonstrates the feasibility and benefits of the use of eHealth solutions as part of the monitoring of chronically ill heart patients. In these studies, human patients report objective parameters as well as subjective health symptoms from home on a regular basis which is then examined by the medical staff. This system has been shown to have a lower number of hospitalizations, hospital visits and a higher quality of life compared with control patients.
In this study we have followed a total of 26 dogs and cats, including 17 animals with heart disease and 9 healthy controls. On seven different occasions, we have suspected a deterioration of health based on data reported, which led to contact with the animal owner. Pet owners answered a questionnaire in which they stated that they were in favor of the system as it was easy to get in touch with the veterinarian, and the system created greater security. All pet owners to animals with heart disease who responded to the survey said they would be willing to continue using the system.
This study shows promising results, and suggests that PetHeart could be a great addition for the care of dogs and cats with heart disease in the future. More and larger studies to further investigate the advantages of this type of monitoring are needed.

Main title:IT-baserad hemvård av djur med hjärtfel
Authors:Wahl, Andreas
Supervisor:Kvart, Clarence
Examiner:Dahlborn, Kristina
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:7
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:eHälsa, telehälsa, internet, veterinär, hjärtsvikt, kronisk sjukdom, PetHeart, sjukdomshantering, hund, katt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1980
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1980
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Jan 2013 14:37
Metadata Last Modified:21 Jan 2013 13:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics