Home About Browse Search
Svenska


Lövenhamn, Emma, 2013. Tre metoder för att utvärdera ledsvullnad hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I denna studie utvärderades tre olika mätmetoder för att bedöma en eventuell ledsvullnad i armbågsleden hos 18 hundar. Metoderna som utvärderas var palpation, mätning med skänkelmått samt mätning med måttband. Syftet med studien var att bestämma inter- och intrareliabiliteten för ovan nämnda metoder. Anledningen till att detta är av intresse är att den metod som framför allt används idag för att bedöma ledsvullnad är palpation, vilken har visat sig vara en inte helt tillförlitlig metod. Inom veterinärmedicinsk rehabilitering behövs idag mer objektiva sätt att mäta ledsvullnad för att på ett bättre sätt kunna utvärdera olika behandlingsmetoder så väl som det kliniska rehabiliteringsarbetet. Det vore önskvärt om det fanns objektiva mätmetoder att mäta ledsvullnad som samtidigt är billiga och inte alltför tidskrävande att genomföra. I denna studie tittade vi även på eventuella samband mellan graden av ledsvullnad och minskad belastning av det affekterade benet med hjälp av en tryckmätningsmatta. Att bedöma hälta genom att observera en hunds rörelsemönster är liksom palpation inte en helt tillförlitlig metod. En tryckmätningsmatta ger möjlighet att mäta skillnader i belastning som ögat inte uppfattar och skulle också kunna användas som en mer objektiv mätmetod att bedöma hälta på.
Resultaten visade på en mycket bra intrareliabilitet för mätmetoderna skänkelmätning (medialt/lateralt och kranialt/kaudalt över armbågsleden) samt mätning med måttband (cirkulärt och i form av en åtta runt leden). Dessutom visades att intrareliabiliteten var bättre än interreliabiliteten för både mätning med skänkelmått och mätning med måttband. Den metod som hade bäst interreliabilitet var mätning med skänkelmått kranialt/kaudalt, som visade god överensstämmelse mellan mätpersonerna. Denna metod visade sig även ha en bättre interreliabilitet än palpation av leden för att bedöma ledsvullnad. Resultaten visade även på en god korrelation mellan hälta/svullnad och mätmetoden skänkelmätning både medialt/lateralt och kranialt/kaudalt. Ytterligare studier behövs för att avgöra om det finns någon symmetrivariabel från resultaten av tryckmätningsmattan som korrelerar med en svullnad i armbågsleden.

,

In this study, three different methods to assess joint swelling in the elbow have been evaluated in 18 dogs. The methods evaluated were palpation, measurement with slide caliper and measurement with tape measure. The purpose of this study was to determine the inter- and intra-rater reliability of the methods mention above. The reason to why this is of interest is that the method primarily used today to assess joint swelling is palpation, a method which has proved to be a not entirely reliable method to evaluate joint swelling. Therefore there is a need to find more objective ways to measure joint swelling in the field of veterinary medicine rehabilitation. This to allow evaluation of different treatment options as well as the clinical rehabilitation work. It would also be desirable to find methods which besides being objective also are economical and not too time-consuming to implement. In this study we also looked for a possible correlation between the degree of joint swelling and reduced weight bearing on the affected leg by using a pressure mat. Assessing lameness by observing a dog’s gait is, like using palpation as examination method, not a completely reliable method. A pressure mat provides a possibility to measure a difference in weight bearing that can’t be detected by the eye. Therefore, a pressure plate could be used as a more objective way to evaluate lameness.
The results showed a very good intra-rater reliability for the methods slide caliper (applied medial/ lateral and cranial/caudal over the elbow joint) and measurement with a tape measure (circular and in a figure eight). Furthermore, this study showed that the intra-rater reliability was better than the inter-rater reliability for both measurements with slide caliper and with tape measure. The method that had the best inter-rater reliability was measurements with the slide caliper cranial/caudal over the elbow, which showed good agreement between the assessors. This method also had a better inter-rater reliability than palpation of the elbow to assess joint swelling. The results also showed a good correlation between lameness/swelling and measurement with slide caliper, both medial/lateral and cranial/caudal. Further studies are needed to determine whether there is a symmetry variable from the results of the pressure mat that correlates with a swelling in the elbow joint.

Main title:Tre metoder för att utvärdera ledsvullnad hos hund
Authors:Lövenhamn, Emma
Supervisor:Bergh, Anna
Examiner:Kvart, Clarence
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:5
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:ledsvullnad, hund, måttband, skänkelmått, tryckmätningsmatta, rehabilitering, joint swelling, dog, tape measure, slide caliper, pressure mat, rehabilitation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1977
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1977
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Jan 2013 14:10
Metadata Last Modified:18 Jan 2013 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics