Home About Browse Search
Svenska


Särnsjö, Johanna, 2012. Vattendesign i landskapet - landskapsarkitektur möter framtida klimatförändringar : Water design in the landscape - landscape architecture meets future climate changes. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
24MB

Abstract

Klimatet är i ständig förändring. Genom historien har det skett stora temperaturväxlingar och vad man kan se idag är att medeltemperaturen på jorden ökar, samt att dramatiska vädersituationer verkar bli allt vanligare. Klimatet förändras naturligt men våra utsläpp av växthusgaser bidrar med att ytterligare förstärka denna trend. De förändringar som vi ser idag förutspås eskalera i framtiden.
Ökade medeltemperaturer leder till att glaciärer successivt smälter och det kan komma att innebära dramatiskt förändrade landskapsbilder. Havsytenivån höjs och kustnära- och låglänta områden riskerar att svämmas över. Kustlinjer kommer behöva flyttas inåt land. Hur pass stor havsnivåhöjningen blir beror emellertid på hur mycket medeltemperaturen höjs och hur mycket is som i sin tur smälter.
Något som har förändrat landskapsbilden mycket kraftfullt från 1800- talet fram tills idag är det urbana landskap som människor byggt upp. Man har rätat ut vattendrag för att få tillgång till större arealer för olika markanvändning. Som konsekvens har vattendragens volym samt dess förmåga att ta hand om vatten minskat. Hårdgjorda ytor som brer ut sig tillför ytterligare belastning på vattendrag eftersom vattnet på dessa ytor inte kan infiltrera och istället avleds snabbt till vattendragen. Konsekvenser av dessa landskapliga förändringar är även att vattenkvaliteten försämras och det akvatiska liv som vattendragen frodar utarmas. De landskap som vi nu lever i och gjort oss beroende av är väldigt sårbara. Vi har skapat statiska miljöer som inte ser till klimatets dynamik.
Jag har valt att arbeta med Risebergabäcken i Malmö som är ett tydligt exempel på ett vattendrag som fått erfara denna landskapliga förändring på grund av sitt urbana läge. Uppsatsen syftar till att möta klimatförändringar och mildra de problem som finns utmed bäcken idag. Jag undersöker därför vilka konsekvenser som kan komma att drabba Risebergabäcken i framtiden. Ämnen som berörs i uppsatsen, som syftar till att öka förståelsen för uppgiftens komplexitet, är hydrologi, vattendrag och våtmarker. Jag redogör också för teoretiska resonemang och beskriver exempel som hanterar översvämningsproblematik och fluktuerande vattennivåer.
Utifrån mina studier tar jag fram metoder som man kan använda för att minska översvämningproblematik utmed vattendrag. Dessa testar jag i min design. Jag utvecklar ett gestaltningsförslag längs en del av Risebergabäcken med utgångspunkten att betrakta vattnet som dynamiskt. På platsen skapas förutsättningar för ett hälsosamt vatten och ett rikt akvatiskt liv. Vattenmiljöerna är spännande och föränderliga samt inhyser möjlighet till interaktion.

,

The climate is constantly changing. Throughout history, significant changes in temperature has occurred and today, the average temperature on earth is increasing and dramatic climate events seem to be more and more common. The climate changes naturally but the emissions of greeen house gases contribute to further increase the average temperature. The changes we see today are predicted to escalate in the future.
Increasing average temperatures is causing glaciers to gradually melt and this is likely to result in dramatically changed landscape scenes. The sea level rises and coastal- and lowland areas risk flooding. Coastlines will have to be moved inwards land. However, how large the sea level will increase is dependent on how much the average temperature increases and how much ice that is melting in return.
Something that have changed the landscape scene in a powerful way up until today is the urban landscape that people have built since the 19 th century. People have channeled rivers to rationalize and get access to larger areas for different land use. As a consequence, the volyme of the rivers and their ability to handle water has diminished. Areas built with solid materials cause additional strain on the rivers as the water on these surfaces can not infiltrate but is rather drained quickly into the rivers. Other consequences are that the water quality is effected and the aquatic lifes within the rivers are being depleted. The landscape that we are now living in and are depended on has made us very vulnerable. We have created static environments that do not take the dynamics of the landscape into account.
I have chosen to work with Risebergbäcken, a small stream in Malmö that have been afflicted by floods. It is a good example of a stream that has experienced the changes in landscape because of its urban location. The aim of the present theisis is to reduce the existing problems along the stream today and to handle problems and events that may disturb Risebergabäcken in the future because of the climate changes. In order to increase the apprehension of the complexity of the assignment, the issues that will be dealt with in the thesis will include hydrology, rivers and wetlands. I also describe different approaches and examples that handle floods and fluctuating water levels.
From my studies I propose methods that could be used to diminish the risk of floods along rivers and examine if those could be applied in my design. I develope a design proposal along a part of Risebergabäcken with the starting point to regard water as a dynamic material. The site will have the ability to obtain healthy water and a rich aquatic life. There are exciting water features that are changeable and the site offers ability of interaction.

Main title:Vattendesign i landskapet - landskapsarkitektur möter framtida klimatförändringar
Subtitle:Water design in the landscape - landscape architecture meets future climate changes
Authors:Särnsjö, Johanna
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Lövrie, Karl and Blennow, Kristina
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vattendesign, landskapsarkitektur, hållbar design, klimatförändringar, havsnivåhöjning, vattendrag, vattenfluktuationer, dynamiskt landskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1963
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1963
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2013 08:11
Metadata Last Modified:17 Jan 2013 08:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics