Home About Browse Search
Svenska


Elmkvist, Erik, 2012. Den ekonomiska konsekvensen av ett effektiviseringsprojekt : fallet förbättrad timmersortering med hjälp av röntgen och 3D-mätram. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

För att öka lönsamheten på ett sågverk gäller det att sortera timret rätt från början. En mer precis timmersortering resulterar i ett effektivare flöde genom hela produktionsprocessen. Förbrukningen av resurser i sågverket minskar samtidigt som det medför möjligheten att redan innan sönderdelningen av timmerstocken kunna styra rätt råvara mot efterfrågad produktkvalitet. Denna sortering är speciellt intressant när det gäller uppdelningen av frisk- och svartkvistig stock. En friskkvistig råvara är speciellt lämpad för vissa produkter med estetiska kvalitetskrav och den svartkvistiga råvaran lämpar sig väl i produkter där kraven på hållfasthet är speciellt starka.

Syftet med denna studie är att visa på de konkreta ekonomiska effekter som ett väl avgränsat effektiviseringsprojekt i sågverksmiljö kan innebära. Studiens effektiviseringsprojekt har gått ut på att förbättra träffsäkerheten i timmersorteringen. Genom att bättre utnyttja den befintliga röntgenramens möjligheter och ta in ett större antal kvalitetsparametrar som underlag för bedömning och sortering av timmerstockar, har jag utvecklat nya sorteringsregler för timret som medför högre utfall av den sågade målprodukten från timmerklassen 1850FRK (friskkvist) samt, som en konsekvens, även högre utfall av målprodukten från timmerklass 1850SVK (svartkvist). Utvecklingen av de nya sorteringsreglerna har skett genom multivariat analys av kvalitetsparametrar på timmer och sågad vara.

Denna studie visar att det är möjligt att höja precisionen i timmersorteringen med hjälp av att kombinera 3D-mätram och 2D-röntgen. Precisionen i timmersorteringen ökar med 4,2 % (85,5 % till 89,1 %) med införandet av den framarbetade sorteringsmodellen jämfört med nuvarande sortering. Precisionen i råsorteringen ökar med 2,4 % (91,9 % till 94,1 %). Studien innehåller en beräkning av de ekonomiska konsekvenserna av denna förbättring. Resultatet av en förbättrad timmersortering medför ett ökat täckningsbidrag för hela timmerklassen 1850 på 3,7kr/m3fub.

Det framarbetade sorteringsförslaget är endast applicerbart på den aktuella timmerklassen och kan inte gälla generellt för totala råvaruvolymen. Resultat kan däremot ge en fingervisning av den potential ett bredare effektiviseringsprojekt skulle kunna medföra om denna typ av flödesoptimering skulle utföras på alla de timmerklasser som särskiljer mellan frisk- och svartkvistiga stockar.

,

To increase the profitability it is important to sort the logs right from the start. A more precise timber sorting results in a more efficient flow through the production process. A more correct log sorting requires less resources, while it creates the possibility that even before the sawsetting of the log, control the right raw materials to the sought-after product. This sorting is especially interesting with regard to the breakdown of sound- and black-knotty logs. A sound knotty raw material is particularly suited, in terms of quality, for some products with aesthetic quality and the black knotty raw material is well suited for products where strength requirements are particular important.

The aim of the project has been to improve the accuracy of log sorting. By making better use of existing measurement opportunities and take in a greater number of parameters, as a basis for evaluating and sorting of logs, the study has developed a new grading rules for timber resulting in higher precipitation of the solid-target product from the timber class 1850FRK (sound knots), and, as a consequence even higher outcomes of the target product from the timber class 1850SVK (black knot). The development of the new grading rules have been through multivariate analysis of quality parameters of logs and sawn timber.

This study shows that it is possible to increase the precision in the log sorting by combining the 3D scanning and 2D X-ray. The accuracy of the log sorting will increase by 4.2% (85.5% to 89.1%) with the introduction of the developed log sorting model compared to current sorting strategy. The precision in the green sorting increases by 2.4% (91.9% to 94.1%). The study also shows the potential economic effects of such an improvement. The result of an improved log sorting will mean greater revenue for the entire timber class of 1850 with an increase in 3.6 SEK/m3fub.

The log sorting model proposed is only applicable to the actual timber class, and may not apply generally for the total raw material volume. Results can, however, give some indication of the potential of what a wider efficiency projects could bring, if this type of flow optimization was performed in all the timber classes which distinguish between sound and black knotty logs.

Main title:Den ekonomiska konsekvensen av ett effektiviseringsprojekt
Subtitle:fallet förbättrad timmersortering med hjälp av röntgen och 3D-mätram
Authors:Elmkvist, Erik
Supervisor:Stendahl, Matti
Examiner:Lönnstedt, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:109
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Timmersortering, Kvalitet, Multivariat dataanalys, Log sorting, Quality, Multivariate Data Analysis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1950
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1950
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:09 Jan 2013 14:38
Metadata Last Modified:09 Jan 2013 14:38

Repository Staff Only: item control page