Home About Browse Search
Svenska


Helin, Rasmus and Negendanck, Henrik, 2012. Fallstudie för utveckling av två gårdar. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
324kB

Abstract

Syftet med detta arbete att hjälpa ägarna till ett utvalt fallföretag att hitta en eller flera
lönsamma produktionsgrenar som är lämpliga för gårdarnas förutsättningar och göra
relevanta kalkyler så att ägarna ska kunna fatta ett beslut och bygga upp en produktion inom
de närmsta åren.
De aktuella gårdarna ligger i Västergötland respektive Värmland. Efter sondering av
tänkbara produktionsgrenar koncentrerade vi oss på mjölkproduktion och
hjortköttsproduktion.
Arbete går ut på att hitta en intressant och lönsam produktion för framtiden. I Sverige finns
det en del hjorthägn men marknaden för förädling av köttet är liten. Produktionen är väldigt
dyr och osäker om man inte kan förädla och slakta sina egna djur. Kan man bygga upp ett
slakteri för förädling ökar chanserna för en bra vinst.
Mjölkproduktion däremot en säkrare investering, produktionen är stabil då efterfrågan är
konstant.
Uppstartskostnaderna för dessa två produktioner skiljer sig mycket åt. Mjölkproduktion
kräver nya byggnader med inventarier och maskiner för produktionen. Hjortproduktionen
kräver ett hägn på befintlig mark. Möjligheten finns att produktionerna kan kombineras då
fodret och betet från korna kan utnyttjas för hjortar.
Vi har gjort intervjuer med personer i branscherna för att få en uppfattning om möjligheter
och nackdelar med de utvalda produktionsgrenarna. Areal och möjligheten till byggnation
för mjölkproduktion passar bäst på gården i Västergötland och biotopen i Värmland kan
passa hjortproduktionen bättre.

,

The purpose of this work is to help the owners of a selected case company to find one or
more profitable branches of production that are suitable for farm conditions and make
relevant calculations so that the owners should be able to make a decision and build a
production within the next few years.
The current farms are situated in Västergötland and Värmland. After probing the possible
branches of production, we concentrated on dairy farming and deer meat production.
This work is to find an interesting and profitable production for the future. In Sweden, there
are some deer companies, but the market for processing of meat is small. The production is
very expensive and not sure if you can’t refine and slaughter your own animals. Can you
build a slaughterhouse for processing it will increase the chances of a good profit.
Milk production, however is a safer investment, with stable production when demand is
constant.
Start-up costs for these two productions are very different. Milk production requires new
buildings with equipment and machinery for production. Deer production requires a shelter
on existing track. The possibility exists that the productions can be combined with feed and
bait from the cows can be used for deer.
We have done interviews with people in industries to get an idea of the possibilities and
disadvantages of the selected branches of production. Area and the possibility of building for
milk is best for the farm in Västergötland and the biotope of Värmland can fit deer
production better.

Main title:Fallstudie för utveckling av två gårdar
Authors:Helin, Rasmus and Negendanck, Henrik
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Nilsson, Jerker
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:ny produktion, viltkött, viltavel, mjölkproduktion, eget slakteri
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1878
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1878
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:27 Nov 2012 06:06
Metadata Last Modified:27 Nov 2012 06:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics