Home About Browse Search
Svenska


Pilo, Bert, 2012. Produktion och beståndsstruktur i fullskiktad skog skött med blädningsbruk. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna studie behandlar tillväxt och beståndsstruktur samt sambandet mellan dessa i skog skött med blädningsbruk. Blädningsbruk förutsätter fullskiktad skog med fallande diameterfördelning, under nordiska förhållanden vanligtvis dominerad av gran (Picea abies (L.) Karst). Strukturen i fullskiktad skog är resultatet av tillväxt, skörd/mortalitet och inväxning. Kunskap om det komplexa samspelet mellan dessa faktorer ger skogsskötaren möjlighet att planera och sköta fullskiktad skog för en hög och uthållig produktion.

Undersökningar och litteratur inom aktuella områden tas upp i en litteraturstudie. Ämnen som behandlas är: definitioner och begrepp, diameterfördelningen i fullskiktad skog och hur denna kan beskrivas, blädning och andra avverkningsstrategier samt tillväxt- och produktionsundersökningar i Norden, Europa och USA. Ett särskilt avsnitt behandlar hur konkurrensförhållanden i fullskiktad skog kan uttryckas i tillväxtmodeller. Litteraturstudien avslutas av en sammanfattning.

En tillväxtmodell för enskilda träd i grandominerad fullskiktad skog skött med blädningsbruk presenteras. Modellen baseras på observationer från 5 försöksytor fördelade på tre platser i Sverige, skötta med blädningsbruk under en period av 20–57 år. Baserat på ingående variabler skattas årlig diametertillväxt för tre ståndortsindex; G19, G24 och G30. Ytorna representerar stor spännvidd i skogsbehandling med varierande virkesförråd och struktur under försöksperioden.

Tillväxtmodellen är avståndsoberoende och använder trädets diameter (brh) samt två konkurrensvariabler som oberoende variabler. Inverkan från de större träden uttrycks genom grundyta för dominerande träd definierad som summa grundyta för de 100 grövsta träden per hektar, medan variabeln total grundyta uttrycker den totala tätheten i beståndet.

Det bearbetade materialet från försöksytorna visar att diametertillväxten ökar med diametern och kulminerar inte förrän träden är mycket grova. Diametertillväxten för enskilda träd uppvisar dock stor variation inte bara mellan träd av olika storlek utan också mellan träd av samma storlek.

Partialanalys med framtagen tillväxtmodell visar att förändringar av de dominerande trädens grundyta har stor inverkan på diametertillväxten medan förändringar av de mindre och medelstora trädens grundyta har marginell effekt, givet oförändrad total grundyta. Resultaten indikerar att beståndsstrukturen kan ha en betydande påverkan på tillväxten i fullskiktad skog. Exempel på faktorer som kan påverka beståndsstrukturen är val av största diameter, diameterfördelning och uttagsstrategi.

Virkesförrådets och beståndsstrukturens roll som tillväxtfaktor i fullskiktad skog diskuteras. Vår kunskap om blädningsbruk och tillväxtdynamik är begränsad och ytterligare forskning är angelägen. Denna studie och framtagen tillväxtmodell utgör i detta sammanhang en ansats till att belysa samspelet mellan tillväxt och struktur i fullskiktad skog.

,

This study deals with growth and stand structure and the connection between these characters in forests managed by the selection system. The selection system requires uneven-aged forest with reverse “J-shaped” diameter distribution, during Nordic conditions usually dominated by Norway spruce (Picea abies (L.) Karst). The structure in uneven-aged forest is the result of growth, harvest/mortality and ingrowth. Knowledge about the complex interplay between these factors gives the forest manager the possibility to plan and to deal with uneven-aged forest for a high and sustainable production.

Studies and literature within current areas being taken up in a literature study. Subjects treated are: definitions and concepts, the diameter distribution in uneven-aged forest and how it can be described, selection cutting and other harvest regimes and; growth- and yield researches in Scandinavia, Europe and USA. A special section treats how competition relations in uneven-aged forest can be expressed in growth models. The literature study is completed by a summary.

A growth model for individual trees in spruce dominated uneven-forest managed by the selection system is presented. The model is based on observations from 5 permanent plots on three localities in Sweden, managed by selection cutting during a period of 20–57 years. Based on variables the model gives annual diameter increment for three site index classes indicating a productivity of 3,9 5,5 and 10,1 m3ha-1yr-1 respectively. The plots embrace a wide range of management types with varying levels of standing volume and stand structure during the observation period.

The growth model is distance independent and uses the tree's diameter at breast height and two competition variables as independent variables. Effect from big trees is expressed through basal area of dominating trees defined as basal area sum of the 100 biggest trees per hectare, while the variable total basal area expresses the total density in stand.

The arranged material from the plots shows that the diameter growth increases with the diameter and do not culminate before the trees become very coarse. However, the diameter growth for individual trees shows to have big variation not only between trees of various sizes but also between trees of the same size.

Partial analysis with developed model shows that changes of basal area by dominating trees have a considerable impact on the diameter growth while changes of basal area by the small and medium sized trees have a marginal effect, given equally total basal area. The results indicate that stand structure may have an important influence on the growth in uneven-aged forest. Examples on factors that affect stand structure are choices of maximum diameter, diameter distribution and harvest regimes.

Standing volume and stand structure as growth factors in uneven-aged forest are discussed. Our knowledge about uneven-aged forestry and growth dynamics in such forest is limited and further research is needed. This study and developed growth model make in this context an attempt to elucidating the interplay between growth and stand structure in uneven-aged forest.

Main title:Produktion och beståndsstruktur i fullskiktad skog skött med blädningsbruk
Authors:Pilo, Bert
Supervisor:Eriksson, Lennart
Examiner:Lindhagen, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:108
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SUPMP Master of Science in Forestry, Uppsala 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:diameterfördelning, fullskiktad skog, beståndsdynamik, beståndsstruktur, blädning, blädningsbruk, kontinuitetsskog, olikåldrig skog, Picea abies, skiktad skog, skogsskötselsystem, tillväxtmodell, tillväxtdynamik, single tree system, selection cutting, group selection system, stand dynamics, stand structure, uneven-aged, diameter distribution, continuous forest cover, growth model, growth dynamics, multi-layered
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1857
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1857
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2012 09:06
Metadata Last Modified:14 Nov 2012 09:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics