Home About Browse Search
Svenska


Rydsberg, Therése, 2012. Erosionsproblematik vid dagvattenhantering : vegetationens betydelse. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Erosion är en ständigt pågående naturlig process som kan bli ett problem när hastigheten överstiger vad som är hållbart för naturmarken eller den urbana miljön. Denna uppsats första del behandlar erosion som naturfenomen och produkt orsakad av människan. Erosionshastigheten och omfattning-en påverkas av jordens egenskaper, graden av täckande vegetation och markens lutning samt de naturkrafter som eroderar jorden. Tyngdpunkten i arbetet ligger på erosion i vattendrag. Texten skildrar vidare ingenjörsbiologi som lösningsmetod vid släntstabilisering. Ingenjörsbiologi är en byggmetod som grundar sig i växtmaterialets biologiska och tekniska funktioner för att motverka erosion.
Arbetet avslutas med en fallstudie av Rinnebäcksravinen i Värpinge by, Lund, där den teoretiska be-skrivningen av erosionsprocesserna och de lösgörande naturfaktorerna appliceras i en faktisk miljö. Rinnebäcksravinen fungerar som recipient och utjämningsmagasin för dagvatten från stora delar av västra Lund. Kraftiga regn resulterar i snabb avrinning från kringliggande ytor och genererar korta men intensiva flödestoppar, vilket leder till kraftig erosion av ravinens väggar.
Genomförda studier och det sammanfattande rapportskrivandet kan konstatera att trots ingenjörs-biologins många positiva egenskaper som metod för släntstabilisering är konstruktionen inte rätt vid alla förhållanden. Erosionsproblematiken i Rinnebäcksravinen grundar sig i de höga flödestopparna och det är där som insatserna för att bevara den speciella landskapsbilden bör ligga.

,

Erosion is a constantly ongoing natural process that can become a problem when the speed exceeds what is sustainable for the urban environment or natural areas. This papers first section covers ero-sion as natural phenomenon and a product caused by man. Erosion rate and extent is influenced by soil characteristics, the degree of vegetation cover, the slope angle and the natural forces that erode the earth. The main focus is on erosion in streams. The text describes further soil bioengineering as a solution method for slope stabilization. Soil bioengineering is a construction method based on the plant material's biological and technical functions to combat erosion.
The thesis concludes with a case study of Rinnebäcksravinen in Värpinge By, Lund, where the theo-retical description of the erosion process and the detachment agents are applied in an actual envi-ronment. Rinnebäcksravinen functions as the recipient and the retaining reservoir for storm water runoff from large areas of western Lund. Heavy rainfall results in rapid runoff from surrounding sur-faces and generates short but high flow peaks, leading to massive erosion of the ravine walls.
Completed studies and the summary report concludes that despite soil bioengineering methods many beneficial properties as for slope stabilization, the construction is not right for all conditions. The erosion problem in Rinnebäcksravinen are based on the high flow peaks and that is where the efforts to preserve the special landscape should be.

Main title:Erosionsproblematik vid dagvattenhantering
Subtitle:vegetationens betydelse
Authors:Rydsberg, Therése
Supervisor:Rolf, Kaj
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:erosion, dagvatten, ingenjörsbiologi, morän, infiltration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1858
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1858
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Soil erosion, conservation and reclamation
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2012 06:08
Metadata Last Modified:15 Nov 2012 06:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics