Home About Browse Search
Svenska


Hertel, Johanna, 2012. Trender inom kalvhälsan baserat på information från kalvpaketet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kalvar är en besättnings framtid, men av flera orsaker riskerar denna grupp ofta att hamna i skymundan, t.ex. på grund av tidsbrist. Besättningar kan ansluta sig till Svenska Djurhälsovårdens nöthälsovård i så kallade paket. I både det stora och det lilla paketet ingår rådgivning och hjälp med sjukdomsförebyggande åtgärder. Syftet med studien är att få en överblick över kalvhälsan i Sverige baserat på information som registrerats med hjälp av kalvpaketet under 2005-2010.
Data som registrerats från inskickade remisser var ankomstdatum, provtagande veterinär, veterinärstation, besättningens SE-nummer, besättningstyp och besättningsstorlek, samt provtagna kalvars identitet och ålder. De parametrar som ingick var totalprotein, rotavirus, bovint corona-virus, kryptosporidier, salmonella, E. coli F5+ med resistensundersökning, koccidier, bovint respiratoriskt syncytial-virus, luftvägsbakterier med resistensundersökning och lungmask. Dessutom har inköp av kalvar, om antibiotika används mot diarré och luftvägssjukdom och i så fall vilket/vilka preparat, om terapisvikt förekommer, hur stor andel kalvar som drabbas av diarré respektive luftvägsinfektion per månad och om det är hög morbiditet eller mortalitet kunnat registreras.
Totalt registrerades 520 unika besättningsidentiteter som skickat in prover på kalvremissen under åren 2005-2010. Provtagningsfrekvensen har generellt ökat över åren och andelen positiva prover har totalt ökat för de flesta provtagningsparametrar. Trender i provtagning för totalprotein, avföringsprover och luftvägsprover följer den förväntade åldern, dvs. proverna är tagna från de åldersgrupper där man förväntar sig att en sjukdom från en viss patogen uppkommer.
Andelen prover som når acceptabla totalproteinnivåer ligger relativt stabilt på ungefär 60%. Det betyder att en stor del kalvar har alldeles för låg antikroppsnivå i blodet, vilket sannolikt beror på bristande råmjölksrutiner ute i besättningarna.
Det finns tecken på överanvändning av antibiotika och en för låg användning av vätsketerapi och antiinflammatoriska preparat vid behandling av diarré hos kalv, men vid luftvägssjukdomar kan man generellt säga att resultaten överensstämmer med vad som rekommenderas avseende antibiotikabehandling.

,

Calves are the farmers future, but circumstances such as lack of time can put them in second place to other tasks. Farmers can join the department of bovine health at ”Svenska Djurhälsovården” in so called packages. Counseling and help to prevent disease is included in both the big and the small package. The purpose of this study is to get an overview of the health among Swedish calves based on information that has been registered through ”kalvpaketet” during 2005-2010.
Data that has been registered from referrals are date of arrival, sampling veterinarian, veterinary station, Registration number of the farm, type and size of farm and also identity and age of sampled calves. The parameters that were included were total protein, rotavirus, bovine coronavirus, Cryptosporidium spp., Salmonella spp., E. coli F5+ with resistance analysis, species of coccidia, bovine respiratory syncytial-virus, bacteria causing respiratory disease, including resistance analysis and finally lungworms. In addition, purchase of new calves, if antibiotics were used against diarrhea and respiratory disease and in that case what type of antibiotic, therapy failure, percentage of calves affected by diarrhea or respiratory disease per month and a high morbidity- and/or mortality-rate were included.
A total of 520 unique farm identities referred calf samples during 2005-2010. The sampling frequency has generally increased over the years and the percentage of positive samples has increased in total for most of the sampling parameters. Trends in sampling for total protein, fecal samples and samples from the airways follow the expected age, i.e. the samples are collected from age-groups where disease due to a specific pathogen is to be expected.
The percentage of samples that have acceptable levels of total protein lies at a relatively stable level around 60%. That means that a large part of the calves has a blood antibody level that is too low, probably is due to faulty colostrum routines in farms around the country.
There are signs that the use of antibiotics is too high and the use of fluid therapy and antiinflammatory drugs is too low when treating calves with diarrhea, but the results for respiratory disease is concistent with the recommended antibiotic treatment.

Main title:Trender inom kalvhälsan baserat på information från kalvpaketet
Authors:Hertel, Johanna
Supervisor:Silverlås, Charlotte
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:56
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Kalvhälsa, Luftvägssjukdomar hos kalv, Diarré hos kalv, Totalproteiner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2168
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2168
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2013 14:16
Metadata Last Modified:19 Apr 2013 14:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics