Home About Browse Search
Svenska


Wåhlberg, Gustav af, 2012. Strategiska val för Trivselhus, en fallstudie. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
987kB

Abstract

I detta examensarbete studeras marknaden för gruppbyggda småhus i Sverige. Trivselhus är idag landets fjärde största tillverkare av modulhus med cirka 240 anställda och har som affärsidé att tillverka skräddarsydda hus där kunden har stort inflytande över husbyggnadsprocessen. Trivselhus har outnyttjad produktionskapacitet i sina fabriker och vill utreda möjligheterna att konstruera flera hus efter samma ritning för att öka beläggningen i fabrikerna. Den nya hustypen konstrueras helt utifrån Trivselhus ritningar och visionen är att montera upp dem i mindre bostadsområden för försäljning till kund. Den fallstudie som har genomförts i arbetet har syftat till att skapa en bred förståelse för hur branschen ser ut för gruppbyggda småhus. Studierna pekar på ett antal faktorer som skiljer sig åt jämfört med den tillverkningen som Trivselhus idag bedriver. Viktiga förutsättningar för den aktör som ska tillverka gruppbyggda småhus är en större kapitaltillgång jämfört med konventionell modulhustillverkning och kunskap kring markanskaffning och processen kring detaljplanering av mark. Genom sekundärdata skapas en förståelse av bostadsmarknaden i Sverige. Data över bland annat bostadsbyggande, byggkostnader, räntelägen och bostäders värdeutveckling presenteras, vilka tillsammans ger en bild av att det behövs ett ökat bostadsbyggande. En ekonomisk kalkyl över projekt där Trivselhus exploaterar ett område för bostadsbyggande har utförts. Kalkylen är inriktad på att beräkna kostnader och intäkter för 14 stycken radhus som Trivselhus ämnar uppföra i det kommande området. Arbetet som helhet pekar på både möjligheter till ökad lönsamhet genom värdeökning på mark, men också en ökad risk då kapital binds in för en längre tid än vid konventionell modulhustillverkning.

,

This master thesis studies the market for modular houses built in group in Sweden. Trivselhus is today the fourth largest manufacturer of modular house with about 240 employees and has a business to manufacture custom house where the customer has great influence over the building process. Trivselhus have spare production capacity in its factories and wish to investigate the possibility of constructing several houses after the same plan to increase the occupancy of the factories. The new house type is constructed entirely from Trivselhus drawings and their vision is to assemble them in small settlements before sale to the customer. The case study carried out in the work has been to create a broad understanding of how the industry works when it comes to modular houses built in group. The case study point to a number of factors that differ when compared with the manufacturing Trivselhus currently conducts. Important questions for a company investigating the possibilities of constructing modular houses built in group is a major capital asset in comparison with conventional modular manufacturing and knowledge of land acquisition and the process surrounding zoning. Through secondary data, a deeper understanding of the housing market in Sweden is given. Data which includes housing, construction costs, interest rate modes and homes' performance is presented, which together provide a picture of the need for increased housing. An economic analysis of projects where Trivselhus exploit an area of housing construction has been carried out. The analysis focus on calculating the costs and revenues for 14 semi-detached houses that Trivselhus aim to build in the designated area. This master thesis indicates both opportunities for increased profitability through value added of land but also an increased risk when capital is kept for a longer time than in conventional modular house construction.

Main title:Strategiska val för Trivselhus, en fallstudie
Authors:Wåhlberg, Gustav af
Supervisor:Hugosson, Mårten
Examiner:Woxblom, Lotta
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:106
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:gruppbyggda småhus, modulhus, bostadsmarknad, konkurrensstrategi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1840
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1840
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:05 Nov 2012 15:38
Metadata Last Modified:05 Nov 2012 15:38

Repository Staff Only: item control page