Home About Browse Search
Svenska


Zaki, Muhsen, 2012. Grönstråken … Länkarna inom Stadens Grönstruktur . Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Vi skapar våra städer för att fylla behoven vi har, vi etablerar våra samhällen samtidigt. Vi lånar bitar av den generösa naturen för att bygga våra nya hem, våra städer. Vi glömmer oftast höra naturens lov, och vi fortsätter dela isär henne enligt våra behov, vår önskan, och ibland enligt vår girighet. I stället för att omfamna naturen som redan har omfamnat oss och nya våra hem, avvisar vi henne utanför vår nya gränsar vi har skapat, som vi skulle egentligen låna av henne. Och i stället för att låta staden samarbetar med naturen, omvandlas samverkan till konflikt. Efter alla dessa år återvänder vi till naturen, så upptäckte vi att våra hem har blivit torra. Urbanstrukturen vi skapar, svarar inte rätt på våra behov, varken de yttre eller de inre. Vi återkallar naturen inom en motsvarande struktur, en grönstruktur, men små splittrade gröna fläckar mellan våra bostäder ger inte ett helt svar. Öppenheten i naturens natur kräver helheten, och en hel struktur som kan omfamna den urbana. Länkarna mellan områden i den grönstrukturen är lika viktiga som områden själva. Fokusen hittills kastas mest på områdena, men inte på länkarna, vilka är målet av denna studie. Tankarna omkring grönstrukturen har funnits länge, men de har inte fått sina vikt som senast. En hel del studier har utförts särskilt i västvärlden, och vägen är öppen mot bredare kunskap. I Sverige nu undersöker många kommuner sina befintliga grönstrukturer och möjligheterna för att utveckla dem till attraktiva strukturer. Studien kastar en blick på de studierna med en del exempel speciellt från Örebro, och fokuserar på grönstråken inom grönstrukturen som viktiga delar för att binda ihop denna struktur, och för att de fick mindre fokus inom båda studierna och kommunernas program. Studien kommer fram till att de stråken får mindre uppmärksamhet och insats i staden. De betraktas fortfarande som mindre viktiga delar än grönområden. De anses oftast som delar av urbanstrukturen, och de ockuperas ibland av denna struktur. Vissa åtgärder och förslag läggas fram på slutet av studien för att ändra synen på de stråken, och för att ge dem denna vikt de skulle ha för att bygga denna grönstruktur.

,

We create our cities to fill our needs. We establish our communities at the same time. We borrow pieces from the generous nature to build our new homes, our cities. We forget often listen to natures agreement, and we continue to share her apart according to our needs, our desire, and sometimes to our greed. Instead of embracing the nature which already has embraced us and our new homes, we push her out of our new borders we have created, that we actually borrowed from her. In addition, instead of letting the city cooperates with nature, interaction transforms to conflict. After all these years, we return to nature, so we discovered that our homes have become rough. The urban structure we have created, does not respond correctly to our needs, neither external, nor internal. We recant the nature through a similar structure, a green structure, but small scattered green spots among our homes do not carry a complete answer. The openness in nature’s nature requires an entirety, and a whole structure which could embrace the urban one. The links between the green areas are as important as the areas themselves. Focus has been casted mostly on the areas, but not on the links, which are the objective of this study. Concepts about the green structure have been existed before, but they did not get the enough attention yet. A lot of studies have been achieved especially in the West, and it is open for a wider knowledge. In Sweden now, many municipalities are studying the existing green structures and the opportunities to make them attractive. This study casts a look on these plans, with some examples, especially from Örebro city, and focuses on the greenways within the green structure as key elements to link this structure, and because they got less focus in both studies, and municipal programs. This study concludes that the greenways get less attention and work in the city. They are still seen as less important parts than green spaces. They have often considered as a part of the urban structure, and they sometimes become occupied by this structure. Certain treatments and proposals are presented in the end of the study to change the view against these links and to give them the importance they should have to build this green structure.

Main title:Grönstråken … Länkarna inom Stadens Grönstruktur
Authors:Zaki, Muhsen
Supervisor:Hägerhäll, Caroline
Examiner:Gyllin, Mats
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:grönstruktur, urbanstruktur, grönstråk, länk, miljötyp, upplevelse, identitet, platsanknytning, tillhörighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1790
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1790
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2012 05:26
Metadata Last Modified:24 Oct 2012 05:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics