Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Emil and Posse, Arvid and Wester, Fredrik, 2012. System för grovfoderhantering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
572kB

Abstract

Att kunna producera ett energirikt och kostnadseffektivt vallfoder är grunden till lönsamhet för mjölk- och dikoproducenter. Syftet med vallfodret är att täcka kons givna foderstat som består av protein och energi. I Sverige används i huvudsak fyra olika metoder för att ensilera gräs, dessa är plansilo, bal, tornsilo och korv. I dagsläget konserveras lika stor mängd vallfoder i plansilo som i balar. De olika systemen skiljer sig stort i allt från maskinkrav till utfodringssätt. Kvaliteten i de olika systemen är inte beroende på val av ensileringsmetod utan en kompentensfråga hos lantbrukaren. Den stora skillnaden i systemen är ekonomin. Med denna information som underlag formulerades ett problem för denna kandidatuppsats.
Problemet som denna uppsats syftar till att utreda är om det är kostnadseffektivt att investera i en plansilo om det finns ett befintligt fungerande balsystem. Vi har valt att endast se till de ekonomiska för- och nackdelarna. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid ett investeringsbeslut så som läglighetseffekter och alternativa intäkter men dessa har vi valt att inte ta hänsyn till i uppsatsen.

För att besvara frågan om det är ekonomiskt försvarbart att frångå ett befintligt balsystem till plansilo har vi använt oss av två fiktiva gårdar som bas för uträkningarna som krävdes för att besvara frågan. De fiktiva gårdarna var en mjölkgård med 50 stycken uppbundna mjölkkor och en dikogård med 200 moderdjur, plus rekrytering. Där båda gårdarna använde sig av balar som ensileringsmetod. Frågan besvarades sedan genom att beräkna kostnaden per kg ts ensilage efter en eventuell investering i plansilo.
Resultatet som framkom av studien visar att det inte är ekonomiskt försvarbart att investera i plansilosystem under de förhållanden som råder på de fiktiva gårdarna. För mjölkgården visar resultatet att det krävs minst 100 stycken mjölkande kor för att investeringen ska vara lönsam. Vid balhantering har de en kostnad på 0,95 SEK per kg ts och efter en eventuell investering skulle kostanden vara 1,34 SEK per kg ts. För dikoproducenten krävs det 216 dikor för att investeringen ska vara lönsam. Kostnaden per kg ts för balsystem är 0,96 SEK, med plansilo skulle kostanden vara 1,00 SEK per kg ts, i detta exempel var de ekonomiska skillnaderna väldigt små.

Studien visar att det endast lönar sig att frångå ett fungerande balsystem och investera i plansilo för producenter i Götalands skogsbyggder som har fler än 100 mjölkkor eller fler än 216 dikor. Då medelantalet mjölkkor per besättning är 65 kor och 16 kor i dikobesättningar visar studien att det endast är lönsamt för relativt stora producenter i Sverige att investera i plansilosystem.

,

The foundation for achieving a profitable milk- and suckler cow production is the ability to produce an energy rich and cost-effective ley feedstuff. The purpose of the feedstuff is to cover the cows given feeding plan which consists of protein and energy. There are predominantly four methods used in Sweden to ensile grass. These are horizontal silo, bale, tower silo and sausage.

Today, the rations between horizontal storage and bales are 50/50. The different ways differ greatly in terms of machine dependency and ways of feeding. The product quality of the different ways of storage does not depend on the method but rather the competence of the farmer.
The largest difference however, is the economy. With the information at hand a problem was formulated as a base for this paper. The aim with this paper is to research the cost effectiveness of investing in a horizontal silo when there is already a working bale system in place. We have chosen to only look into the economical advantages and disadvantages. There are more aspects to the investment decision, such as effects of timeliness and alternate incomes, at hand but we have chosen to disregard these in this paper. We have used two fictional farms, one with 50 bound milk cows and one suckler cow farm with 200 dam animals, in order to provide an answer for our original question: Is it economically sound to deviate from a working bale system in favor of a horizontal silo system?
Both farms originally used bales as conservation method. We then provided an answer by calculating the cost per kilo dry matter silage after a possible investment into a horizontal silo. Our results show that it is not economically sound to invest in a horizontal silo given the circumstances at both farms.

For the milk farm our results show that at least 100 cows are needed for the investment to be profitable. When using bales the farm would have a cost at 0,95 SEK per kilo dry matter and after the investment in a horizontal silo the cost would be 1,32 SEK per kilo dry matter. At the suckler cow farm a minimum of 216 suckler cows are needed in order for the investment to be profitable. The cost per kilo dry matter for a bale system is 0,96 SEK and with a horizontal silo the cost would be 1,00 SEK per kilo dry matter.
The economical differences were very small in the suckler cow farm case. Our study shows that, for milk farms and suckler cow farms in the Forest districts in Götaland, it is only profitable to invest in a horizontal silo system if the number of milk cows is over 100 and the number of suckler cows is over 216.

Given the average number of milk cows per herd is 65 and the average number of suckler cows per herd is 16 the study shows that it is only profitable for relatively large producers to invest in a horizontal silo system.

Main title:System för grovfoderhantering
Authors:Nilsson, Emil and Posse, Arvid and Wester, Fredrik
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:755
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:ekonomi, grovfoder, plansilo, rundbal, vall, ensilering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1778
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1778
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2012 13:43
Metadata Last Modified:18 Oct 2012 13:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics