Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Fredrik, 2012. Jämförelse av blötutfodringsanläggningar för grisar : intervju med blötutfodringsanvändare och säljare. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
326kB

Abstract

Sedan tidigare har det inte funnits någon jämförelse mellan tillverkarna och vad det är
som ingår i en blötutfodring. Tillverkarna har egna idéer om hur blötutfodringen skall
vara uppbyggd och fungera. Det leder till skillnader mellan tillverkarna, vilka är
intressanta att känna till vid investering av en blötutfodringsanläggning. I denna studie
jämförs Big Dutchman, Datamix, ACO Funki A/S och Weda med varandra, dels genom
intervjuer med återförsäljare från varje tillverkare, dels genom en enkätstudie bland
grisproducenter som har blötutfodringar från ovanstående tillverkare. Cirka åtta
grisproducenter från varje tillverkare har svarat på intervjun. Intervjun har bestått av
bland annat frågor kring vilket system som används och hur hygienen runt anläggningen
sköts.
Resultatet av denna undersökning visar att fabrikaten har samma grundutbud av
blötutfodringar. Bland ovanstående tillverkare går det att välja mellan rundpumpningsoch
restlöst- system. Grisföretagen har varit nöjda med supporten och servicen de har
fått efter installationen av blötutfodringen.
Det som kan göra stor skillnad vid inköp av en blötutfodringsanläggning är valet av
foderpump. Valet av foderpump beror till största del av vilken typ av grisproduktion
som blötutfodringen skall användas i. Ska det vara noggranna givor foder till smågrisar
och suggor är skruvpumpen den pump som klarar av att portionera ut små och
noggranna fodergivor, därför att skruvpumpen ger ett relativt konstant flöde även vid
högre tryck. Till slaktsvin som inte behöver samma noggrannhet som smågrisar och
suggor fungerar centrifugalpumpen bra. Centrifugalpumpen är billig i investering och
lätt att underhålla, tack vare sin enkla konstruktion.
Vid igångkörning av en blötutfodringsanläggning uppkommer det i regel alltid små
startproblem under det första halvåret. Genom problemen som uppstår vid
igångkörningen av anläggningen lär sig grisproducenten hur foderanläggningen fungerar
och vad denne måste tänka på för att det inte skall bli några driftstopp.
Skillnaderna mellan de olika tillverkarna av blötutfodringsanläggningar är inte stora.
Återförsäljarna erbjuder liknande anläggningar men en skillnad finns hur själva
utmatningen av det våta fodret sker. En tillverkare matar ut det våta fodret genom
flödesmätare och en annan tillverkare använder sig av vågceller under blandarkaret.
Slutsatsen är att alla tillverkare är lika varandra och det är endast små detaljer som
skiljer dem åt. Det restlösa systemet passar bäst till grisproducenter med helintegrerad
grisproduktion på grund av att foderblandningarna till smågrisar, slaktsvin, digivande
suggor och sinsuggor aldrig blandas med varandra. Rundpumpningssystemet passar bäst
till grisproducenter med slaktsvinsproduktion, då liknade foderblandningen cirkulera i
foderledningarna mellan åldersgrupperna av slaktsvin.

,

Until now there has been no comparison between the various manufacturers of liquid
feeding systems and the varying equipment offered. Manufacturers have their own ideas
about how liquid feeding should be structured and operated. Therefore, you may want to
see what the differences are between the manufacturers. In this study, Big Dutchman,
Datamix, NOJ / Funki and Weda are compared with each other through interviews with
sales representatives from each manufacturer and a questionnaire survey among pig
producers who have bought liquid feeding from the previously mentioned
manufacturers. Approximately eight pig producers from each manufacturer have
responded to the survey. The questionnaire includes questions on what system is used
and how the hygiene in the facility is managed.
Manufacturers have the same basic range of liquid feeding. From each manufacturer you
can choose between round pumping and residual free system. Manufacturers´ customers
have been satisfied with the support and service they have received after the installation
of liquid feeding.
When buying a liquid feeding it is important to consider the type of feed pump to use as
the choice will make a significant impact on the production. The choice of the feed
pump depends largely on the type of pig production in which the liquid feeding will be
used. In order to achieve accurate feed rations for piglets and sows, the deplacement
pump is the pump that is capable of portioning out small and accurate feed rations, as
the deplacement pump has a relatively constant pressure, even at high. In the case of
pigs for fattening that do not require the same accuracy as piglets and sows the
centrifugal pump works well. Centrifugal pump is inexpensive and the maintenance is
easy, because of its uncomplicated construction.
During start-up of a liquid feeding system it is not unusual to have problem occurring in
the first six months. The necessary problem-solving results in the pig producer gaining
knowledge on how the liquid feeding system works and what to consider in order to
avoid food stops.
The conclusion is that all manufacturers are similar to each other and there are only
some details that separate them. The residual free system is best suited to pig producers
with fully integrated pig production. The feed mix for piglets, fattening-pigs, lactating
sows and dry sows will never be mixed to each other. Round pumping system is best
suited to pig producers with pigs for fattening. It doesn´t matter if the feed mixture that
are circulating in the pipes lines between the age groups of pigs are mixed together.

Main title:Jämförelse av blötutfodringsanläggningar för grisar
Subtitle:intervju med blötutfodringsanvändare och säljare
Authors:Nilsson, Fredrik
Supervisor:Botermans, Jos
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:blötutfodringsanläggningar, blötutfodring, slaktsvin, smågrisutfodring, suggutfodring, liquid feeding system
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1764
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1764
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2012 05:47
Metadata Last Modified:12 Oct 2012 05:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics