Home About Browse Search
Svenska


Casselbrant, Madelene and Lindqvist Ståhle, Siri, 2012. Demand and perception of fertilizer : among small-holder farmers in Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Hunger is a problem in some parts of the world (www, FAO 1, 2012). The lack of food is often a result of insufficient knowledge in soil fertility management (Röing de Nowina, 2012). Ongoing hunger and malnourishment are quite prevalent in Sub-Saharan Africa and are often combined with poverty (www, FAO 1, 2012). Farming is the most common occupation in this area and the farms are often small-scale farms with subsistence crops and a few cattle. The farmers who operate these small-scale farms are economically a weak group. They do not have a steady income, as one example. Additionally, in Sub-Saharan Africa, there is a problem with a negative soil nutrient balance; which means that more nutrients are taken from the soil than what is added (FAO, 2003). The lack of nutrients could be related to the economic situation of the farmers, whom often do not have the economic means to buy inputs, such as chemical fertilizer (Ariga et al., 2008).

The overall main objective in this study is to get comprehension for the economic situation for small-holder farmers in Kenya. The specific objectives are to determine what influence their perception on different methods to improve soil fertility and their willingness to pay, (WTP), for the fertilizer Diammonium Phosphate, DAP. The reasons behind the use of a certain product method are such as the factor demand and the profit maximization problem. However this is not expected to give the whole picture, but only a part of the explanation. Therefore the perceived value of a method, from the farmers’ perspective, will as well be taken into consideration.

The method chosen for the study was empirical interviews; 27 farmers in Central Kenya, Embu, and 29 farmers in Western Kenya, Bondo, participated in the study. The basis for the interviews was a questionnaire in which the farmers were to relate to different statements about soil fertility management. During the interviews a payment card was also presented to the farmers. Through the payment card the farmers’ WTP for DAP was measured.

The farmers in Embu gave a high importance to the combined use of chemical fertilizer and livestock manure. These two methods were the most frequently used in the area. In Bondo, on the other hand, the highest importance was from the use of crop residues for mulching and from crop rotation with legumes. The most used technologies were the use of livestock manure and crop residues, whereas chemical fertilizer was rarely used in the area.

The WTP for DAP was determined to be 44 Ksh/kg which is about half of the actual price in year 2012; however, the farmers in Embu could not afford to use a sufficient amount for their farming. Nevertheless, they could afford to use a small amount. In Bondo nearly none of the farmers could afford any use of the fertilizer.

How the farmers perceive a certain method to improve soil fertility depends on their economic situation, the effort connected to the use of the method, the supply of the input and the knowledge about the method. Those factors are assumed to have an impact on the demand of an input.

,

I vissa delar av världen är hunger ett ofta förekommande problem (www, 1 FAO, 2012). Svåra produktionsvillkor samt avsaknad av, eller otillräcklig teknik för, god markbördighet är i många fall bakomliggande orsaker till bristen på mat (Röing de Nowina, 2012). I Afrika söder om Sahara är det vanligt att inte kunna äta sig mätt varje dag. Hunger är ofta kombinerat med fattigdom (www, 1 FAO, 2012). En stor andel av befolkningen i denna region har jordbruk som huvudsaklig sysselsättning. Gårdarna är ofta små med grödor för självhushåll och ett fåtal djur. Dessa jordbrukare är en ekonomisk svag grupp. De har ofta ingen regelbunden inkomst och saknar, i stor utsträckning, likvida medel. Ett vanligt problem i området är även negativ näringsbalans i marken, vilket betyder att mer näring tas från jorden än vad som tillsätts (FAO, 2003). Bristen på näringsämnen kan kopplas till den finansiella situationen för bönderna, de har inte ekonomisk möjlighet att köpa insatsvaror som mineralgödsel (Ariga et al,. 2008).
Fokus i denna studie är småskaliga jordbrukare i Kenya och deras ekonomiska situation. Syftet var att fastställa orsaken bakom böndernas val av olika markförbättrande tekniker samt deras betalningsvilja för gödningsmedlet diammonium fosfat, DAP. Bakomliggande orsaker tros vara faktorefterfrågan och vinstmaximeringsproblem. Detta tros dock inte vara hela bilden. Därför studerades även böndernas uppfattning om olika metoder för god markbördighet. Det övergripande syftet med studien var att förstå den ekonomiska situationen för småskaliga jordbrukare i Kenya.

Den metod som valdes för studien var empiriska intervjuer. 27 jordbrukare i Embu i centrala Kenya och 29 stycken i Bondo i västra Kenya deltog i studien. Intervjun baserades på en enkät där bönderna i en del fick relatera till olika påståenden kring arbete för god markbördighet. En annan del av intervjuerna utgjordes av ett payment-card. Detta användes för att mäta jordbrukarnas betalningsvilja för gödningsmedlet DAP.

Bönderna i Embu såg ett stort värde av ett kombinerat användande av mineralgödsel och stallgödsel. Dessa var även de två mest använda metoderna i området. I Bondo ansåg bönderna att det högsta värdet uppnåddes då växtrester användes som marktäckare samt när en växtföljd med baljväxter applicerades. De mest använda insatsvarorna för en god markbördighet var stallgödsel och växtrester.
Betalningsviljan för DAP fastställdes till 44 Ksh/kg, vilket är omkring hälften av det aktuella marknadspriset år 2012. Bönderna i Embu kunde använda en liten mängd mineralgödsel, men hade inte råd att använda den mängd som egentligen skulle behövas på gården. I Bondo hade nästan ingen av bönderna råd att överhuvudtaget använda mineralgödsel.

Hur bönderna uppfattade en viss metod för att förbättra markbördigheten påverkades av deras ekonomiska situation, graden av arbete som krävs för att applicera metoden, tillgången på insatsvaran samt kunskap om metoden. Dessa faktorer tros ha en påverkan på efterfrågan av en insatsvara.

Main title:Demand and perception of fertilizer
Subtitle:among small-holder farmers in Kenya
Authors:Casselbrant, Madelene and Lindqvist Ståhle, Siri
Supervisor:Lagerkvist,, Carl Johan and Röing de Nowina, Kristina
Examiner:Gren, Ing-Marie
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:754
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Bondo, Contingent Value- method, DAP, Economic situation, Embu, Factor demand, Kenya, Soil fertility management, Willingness to pay
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1842
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1842
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:08 Nov 2012 13:41
Metadata Last Modified:08 Nov 2012 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics