Home About Browse Search
Svenska


Tiger, Karl, 2012. Jämförelse av skattat och kört skotningsavstånd. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
247kB

Abstract

Skotningskostnaden utgör ca 10 % av skogsindustrins totala råvarukostnad. Medelskotningsavståndet har stark inverkan på skotningskostnaden. Detta medför att skotningsavståndet är viktigt att skatta rätt, för bra planering och korrekta kostnadskalkyler. Vid gallring och föryngringsavverkning skattas terrängtransportavståndet subjektivt av SCA:s planerare. Körning under pålastning och lossning räknas inte in i det skattade avståndet, utan sträckan avser den bästa verkliga körsträckan från virkets tyngdpunkt på trakten till avläggets tyngdpunkt. Studier indikerar på att det körda medelskotningsavståndet sällan stämmer överens med det skattade terrängtransportavståndet.
Syftet med detta examensarbete var därför att utvärdera hur det skattade terrängtransport-avståndet stämmer överens med det körda terrängtransportavståndet i föryngrings-avverkning och att undersöka hur utvalda faktorer inverkar på överrensstämmandet. Arbetet hade dessutom som syfte att utreda om kört terrängtransportavstånd kan förklara en större del av variationen i skotningsproduktivitet i föryngringsavverkning än vad det skattade terrängtransportavståndet kan.
Studien omfattade jämförelser för 24 av SCA Skog ABs föryngringsavverkningsbestånd, baserat på skattade och trippmätaruppmätta avstånd.
I medeltal var det körda medelskotningsavståndet 67 % längre än det skattade terrängtransportavståndet. När kört medelskotningsavstånd räknades om till kört terrängtransport, genom att dra bort beräknad lossnings- och lastningssträcka, så var skillnaden liten (4 %). Skillnaden var dock större under antaganden om längre avstånd mellan körstråken och därmed högre virkestäthet. Variationen i skillnad mellan planerat och kört avstånd var dock väldigt stor. Dessutom var det planerade terrängtransport-avståndet i vissa fall betydligt längre än det körda medelskotningsavståndet. Detta indikerar att metodiken för skattningen av terrängtransportavståndet har stor förbättringspotential. Variabler som bäst förklarade skillnaden mellan skattat och kört terrängtransportavstånd var lastvolymen på skotaren och marklutningen på trakten.
För att komma till rätta med den stora variationen i överensstämmande mellan skattat och körs avstånd behövs noggrannare planering och stöd till exempel genom GIS-applikationer. Förbättrat skattningsutfall skulle skapa bättre förutsättningar för entreprenörernas och produktionsledarnas planering.

,

Forwarding costs represents 10 % of the Swedish forest industry´s total raw material cost. The distance driven has a strong impact on forwarding costs. This means that the distance is important to estimate correctly for e.g. good planning and accurate cost estimates. In thinning and final felling the terrain transport distance is estimated by SCA´s staff, by estimating the best (linear) route from the timber´s center of gravity in the stand to the center of the landing point. The distance driven during loading and unloading is not included in estimated terrain transport distance, whereas it is included in the mean forwarding distance. Studies indicate that the driven mean forwarding distance often is different from the estimated terrain transport distance.
The objective of this study was to evaluate the accuracy between estimated and driven terrain transport distance in final fellings. Variables that possibly might explain the difference were also analyzed. The objective was also to investigate if the driven terrain transport distance can explain more of the variation in forwarding productivity than the estimated terrain transport distance.
The study was based on 24 of SCA Skogs AB’s final felling stands, based on distances estimated during the planning prior to harvest and the distances measured by the forwarders’ odometers.
On average the driven mean forwarding distance was 67 % longer than the estimated terrain transport distance. The difference was minor (4 %) when driven mean forwarding distance was recalculated to driven terrain transport distance. The difference was larger under the assumptions of longer distance between swaths and the resulting higher wood density. The variation in differences between estimated and driven distances was very large and in some cases the estimated terrain transport distance was actually longer than the driven forwarding distance. This indicates that the methodology for estimate the terrain transport distance has great potential for improvement. Variables that best explained the difference between the estimated and driven terrain transport distance was the forwarder load size and the slope of the area.
To overcome the wide variation in accordance between estimated and driven distance, there is a need for better planning and support, for example through GIS applications. Improved distance estimations would create better conditions for the planning by entrepreneurs and managers of production.

Main title:Jämförelse av skattat och kört skotningsavstånd
Authors:Tiger, Karl
Supervisor:Lindroos, Ola
Examiner:Bergström, Dan
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:357
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Skotare, trippmätare, körsträcka, terrängtransportavstånd, terrängtransportkorrektion, SCA Skog AB, Forwarder , odometer, terrain transport distance, terrain transport correction, SCA Skog AB
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1753
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1753
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:08 Oct 2012 14:02
Metadata Last Modified:08 Oct 2012 15:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics