Home About Browse Search
Svenska


Kornbeck, Albin, 2012. Kan plansilon byggas billigare? : en ekonomisk jämförelse av två konstruktionstyper. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vid bygge av plansilor finns idag nästan uteslutande konstruktioner med prefabricerade
betongelement att välja på. Dessa har för närvarande en maximal vägghöjd på 4 m och
att bygga med tak blir för många en alltför dyr investering. Plansilofack byggda enbart i
trä var vanligare förr och de byggdes ofta med tak men anses idag inte klara av högre
höjder och större laster. Både trä som material och framförallt ett tak innebär flera
fördelar för en plansilo men det måste vara ekonomiskt försvarbart att bygga och
hållbart att använda. Målet med studien var att jämföra en 4 m silo uppbyggd av
prefabricerade betongelement med en träkonstruktion framtagen av Suntetorp Säteri
som kombinerar trästolpar med betong i väggarna och har tak. I detta fall är
lagringshöjden 4,5 m. Syftet med arbetet har varit att ta reda på om det finns alternativa
lösningar som kan konkurrera med dagens betongelementsystem och göra taket till en
lönsam investering. Uppgifter om träsilon kommer till stor del från en gård som nyligen
byggt enligt Suntetorps modell. Eftersom Abetong AB är de enda som levererar 4 m
väggar har jag tagit in offert från dem men eftersom de inte erbjuder tak har dessa
uppgifter baserats på tidigare uppförda byggnader och offert på en fristående
maskinhall ovanpå silon.
Resultaten visar att investeringskostnaden och årskostnaden blir lägst för träsilon om
båda alternativen byggs med tak. Byggs inget tak på betongsilon blir
investeringskostnaden något lägre än för träsilon (skiljer 1,6 %) men årskostnaden inkl
arbete med underhåll och plast är lägst för träsilon i båda fallen. Träsilons största styrka
är den låga kostnaden för taket (260 000 - 300 000 kr) och möjlighet till högre
lagringshöjd. Svagheten blir att ansvaret för att byggnaden dimensioneras och
konstrueras rätt hamnar hos lantbrukaren vilket medför större risker. Det medför också
att till den relativt låga investeringskostnaden för träsilon kommer en
projekteringskostnad som inte är med i kalkylen eftersom den är svår att uppskatta.
Träsilons låga kostnad för taket gör att framtida studier av takets ekonomiska fördelar
blir mer intressant än tidigare.
Slutsatserna blir att träsilon har den lägsta investeringskostnaden och årskostnaden med
tak inkluderat. Kostnaden för enbart tak är lägst för träsilon. Träsilon lämpar sig bäst
för den byggnadstekniskt kunnige eller entreprenören som vill erbjuda ett nytt
alternativ på en annars ensidig marknad.

,

When building bunker silos today, the constructions are almost exclusively made of
pre-fabricated concrete elements. At present the maximum height of these is 4 m and
building them with roof is often a too expensive investment. Bunker silos made of only
wood were earlier more common and they were often built with roof but they are nowdays
not considered able to handle the higher loads and pressures that often occur with
higher walls and heavier packing machines. Both wood as a material and especially the
ability to build a roof offers several advantages for a bunker silo but it has to be
economical sustainable to build and able to handle heavy loads.
The aim with this study was to compare a silo with 4 m storage height built with
prefabricated concrete elements, to a wooden construction made by the concept of
Suntetorps Säteri. The silo from Suntetorp combines wooden posts with concrete in the
walls and is equipped with roof. In this case the storage height is set to 4.5 m. The
purpose has been to find out if there are any alternative solutions that can compete with
concrete elements and also if the roof is a profitable investment on silos generally.
Costs and information about the wooden silo comes from a farm that recently built
according to the Suntetorp principles. Abetong AB is the only company the delivers
walls with 4 m height and they have supplied me with the cost for building a concrete
silo. Though they do not offer any roof, I´ve had to make assumptions about the cost
based on earlier roof equipped clamp silos and also by looking at the cost for putting up
a separate building over the silo.
The results show that both the investment cost and the annual cost are lower for the
wooden silo than the concrete one if both are equipped with a roof. If no roof is built
over the concrete silo the annual cost is still lower for the wooden silo but the
investment cost is somewhat higher, but not much (differs 1.6 %). The biggest
advantage for the wooden silo is the low cost for the roof if you look at it separately
(260 000 – 300 000 SEK) and the possibility for a higher storage height. The weakness
is that you are responsible for the design and construction and has nothing to fall back
on if something goes wrong during or after the building process. This may increase
working costs because of more time is needed to design the construction properly. This
cost is not shown in the calculation of the wooden silo because it´s hard to estimate.
The low cost for the roof on the wooden silo makes studies of the roof´s economic
benefits more interesting than before.
The conclusions will be that the wooden silo has the lowest investment cost and annual
cost with roof included. The cost of only the roof is lowest for the wooden silo. The
wooden silo is best suited for the building technically knowledgeable or entrepreneur
who wants to offer a new option on an otherwise one-sided market.

Main title:Kan plansilon byggas billigare?
Subtitle:en ekonomisk jämförelse av två konstruktionstyper
Authors:Kornbeck, Albin
Supervisor:Nilsson, Christer
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:plansilo, träsilo, betongsilo, tak, dimensionering, investeringskostnad, avskrivningstid, hållfasthet, ensilering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1746
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1746
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Handling, transport, storage and protection of agricultural products
Agricultural structures
Language:Swedish
Deposited On:08 Oct 2012 06:04
Metadata Last Modified:08 Oct 2012 06:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics