Home About Browse Search
Svenska


Persson, Sören and Segner, Ulrich, 1996. Aspekter kring datakvaliténs betydelse för den kortsiktiga planeringen. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Denna uppsats behandlar skogsföretagens inventeringsrutiner och datakvalitens betydelse
för den kortsiktiga planeringen. I arbetet framgår det också vilka konsekvenser och
följdeffekter som felaktiga indata till beräkningsrutinerna kan ge.
Värdföretag för arbetet har varit AssiDomän skog AB, Lycksele.
I arbetet jämförs kvaliten på indata till de operativa planeringsrutinema. Jämförelsen görs
mellan beståndsdata från det egna indelningsregistret (IND) och data som insamlats vid en
fältinventering av objektet. Utfallsberäkningarna för de berörda bestånden har jämförts
med det sanna utfallet efter avverkning. Kostnaderna för fältinventeringen jämförs med en
simulering. Den visar hur en anpassad inventering kan minimera kostnaderna med
bibehållen datakvalite. I arbetet ges exempel på hur modem teknik bör anpassas till
inventeringsrutinema.
Resultaten visar att en inventering kan vara lönsam. Mer optimala handlingar kan göra
inventeringen lönsam trots att den belastar avverkningsnettot En optimering baserad på
indata behäftade med felaktigheter, förväntas ge inoptimala handlingar. En sådan
optimering blir inte trovärdig.
Jämförelserna av OPUS beräkningar och det verkliga utfallet visar på stora variationer i
virkessortimenten fördelningen. Det ekonomiska resultatet från avverkningen
överensstämmer inte med det beräknade. När beräkningarna grundas på inventeringsdata
visar jämförelsen att den sortimentsvisa fördelningen för beräkningarna och det verkliga
utfallet stämmer bättre. Den totala virkesvolymen överensstämmelsen sämre för
utfallsberäkningarna med inventeringsdata än för dessa beräkningar med OPUS.
Grundläggande begrepp som berör marknadsföringens grunder härrör från en
litteraturstudie. Litteraturstudien klargör skogsföretagens teoretiska möjligheter till
anpassning av produktionen till konsumentens önskemål för att öka konsumentens
upplevda nytta.
Slutsatsema hoppas vi skall ge AssiDomän skog AB incitament till nytänkande för
marknadsanpassning och bättre kontroll över virkesflödet AssiDomän skog AB bör se
över inventeringsrutinerna för att minska felkälloma och öka indata kvaliten.

,

This essay deals with the inventory routines of forestry companies and the importance of
the quality of information used in short-term planning. The paper also deals with the
consequence of incorrect data inputs in calculations. The company used in this study is
AssiDomän Skog AB, Lycksele.
The paper compares the quality of data inputs in operational planning routines. A
comparison is made between information from the in
ventory of land usage taken from the
company's database (IND) and data that has been collected in the field. The estimation of
the areas used for different purposes is compared with the true results from thinning. The
costs of different types of field inventories are compared with simulations. The simulation
shows how an adapted inventory can minimizes the costs involved whilst retaining a high
data quality. The p a
per als o shows exaroples how modern techniques should be adapted to
inventory routines.
Fundamental concepts concerning marketing basics are taken from a stud y of the literature
in the field. Such a study reveals the theoretical possibilities available to forestry
companies to adapt their production to consumer demand in order to increased the
consumers' perceived benefit.
The results show that an inventory can be profitable. Optimalized treatment can make
doing an inventory profitable even though it affects the results negatively. With more
knowledge about the quality, quantity and demand optimizing ofthroughput is possible.
Optimizing with incorrect data can be expected to give a non-optimal solution. Such an
operationwill not be reliable.
A comparison ofOPUS calculations and the actual result of the thinning showsalarge
variation in the division of the lumber products mix. The economic result of the thinnings
corresponds to the predicted amounts. When the prediction is based on inventory data a
much better product mix correspondence than OPUS calculations is shown.
The conclusions are intended to give AssiDomän Skog AB an incentive to new thinking
about marketing and product flow contro l. AssiDomän Skog AB are recommended to
review their inventory routines to decrease the sources of failure and increase the quality
ofinventory data. New rules for the measurement oflumber support the suggested
conclusions, as does membership of the EU.

Main title:Aspekter kring datakvaliténs betydelse för den kortsiktiga planeringen
Authors:Persson, Sören and Segner, Ulrich
Supervisor:Thuresson, Tomas and Holm, Sören
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:6
Year of Publication:1996
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Aspekter, Data, Kvalite, Kortsiktig, Planering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1708
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1708
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2012 14:05
Metadata Last Modified:02 Oct 2012 14:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics