Home About Browse Search
Svenska


Härdelin, Staffan, 1998. Framtida förekomst och rumslig fördelning av gammal skog : en fallstudie på ett landskap i Bräcke arbetsområde, SCA. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Vid så gott som alla skogsbolag, däribland SCA, utförs sk ekologisk landskapsplanering i
syfte att väga samman målsättningar för virkesproduktion och bevarande av biologisk
mångfald. Frågor kring framtida mängd gammal skog, särskilt dess rumsliga fördelning, har
hittills i liten omfattning behandlats i denna planering.
I föreliggande arbete studerades hur förekomsten av äldre skog, i termer av areal och dess
rumsliga fördelning, förändras över en 60-års period inom ett specifikt landskap. Landskapet,
omfattande ca 18 000 ha produktiv skogsmark, kallas Gimåprojektet och är beläget inom
Bräcke arbetsområde (AO).
slutavverkningstidpunkter för avdelningarna inom landskapet beräknades på basis av en
strategisk plan för Bräcke AO. Den äldre skogens areal och rumsliga fördelning, det senare i
termer av arealen sammanhängande områden (block) i olika åldersklasser, beräknades för
utgångsläget (år 1997). Därefter genererades fyra alternativa scenarier och den äldre skogens
areal och rumsliga fördelning beräknades vid år 2017, 2037 och år 2057.
I fall ett togs ingen hänsyn utan avdelningarna avverkades vid beräknad tidpunkt. I fall två
sparades hänsynsbiotoper motsvarande 5 % av arealen. I fall tre och fyra överhölls vid var och
en av de tre framtida tidpunktema ytterligare 5 % av arealen. Överhållningen innebar att de
beräknade slutavverkningstidpunkterna från den strategiska planen senarelades med 20 år.
Skillnaden mellan alternativ tre och fyra var att i alternativ tre togs ingen rumslig hänsyn vid
val av avdelningar för överhållning. I alternativ fyra var utgångspunkten att skapa stora
sammanhängande block av äldre skog.
Resultatet visar att mängden gammal skog (äldre än 80 år) inte kommer att minska nämnvärt i
något av fallen under den närmaste 20-årsperioden. Därefter minskar den till knappt hälften av
den ursprungliga mängden i samtliga fyra fall.
Orsaken till den framtida bristen på gammal skog förklaras främst genom den ålderssvacka
som i dag finns i åldersintervallet 40-80 år samt att slutavverkningsåldern kommer att sjunka i
framtiden.
Resultatet visar att med utgångspunkt av dagens ojämna åldersfördelning, 41 %av arealen är
äldre än 80 år, kommer denna att utjämnas på bekostnad av en minskad andel gammal skog.
Skog över 80 år kommer om 60 år utgöra mellan 11-21% av den totala arealen produktiv skogsmark. Fragmenteringseffekter fårväntas enligt andra studier att uppstå då mindre än 20-30% av den ursprungliga biotopen, i detta fall gammal skog, återstår. Därför kan effekter av
fragmentering förväntas uppstå i det studerade landskapet i framtiden.
I dag utgör skog yngre än 40 år drygt halva arealen. Denna stora andel ungskog finns till stor
del i block större än l 00 ha. En effekt av detta kommer att visa sig i framtiden, då det kommer
att finnas stora sammanhängande arealer av gammal skog.
Förekomsten av äldre skog och dess rumsliga fårdelning, inklusive större sammanhängande
områden, är väsentlig får möjligheterna att bevara biologisk mångfald. Studien visar en
framkomlig väg att beakta dessa aspekter i den skogliga planeringen.

,

Similar to most forest campanies in Sweden, SCA Forest and Timber have developed
ecological landscape plans to achieve the go als of timber productian and conservatio n of
biological diversity.
Questions conceming the amount and spatial distribution of old forest, however, has not yet
been taken into consideration in this planning.
The objective of this study was to investigate the extent and the change of old forest (here
de
fin
ed as forest o l der than 80 years) in terms of area and its spatial distribution over a period
of 60 years in a specific landscape. The landscape, 18 000 ha of productive forest, is called
"Gimå-projektet" and is situated in the Bräcke district (AO).
Final felling age for the stands in the landscape was calculated from a basis of a strategic plan
for Bräcke AO. The old forest area and spatial distribution, the latter in terms of aggregated
patches of age-classes, was analysed during the present year (1997). After that, four different
strategies were applied and the same parameters were analysed for each strategy at three
different years, 2017, 2037 and 2057.
In strategy number one, no additional considerations were taken as the strategic plan' s
calculated final-fellingage was applied. In strategy number two, 5 %of the area was left in
the form of key biotopes. In the third and the fourth strategies, another 5 % was left in the
form of postporred cutting ( extended cutting age ). The postporred cutting meant that the final­
cutting age from the strategic plan was postponed 20 years. The difference between strategies
three and four was that no spatial considerations were taken in strategy three, while in strategy
four, spatial considerations were taken when choosing which stand to postpone final cutting.
In strategy four the aim was to create large aggregatedblocks of old forest
The result shows that the amount of old forest will not decrease during the next 20 years in
any of the above strategies. B ut after that, it will decrease to less than halfin all four
strategies. This is partly explained by the uneven distribution of age-classes, with lo w
occurence of the age-class 40-80 years and that the ag e of final cutting will decrease in the
future.
The result also shows that with the present uneven distribution of age-classes, 41 % are older
than 80 years. This will in the future be more or less even at the expense of the old forest
Forest olderthan 80 years will in 60 years make up 11-21 % ofthe total productive forest
area. Effects offragmentation occur, according to other investigations, when lessthan
20-30% of suitable habitat, in this case old forest, remains on a landscape level.
This means that we can expect effects of fragmentation in the studie d landscape w
hen, due to
the strategy ch osen, between 11-21 % of the landscape will be old forest.
Today more than half of the area is younger than 40 years. This area is often found in
aggregated patches bigger than l 00 hectares. An effect of this is that in the future there will be
found large blocks of old forest The presence of old forest and its spatial distribution,
inclusive aggregated blocks, is of importance for the possibilities of conservation of biological
diversity. This study shows on e approach to consicler these aspects in forest management
planning.

Main title:Framtida förekomst och rumslig fördelning av gammal skog
Subtitle:en fallstudie på ett landskap i Bräcke arbetsområde, SCA
Authors:Härdelin, Staffan
Supervisor:Lämås, Tomas and Öhman, Karin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:49
Year of Publication:1998
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Framtid, Fördelning, Gammal, Studie, Landskap, Bräcke, SCA, Skog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1703
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1703
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2012 12:49
Metadata Last Modified:02 Oct 2012 12:49

Repository Staff Only: item control page