Home About Browse Search
Svenska


Fridh, Lars, 1999. Utbytesprognoser av rotstående skog : en studie av ett datasystem för apteringssimulering samt prov att generera prognoser för tillämpning i produktionsplanering vid skogsförvaltning och sågverk. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Inom den svenska sågverksindustrin pågår idag en omdaningsprocess, i syfte att öka graden
av kundorderstyrd produktion. Detta medför ökade krav på sågverkens förhandsinformation
om råvarans beskaffenhet, med avseende på tirorets fördelning i diameter, längd och kvalitet.
Ett sätt att skaffa denna information kan vara att simulera apteringen för de planerade
avverkningama.
Syftet med denna studie har varit att belysa vilken inverkan styrparametrar och omfattning på
indata har för prognosresultatet vid simulerad aptering. Ett datasystem ,BASS-BEST!UPR,
användes vid apteringssimuleringen för att generera utbytesprognoser av rotstående skog.
Optimeringsalgoritmen i systemet är en variant på dynamisk programmering där
beräkningsrutinen är en värdeoptimering som maximerar värdet i kronor. Dataunderlaget
kommer från SCA Forest and Timber AB, som har initierat och finansierat detta arbete.
Materialet omfattar fyra talldominerade bestånd från Norrbotten och tre grandominerade
bestånd från Medelpad. I studien gjordes ett antal konsekvensberäkningar för ett antal
parametrar som styr optimeringen. Ett antal prognoser genererades där omfattningen på data
som beskriver bestånden varierades. Dessa prognoser jämfördes sedan mot inmätt resultat
vid industri.
Beståndets diameterfördelning är av central betydelse för resultatet, och bör baseras på ett
inventerat material. Användandet av beståndsmedelvärden gav en kraftig underskattning av
antalet stammar i de klenaste och grövsta diameterklassema. Vid valet av att använda
Brandels eller Näslunds volymfunktioner för enskilda träd gav Brandels funktioner något
mindre avvikelser vid jämförarrdet mellan utbytesprognos och inmätt resultat.
I systemet kan man simulera skador och röta. Man anger andelen skadade och rötade
stammar. För både skada och röta, övergår andelen timmer till massa linjärt, vid en stigande
frekvens av antalet skadade och rötade stammar. För skador var övergången 0,9
procentenheter för var tionde procentenhet som skadefrekvensen ökades. För röta var
övergången 2 procentenheter för var tionde procentenhet som frekvensen för antalet rötade
stammar ökades.
Då omfattningen på indata som beskriver bestånden varierades, gav resultaten generellt att ju
mer omfattande indata är desto bättre blir prognosen. Det mest omfattande indata hade
uppgifter om provträdens diameter, höjd, krongränshöjd och höjden för övre gränsen för
kvalitet 3. Största avvikelserna mellan prognos och inmätt resultat erhölls då bestånds­
medelvärden användes.
Studien visar att det är möjligt att skapa prognoser med godtagbara resultat, men det krävs
fortsatta studier med ett större dataunderlag för att kunna säkerställa parametramas inverkan
och för kalibrering av systemet.

,

In the Swedish sawmill industries of today, there is a change in productian philosophies
towards a greater adoption to customer demands. This leads to that the sawmills will have
higher demands on beforehand information about the character of the raw material e. g. the
timbers distribution in diameter-, length-and quality. One way to get this information could
be by generate forecasts with computerised bucldng simulation.
The purpose of this study has been to illustrate what impact the algorithmic control data and
stand describing input data has in computerised bucldng simulation. The BASS-BESTIUPR
data system was used to generate timber forecasts on forest stands. The optimisation
algorithm was a variant on dynamic programming, which maximises the value of the stand.
The input data was from SCA Forest and Timber AB, who also initiated and financed this
stud y. A couple of consequence computing was done for the control data. A number of
forecast was generated were the extension of stand input data was varied In total was seven
differentstands used in this study. The forecasts were compered to measured results at the
sawmills industries.
The study showed that:
> The diameter distribution has central significance for the result. The computing of the
distribution should be based on inventory data. U sing stand mean values will
underestimate the amount of stems in the thinnest and largest diameters.
> The volume functions for single trees created by Erandel were giving better results than
the Näslund functions.
> When simulating stem damage and decay damage the proportion of timber will decrease
linearly with increasing rate of damaged stems.
);> Using data from the sample trees embodying diameter, hight, green krown hight and the
higt of the upper limit of quality 3 was giving the best forecasts.
The study also showed that it is possible to do acceptable forecast with computerised bucldng
simulation, but more studies with alarger input data material is needed to calibrate the
system for best forecast results.

Main title:Utbytesprognoser av rotstående skog
Subtitle:en studie av ett datasystem för apteringssimulering samt prov att generera prognoser för tillämpning i produktionsplanering vid skogsförvaltning och sågverk
Authors:Fridh, Lars
Supervisor:Eriksson, Ljusk Ola and Larsson, Magnus
Examiner:Eriksson, Ljusk Ola
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:62
Year of Publication:1999
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Utbyte, Prognos, Rotstående, Studie, Datasystem, Aptering, Simulering, Produktion, Skogsförvaltning, Sågverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1686
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1686
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2012 12:58
Metadata Last Modified:28 Sep 2012 12:58

Repository Staff Only: item control page