Home About Browse Search
Svenska


Kempainen, Erik, 2005. Ett kalkylstöd för ekonomiska analyser av avverkningsåtgärder på beståndsnivå. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
298kB

Abstract

Det finns ett behov av hjälpmedel i skogsbranschen som underlättar det dagliga
beslutstagandet som personalen ställs inför. Detta kan vara datamodeller som simulerar och
optimerar olika beslutstaganden på beståndsnivå eller på skogsinnehavsnivå. Inom ramen för
detta arbete programmerades ett kalkylstöd i Microsoft Excel med verktyget Visual Basic ©.
Kalkylstödet kopplades samman med den av Skogforsk publicerade produktionsmodellen
ProdMod (Ekö 1985) via makron. Med dessa två program kan beståndsutveckling och
åtgärder simuleras på beståndsnivå med tillväxt, avverkningsuttag samt avverkningskostnad
och intäkter som utdata. Simuleringen kan göras från åtta meters beståndshöjd fram till och
med slutavverkning, med tre avverkningsingrepp under omloppstiden. Den geografiska
avgränsningen utgörs av Norra Skogsägarnas verksamhetsområde (Figur 1).

Med kalkylstödet kan man simulera ett uttag av rundvirke, men också uttag av träddelar och
GROT. Olika skötselalternativ kan testas och jämföras med varandra. Några saker som kan
jämföras är avverkningskostnaden, intäkten, nuvärdet, avverkad volym och skogsbruksnettot.
Ett test utfördes av kalkylstödet genom att de från kalkylstödet erhållna värdena jämfördes
med verkliga värden från fyra stycken gallringar. Data hämtades från gallringsuppföljningar
och avräkningar. Testet visade på ett medelfel på (10,5 %) vid gallring gällande nettot fritt vid
väg. Medelfelet bör dock endast ses som en indikation då underlaget var väldigt litet.
Testet visade att intäkterna avvek lite mellan det simulerade och verkliga utfallet (1,6 %)
medan avverkningskostnaderna avvek desto mer (7,4 %). En trolig förklaring till detta är att
intäkterna som angetts i kalkylstödet, ett slags medelvärden gällande kvalitetsklasser,
stämmer bra överens med verkligheten och att variationerna var relativt små. En förklaring till
skillnaderna är att timmerandelsfunktionen i modellen var överskattande på de testade
gallringarna. Detta leder i sin tur till att det totala nettot blir högre i kalkylstödet.
Avverkningskostnaderna visade på ett högre medelfel i testet. Alla gallringar utom en visade
på för låga avverkningskostnader, vilket egentligen inte säger så mycket eftersom de flesta
gallringarna hade samma medelstam i uttaget, och det är dessa kostnaderna baseras på, varför
spridningen i testet blev dålig. Den andra parametern som kostnaderna baseras på är
skotningsavståndet. Denna var svår att beräkna eftersom flera olika gallringstrakter på en
fastighet hade slagits samman i avräkningarna vilket kan ha påverkat medelfelet för
avverkningskostnaderna i testet.

Det är viktigt att lägga till att de gallringar som ingick i testet var så kallade ”Kvalitets-
gallringar”. Med kvalitetsgallring menas att träd tas ut i alla trädklasser och att gallringen
utförs med inriktning på hög kvalitet i det kvarvarande beståndet. Om andra gallringsformer
t.ex. höggallring eller låggallring hade testats kan resultatet ha sett annorlunda ut.

,

There is a need for decision support tools in forestry which can help to lighten the burden of
daily decision making that the staff has to make. This can be done by computer models that
simulate and optimize different decisions at stand level or at forest holding level. Within the
work presented here, a calculation support program was made for Microsoft Excel using the
tool Microsoft Visual Basic©. The calculation support program was connected with a
production model called ProdMod (Ekö 1985). With these two programs, stand development
and thinnings and clear cutting can be simulated on a stand level, with growth and harvested
volumes and costs and incomes as output data. The simulation of the stand can be done for
trees from eight meters height, with three simulated harvests under the circulation time. The
model is applicable within the geographic region covered by Norra Skogsägarna (Figure 1).

With the calculation support program outtake of round wood can be simulated . It is also
possible to test different kinds of biomass harvesting. The different silvicultural methods can
be compared by the harvest cost, incomes, net present value, harvested volume or the net
income from the harvest.

The calculation support program was evaluated in a test. The simulated values from the
calculation support program were compared with the stand data and economic outcomes from
four real thinnings. The test showed an average error in calculation of 10.5% for net income.
The average error in calculation should be seen only as an indication as the evaluation data set
was small. The test showed that the incomes were quite similar between the simulated and the
real thinnings, with a difference of 1.6%. The cost of the thinnings differs a bit more, by
7.4%. A reasonable explanation for this is that the incomes given in the calculation support
program are an average over tree quality classes and seem to be quite close to the real ones.
The difference in the values of incomes can partly be explained by the overestimate of the
timber proportion in the model. That leads to a higher income in the calculation support
program.

The costs show a bigger difference in the test. All simulated thinnings but one showed to low
costs, but this can only be applied to this particular average tree size due to all four thinnings
having approximately the same average tree size at harvest. It is this parameter (tree size) on
which the costs are based on in the model, and therefore the overall spread was poor in the
test. Another parameter in the cost function is distance to road. In the test cases, several
thinnings had been merged in the economic report which adds uncertainty to the real values of
distance to road. The thinnings in the test were so called “Quality thinnings” which implies
that the thinning is made with the aim to leave high quality trees in the stand. Other types of
thinnings might have given other results.

Main title:Ett kalkylstöd för ekonomiska analyser av avverkningsåtgärder på beståndsnivå
Authors:Kempainen, Erik
Supervisor:Wilhelmsson, Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:138
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SUMMP Master of Science in Forestry, Umeå 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Kalkyl, Ekonomi, Analys, Avverkning, Bestånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1679
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1679
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Forestry - General aspects
Mathematical and statistical methods
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2012 13:21
Metadata Last Modified:26 Sep 2012 13:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics