Home About Browse Search
Svenska


Berghäll, Matilda and Fransson, Josefin and Viksten, Elin, 2012. Personallönsamhet : en viktig del i helheten. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
288kB

Abstract

Dagligvaruhandeln erbjuder ett stort antal arbetstillfällen i Sverige och antalet anställda i branschen ökar i stadig takt. Svensken ägnar i genomsnitt två och en halv vecka per år åt att handla och livsmedelsförsäljningen i landet ökar. Ur ett konkurrensperspektiv innebär detta att det är av stor vikt att erbjuda kunden en positiv upplevelse i butik, något som till stor del påverkas av personalen.

ICA är Sveriges ledande aktör inom dagligvaruhandeln och ett av Sveriges starkaste varumärken. Inom ICA-koncernen agerar ICA-handlarnas Förbund som ett kommunikationsled mellan handlare och ledning. För att fortsätta växa och förbli en attraktiv arbetsplats är det av intresse för ICA att erbjuda personalvårdande investeringar som i sin tur kan leda till ökad motivation samt förbättrad arbetsprestation.

Syftet med uppsatsen är att på uppdrag av ICA-handlarnas Förbund beskriva hur ICA-handlarna förhåller sig till personalvårdande investeringar och att utreda om det finns en koppling mellan personalvårdande investeringar och ICA-butikernas ekonomiska lönsamhet. Målsättningen är att ge ICA-handlarnas Förbund ett underlag som kan användas i dialogen med ICA-handlare. En underliggande ambition är att ge grund och idéer till vidare forskning.

För att besvara syftet kommer följande forskningsfrågor att behandlas:
• Vilka personalvårdande investeringar genomför ICA-handlarna idag?
• Hur ser ICA-handlarna på den ekonomiska vinning som personalvårdande investeringar medför i förhållande till kostnaderna?
• Hur kan effekterna av personalvårdande investeringar mätas i ekonomiska värden?

Det empiriska avsnittet i uppsatsen baseras på en fallstudie med utvalda ICA-handlare inom butiksprofilen Supermarket med butiker situerade i Uppsala. Genom kvalitativa intervjuer och studerande av lönsamhetsrapporter har teoretiska ramverk samt nyckeltalsanalyser använts för att uppnå studiens syfte.

Resultatet av undersökningen visar att de för studien utvalda ICA-handlarna på ett medvetet sätt hanterar personalfrågor genom tillämpning av olika strategier. De utvalda butikerna ligger samtliga på en lönsamhetsnivå som överstiger ett genomsnitt som tagits fram för 156 Supermarket-butiker i Sverige. Då butiker i studien är belägna inom samma geografiska område är det inte möjligt att med säkerhet generalisera resultatet till samtliga ICA-butiker i Sverige. Vidare dras slutsatserna att det i de utvalda fallen går att se ett samband mellan personalvårdande investeringar och den ekonomiska lönsamheten i butik.

,

The retail industry represents a large number of employment opportunities in Sweden and the number of employees within the industry is increasing at a steady pace. The typical Swede spends on average two and a half weeks a year on buying groceries. The total value of food sales in the country is steadily increasing. From a competitive perspective, this means that it is very important to offer customers a positive shopping experience within the store, something that is largely influenced by the staff.

ICA is a leading actor in the retail business and possesses one of Sweden's strongest brands. Within the ICA Group lies ICA-retailer Association as a communicative link between ICA-retailers and ICA's management. To continue to grow and remain as an attractive employer, it lies in the interest of ICA to provide their staff with skills which can further lead to increased motivation and improved job performance.

The objective of the thesis is therefore on behalf of the ICA-retailer Association to describe how the ICA-retailers relate to staff well-being investments and to investigate if there is a connection between these investments and the economic profitability of the store. The aim of this study is to describe perceived values of investments in staff well-being from an employer perspective. An underlying objective with the thesis is to provide the ICA-retailer Association with data that can be used in the dialogue between them and the ICA-retailers.

To answer the purpose of the study, the following research issues will be addressed: • Which staff well-being investments are implemented by the ICA-retailers today? • What is the ICA-retailer’s opinion of the financial advantage that staff well being investments brings in relation to their costs? • How can the effects of staff well-being investments be measured in monetary values?

The empirical section of the paper is based on a case study of selected ICA-retailers in the Super Market profile with stores located in Uppsala. Through qualitative interviews and research of profitability reports has theoretical frameworks and analyze of key performance indicators been used to achieve the purpose of the study.

The results of the survey suggest that the selected ICA-retailers in a conscious way manage human resources issues through the application of different strategies. The selected stores are all above the average level of profitability that was developed from data from 156 Super Market stores in Sweden. Since all retailers in the study are not randomly picked, it is not possible to generalize the results to all ICA stores in Sweden. However the results from the study also show that, in selected cases is it possible to see a positive correlation between staff well-being investments and the direct economic profitability of the store.

Main title:Personallönsamhet
Subtitle:en viktig del i helheten
Authors:Berghäll, Matilda and Fransson, Josefin and Viksten, Elin
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:741
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC, NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:dagligvaruhandel, HRM, human resource management, ICA, personallönsamhet, personalvårdande investeringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1587
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1587
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2012 13:10
Metadata Last Modified:29 Aug 2012 13:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics