Home About Browse Search
Svenska


Ahlbäck , Carl Henrik and Lundström , Emil, 2012. Investeringskalkyl för AB Karl Hedin : investering av brädscanner på Karbenning sågverk. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
411kB

Abstract

Detta är en rapport om investeringskalkylering inom ett sågverk. För att bäst få insikt i hur investering fungerar ur ett ekonomiskt perspektiv, har ett praktiskt fall hos AB Karl Hedins sågverk Karbenning kalkylerats. Konkurrensen inom sågverksindustrin är idag stor. Därför krävs det ingående kalkyler angående investeringar, för att på bästa sätt kunna möta konkurrensen och hålla god lönsamhet.
Målet med rapporten är att analysera lönsamheten för en investering i en brädscanner på Karbenning sågverk, utifrån givna data. Studien undersöker hur utfallet påverkas av vissa faktorer. Dessa faktorer är grundinvesteringens storlek, kalkylränta, restvärde, ekonomisk livslängd, drifts- och underhållskostnader samt betalningsöverskott.
För att lösa uppgiften användes nuvärdemetoden. Denna metod går ut på att man diskonterar framtida intäkter och kostnader rörande investeringen dagens värde. Då erhålls ett nettonuvärde som vid ett värde av noll eller större indikerar på en lönsam investering. Ingångsdata har erhållits från AB Karl Hedin, samt deras underleverantörer. Beräkningarna utfördes i Excel. Resultatet blev att investeringen var mycket lönsam, med erhållna ingångsdata.
För att veta hur känslig kalkylen är för investeringar gjordes en känslighetsanalys på variabler som kan tänkas påverka resultatet, exempelvis kalkylränta, besparingar, kostnader. Någon variabel som i högre grad påverkar investeringens lönsamhet kunde inte finnas. Investeringen är lönsam även om förutsättningarna ändras avsevärt.
Investeringskalkylering är ett traditionellt sätt att skapa ett underlag för beslut om investering.

,

This is a report about investment calculation at a saw mill. To gain insights on how investments are evaluated, a practical case at AB Karl Hedin sawmill Karbenning was analysed. Competition in the sawmill industry is now hard. It requires extensive calculations on investment to meet the competition in the best way and stay profitable.
The objective of the report is to analyse the profitability of an investment in board scanner on Karbenning sawmill, from given data. The study also examines how the outcome is affected by certain factors. These factors are the size of the basic investment value, discount rate, residual value, useful life, operating- and maintenance expenses and payments surpluses.
To solve the task, the net present value method is used. According to the method future revenues and costs related to the investment are discounted to the present value. Then the net present value at a value greater than zero indicates a profitable investment. The input data were obtained from AB Karl Hedin, and their suppliers. Calculations were carried out in Excel. The result shows that the investment was highly profitable, with the resulting input data.
A sensitivity analysis on variables that could affect the outcome, such as cost of capital, savings and costs, was done. Any variable that affects the profitability of the investment in a greater extent could not be found. The investment is profitable even if the conditions are changed considerably.
Investment calculation is a traditional way to create a basis for decisions on investment.

Main title:Investeringskalkyl för AB Karl Hedin
Subtitle:investering av brädscanner på Karbenning sågverk
Authors:Ahlbäck , Carl Henrik and Lundström , Emil
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Athanassiadis, Dimitris
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:371
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Nuvärdemetod, Annuitetsmetod, Känslighetsanalys, Kalkylränta, Diskontering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1578
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1578
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2012 08:21
Metadata Last Modified:29 Aug 2012 08:21

Repository Staff Only: item control page