Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Erik, 2012. Skogsskötselstrategier för medlemmar i skogsägareföreningen Norrskog. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
685kB

Abstract

Markägarnas anledningar till att äga skog kan vara många. Med skogsägandet kommer en del frågor och val som markägarna bör ta ställning till, däribland vilka nyttor som ägaren vill tillgodogöra sig? Vad är målet med skogsägandet? För att hjälpa markägare att finna skötselalternativ som stämmer med målbilden kan konsekvensanalyser över olika handlingsalternativ utföras med ett dataprogram som heter Heureka PlanWise. De data som krävs för att utföra dessa analyser är en skogsbruksplan med skogliga data som beskriver skogstillståndet.
Detta examensarbete syftar till att med hjälp av Heureka PlanWise ta fram olika skötselstrategier som svarar mot vanliga mål som markägare har. Dessa inställningar skall kunna användas av inspektorer på Norrskog för att ta fram en skötselstrategi åt markägare eller att kunna visa på olika sätt att sköta skogen utifrån olika mål.
Arbetet utgick från fem skötselstrategier:
• Bästa förvaltning av skogskapitalet
• Gynnande av biologisk mångfald
• Öka virkesförrådet
• Jämn avverkningsnivå
• Öka tillväxten
För att ta reda på vilka skötselstrategier som är av intresse för Norrskogs medlemmar och hur markägarna ställer sig till denna typ av konsekvensanalyser genomfördes fem djupintervjuer. Fastigheterna hade analyserats med de nämnda strategierna. Resultaten för respektive ägares fastighet presenterades, förklarades och diskuterades. Respondenterna fick välja den strategi som bäst motsvarade deras mål med skogsbruket, eller med deras sätt att sköta skogen.
Vidare genomfördes en enkätundersökning för att se vad ett större urval av Norrskogs medlemmar tycker om skötselstrategierna och vilka nyttor de anser som viktiga att tillgodogöra sig från sitt skogsägande.
De skötselstrategier som visade sig vara de som markägarna helst skulle använda på sitt skogsbruk var ”Öka virkesförrådet” och ”Bästa förvaltning av skogskapitalet”. Den viktigaste nyttan som medlemmarna ville tillgodogöra sig var att erhålla pengar vid försäljning av timmer och massaved eller fastigheten.

,

A private forest owner may have many reasons for owning a forest holding. There are a number of issues and choices that the forest owner must consider, including: which utilities does the owner want, in which amounts and when, and the trade-off between different utilities. To help the forest owner in these processes, comprehensive analyses of different courses of action can be done with the Heureka PlanWise software. The data required by this software is a forest management plan with the current inventory of forest conditions.
The aim of this study was to generate different forest management strategies that correspond to typical forest owner goals. These management strategies are meant to be used in analysis with the Heureka PlanWise software by Inspectors at the Forest Owner Association Norrskog to demonstrate different ways of managing the forest according to different goals and to help in the development of management strategies for private forest owners.
The work was based on five forest management strategies:
• Best management of the forest capital
• Increase the growing stock
• Promotion of biodiversity
• Even harvesting levels
• Increase the growth
To find out which management strategies that was of interest and the members response to such comprehensive analyses, five interviews were performed. In each interview the results of the analysis of different management strategies on their ownerships were presented, explained, discussed and evaluated with the respondent. The respondent chose the strategy that best corresponded to their goal or the whey they wanted to manage their forest.
A survey to a selection of members in Norrskog was then done to find out their evaluation of the five forest management strategies. The survey also included questions about how they ranked different utilities from their forest ownership.
The two most preferred forest management strategies for use in their own forest were “Increase the growing stock” and “Best management of the forest capital”. The most important utilities that the members wanted were income from timber production or just the ownership of the forest property.

Main title:Skogsskötselstrategier för medlemmar i skogsägareföreningen Norrskog
Authors:Andersson, Erik
Supervisor:Wilhelmsson, Erik
Examiner:Lämås, Tomas
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:360
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Heureka PlanWise, nyttor, målformulering, skogsbruksplaner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1571
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1571
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:27 Aug 2012 12:50
Metadata Last Modified:27 Aug 2012 12:50

Repository Staff Only: item control page