Home About Browse Search
Svenska


Rosén, Johan, 2012. Lantbrukarens val av affärspartner : kvalitativa intervjuer med fokus på viktiga faktorer vad lantbrukarens val av affärspartner. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
360kB

Abstract

I den svenska lantbruksbranschen pågår storleksrationaliseringar, som bland annat medför att färre lantbruksföretag representerar en större areal. Antalet kunder till på marknaden aktiva affärspartner kommer därför sannolikt att minska. Betydelsen av de lantbruksföretag som är fortsatt aktiva kommer att öka eftersom de representerar en större areal. Syftet med studien är att genom personliga intervjuer kartlägga de viktigaste faktorer vid lantbrukares val av affärspartner. Där av kommer frågeställningen till detta examensarbete: Vilka faktorer påverkar vid lantbrukarens val av affärspartner? Idén till frågeställningen har utvecklats i samråd med VärmLant AB i Säffle.
För att öka förståelsen för lantbrukarens situation inleds litteraturstudien med en genomgång av en modell över beslutsfattande i lantbruksföretag framtagen av Professor Bo Öhlmér vid SLU. Modellen består av fyra faser beslutsfattaren genomgår. De fyra faserna kompletteras av fyra subfaser som ingår i var och en av faserna.
Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer med tio lantbrukare som har sin huvudsakliga inkomst av lantbruket. Urvalet av intervjupersoner har skett i två steg, första subjektiva urvalet stod VärmLant för. Jag fick en förteckning över ett antal tänkbara intervjupersoner vilka sedan kontaktades slumpvis. Alla kontaktade lantbrukare har deltagit i studien. Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1).
Resultatet av studien är att ämnet är komplext. Lantbrukarna är individer, vilka värdesätter olika faktorer vid valet av affärspartner, beroende på deras egna förutsättningar och tidigare erfarenheter. Gemensamt för de intervjuade lantbrukarna var att merparten värdesatte flexibla leveranser och leveranssäkerhet. De faktorer som visade sig ha en mer avgörande karaktär var priset och den personliga kontakten, relationen. Framförallt var priset viktigt för merparten av lantbrukarna, framförallt för de lantbrukare som hade bra relationer till flera affärsparters. För att påvisa ämnets komplexitet bör det nämnas att alla lantbrukare inte var eniga vid sin rangordning av de faktorer som de upplevde som viktigast vid valet av affärspartner. De faktorer som rankades lägst av lantbrukarna var kundaktiviteter och kreditvillkor. Gemensamt för att lantbrukare i undersökningen var att de inte ville binda sig till en affärsparter. Lantbrukarna tog regelbundet in offerter från tänkbara leverantörer. De kan därför ses som affärsmässiga och aktiva i sitt val av affärspartner.
Även om merparten av lantbrukarna värderade priset högt spelar sannolikt de faktorer som inte var prioriterade roll vid ett likaläge i en offertförfrågan. Alternativt att en del lantbrukare värdesätter dessa faktorer högre än medeltalet. Det kan med andra ord vara riskabelt för en affärspartner att ta bort faktorer för lantbrukarna då de står i valet av affärspartner.

,

In the Swedish agricultural sector there is an ongoing size rationalization; fewer agricultural companies cover a larger area. The number of customers to active business partners on the market is therefore likely to decrease. The importance of those companies that are still active will increase because they represent a larger area. The purpose of this study is to, through personal interviews, identify the key factors in choosing a business partner. Hence, the question for this thesis is: What factors influence the agricultural company’s choice of business partner? The main question for this thesis has been developed in cooperation with VärmLant AB in Säffle, Sweden.
To increase the understanding of the farmer's situation the literature review begins by presenting a model of the farmer’s decision making, the model is developed by Bo Öhlmér. The model consists of four phases which the decision maker goes through. The four phases also have four sub-phases included in each of the main phases.
The study is based on qualitative interviews with ten farmers for whom farming is the principal income. All interviews took place as a personal meeting at the farmer´s residence or in close proximity of the farm with one exceptation. The selection of the respondents took place in two stages. The first subjective selection was made by VärmLant, it provided me with a number of potential interviewees who were then contacted at random. All contacted farmers have participated in the study. The interviews were conducted in a semi-structured fasion using an interview guide (see Appendix 1).
The result of this study is that the topic is very complex. The farmers are individuals who value different factors when choosing a business partner, depending on their own conditions and past experience. Common to the interviewed farmers was that most valued flexible delivery and delivery reliability, although this was not decisive in their choice of business partner. The factors found to have a more decisive nature were price and the personal contact, the relationship. Above all, prices were important for the majority of the farmers, particularly for those farmers who had good relationships with several business partners. To demonstrate the complexity of the subject it should be mentioned that all farmers were not unanimous in their ranking of the factors they perceived as most important when choosing a business partner. The factors ranked lowest by the farmers as a group were the customer activities and credit conditions, even if one farmer did value these factors high. Common to all the farmers in the survey was that they did not want to commit to a single business partner. The farmers regularly took offers from several potential suppliers. They can therefore be seen as businessmen and active in their choice of business partners.
Even though most of the farmers valued price highly, the factors which were not prioritized by the farmer do play an important role when the prices in two or more quotes are similar. Alternatively, some farmers appreciate these factors higher than average. In other words it can be risky for a business partner to remove any of these factors for farmers when they are in the process of choosing business partners.

Main title:Lantbrukarens val av affärspartner
Subtitle:kvalitativa intervjuer med fokus på viktiga faktorer vad lantbrukarens val av affärspartner
Authors:Rosén, Johan
Supervisor:Björklund, Thomas and Johanson, Niclas
Examiner:Zachrison, Mozhgan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK002 Study Programme in Business and Leadership 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:beslutsfattande, kvalitativ intervju, affärspartner, lantbrukare, relationsmarknadsföring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1484
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1484
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2012 06:33
Metadata Last Modified:15 Aug 2012 06:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics