Home About Browse Search
Svenska


Källner, Filip, 2012. Vindkraftverk på gårdsnivå. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
784kB

Abstract

Lantbrukare blir mer och mer intresserade av att kunna producera el och ge sin
verksamhet ytterligare ett ben att stå på, men för att detta ska vara intressant krävs
lönsamhet. Då energipriserna varierar och kraven på energieffektivisering blir hårdare,
ökar intresset i gårdsbaserad elproduktion.
Vindkraftverken har med åren blivit allt större och investeringssummorna har blivit
högre. Ett vindkraftverk på 2 MW har en investeringskostnad på ca 30 miljoner, en
summa som är så hög att det i princip omöjliggör investeringen för en mindre
näringsidkare. Men nu har intresse väckts från mindre elkonsumenter att investera i
mindre vindkraftverk för att producera delar av sin konsumtion.
Syftet med detta arbete är att undersöka lönsamheten i mindre vindkraftverk, s.k.
gårdsverk. För att besvara frågan görs en fallstudie.
I fallstudien räknas på ett eventuellt uppförande av ett 43,5 kW gårdsverk från WindEn
Sweden AB. Platsen för uppförandet är på en gård i norra Småland. Detta har sedan
granskats i kalkyler som ligger som bilagor.
I detta fall uppskattades verket producera ca 100 000 kWh per år och gården beräknades
direktförbruka ca 50 000 kWh av den vindproducerade elen (Källner pers medd, 2012).
På den del man direktförbrukar undkommer man då energiskatten.
Med det vindläge som råder på platsen är investeringen inte lönsam enligt de kalkyler
jag gjorde med de investeringskostnader och det elpris som råder idag, men med ett
förbättrat vindläge förändras resultatet fort då avkastningen ökar avsevärt när
vidhastigheten ökar.
Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur ett system
med nettodebitering skulle fungera i Sverige. Systemet tillämpas redan idag i flera EU
länder. Det skulle i sådana fall innebära att man endast debiteras den nettokonsumerade
elen varje månad eller fick betalt för nettoproduktionen. Energiskatt och nätavgift
betalas då endast på nettokonsumtionen vilket skulle förbättra situationen
(Energimarknadsinspektionen 2012).
Ett gårdsverk kan även bli en viktig del i ett företags marknadsföring. Exempelvis om
ett företag vill marknadsföra sina varor som miljövänliga kan det vara ett bra
marknadsföringsargument att kunna säga att man är självförsörjande på el.

,

Farmers are becoming more and more interested in being able to produce electricity and
give their business an additional leg to stand on. However for making the farmer willing
to invest profitability is required. As energy prices fluctuate and the requirements for
energy efficiency becomes harder, all together this increases the interest in farm-based
electricity production.
Wind mill have over the years become increasingly larger and the investment total gets
higher. A wind mill of 2 MW has an investment cost of about SEK 30 million, a sum
that is so high that it is an almost impossible level of investment for a farmer. Now the
interest has risen because of the ability for smaller electricity consumers to invest in
small wind turbines to produce parts of their electric power consumption.
The purpose of this study is to examine the viability of small wind turbines. The method
used is a case study.
In the case study a construction of a 43,5 kW wind turbine from the company WindEn
Sweden AB is examined. The location of the building is on a farm in northern Småland.
In this case the estimated plant would produce about 100 000 kWh per year and the
farm was calculated a directly consume of about 50 000 kWh per year (Källner, 2012).
On the part they consume directly the energy tax is saved.
With the wind velocity at the site I have calculated on, the investment is not profitable.
The investment cost is too high and the price on electricity today is not high enough. An
improved wind condition will change the outcome since the energy yield increases
significantly when wind speed increases.
Energimarknadsinspektionen has been commissioned by the Government in Sweden to
investigate how a system with net charge would work in Sweden, the same system used
today in several EU countries. In this system the producer/consumer will only be
charged the net electricity delivered each month which would improve the situation.
(Energimarknadsinspektionen, 2012).
A farm windmill can also be an important part of a company's marketing. For example,
if a company wants to market their products as environmentally friendly it can be a
good marketing argument to say that the company is self-sufficient in electricity.

Main title:Vindkraftverk på gårdsnivå
Authors:Källner, Filip
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Nimmermark, Sven
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:gårdsverk, vindkraft, nettodebitering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1477
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1477
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Renewable energy resources
Language:Swedish
Deposited On:14 Aug 2012 11:18
Metadata Last Modified:14 Aug 2012 11:18

Repository Staff Only: item control page