Home About Browse Search
Svenska


Persson, Tobias, 2012. Förutsättningar för mikrobryggerier i Sverige : hur ser marknaden för mikrobryggerier ut i Sverige idag och i framtiden?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
271kB

Abstract

Förädlingsmöjligheter av varorna man odlar i ett lantbruk är oändliga. Det finns oftast en
högre vinst i att genomföra förädlingen och sälja slutprodukten än att sälja varan direkt
efter skörd. Maltkornsodlare säljer oftast varan direkt efter skörd eller lagrar en tid för
att kanske invänta ett bättre pris och därefter sälja. Målet med mitt arbete är att visa att
det finns förädlingsmöjligheter för maltkorn som kan ge bättre avsättning. Jag har tittat
på ölbryggning därför att jag känner att det ligger rätt i tiden.
För att få insikt i vad förutsättningarna är för att starta upp en produktion av öl har jag
intervjuat två mindre producenter som båda gått igenom uppstartsfasen relativt nyligen.
Fokus i min litteraturstudie har legat på hur bryggningen faktiskt går till och även
kvalitetskraven på råvarorna. Det är viktigt att har ett stort intresse för processen och
råvarorna för att kombinationen till slut skall bli ett gott resultat.
För att få ett brett perspektiv på förutsättningarna har jag intervjuat två bryggerier. Den
stora frågan till varje bryggeri var hur just deras verksamhet bedrevs och hur de kommit
igång. Det första är ett företag som har gjort bryggningen till en central del i
verksamheten men är beroende av sidoverksamheten för att produktionen skall fungera.
Det andra företaget är ett bryggeri som vill kunna stå på egna ben men vill fortsätta vara
ett mikrobryggeri för att ha kvar mervärdet för kunden.
Mikrobryggning handlar mycket om att skapa sin egna öl av eget recept. Detta gjorde att
jag till en början trodde det skulle vara svårt att prata fritt med producenterna, jag hade
en tanke om att de kanske inte ville delge mig informationen jag behövde. Efter mina
intervjuer har jag dock konstaterat att det är nog svårt att slå den välvilja som finns i
detta yrke att delge sina erfarenheter och kunskaper. Mikrobryggerier ses som en
tillgång emellan varandra istället för konkurrent, alla hjälps åt till framgång.
Framtiden för öl i mikroproduktion diskuterades även under intervjuerna vilket båda
företagen ser ljust på. Konsumenterna är ute efter mervärden som närodlat,
närproducerat och även att prova nya typer och smaker.

,

Processing facilities of the products that’s grown in a farm are endless. There is usually
a higher profit in the implementation of breeding and selling the end product than to sell
the product immediately after harvest. Malting barley growers usually sell the goods
immediately after harvesting or storing a time to maybe wait for a better price and then
sell. The goal of my work is to show that there are processing facilities for malting
barley that can provide better deposition. I've looked at brewing because I feel it is
timely.
To gain insight into what the conditions are to start up a production of beer, I have
interviewed two smaller producers who both virtually through the startup phase fairly
recently.
The focus of my literature has been how the brewing process actually takes place, and
also on the quality of raw materials. It is important to have a keen interest in process and
raw materials for the combination should ultimately be a good result.
To get a broad perspective on the conditions I have interviewed two breweries. The big
question for every brewery was just how their activities are undertaken and how they got
started. The first is a company that has brewing for a central part of the operation, but is
dependent on the business side of production to function. The other company is a brewer
who wants to stand on their own but want to continue to be a micro-brewery to keep the
added value for the customer.
Micro Brewing is all about creating their own beer of his own recipes. This meant that at
first I thought it would be difficult to talk freely with the producers, I had a thought that
maybe they would not let me have the information I needed. After my interviews, I have
found that it's probably hard to beat the good will in this profession to share their
experiences and knowledge. Microbreweries seen as an asset apart from each other
instead of competing, all are committed to success.
The future of beer in micro-production was also discussed during the interviews which
both companies are optimistic about. Consumers are looking for added value such as
locally produced and also to try new types and tastes.

Main title:Förutsättningar för mikrobryggerier i Sverige
Subtitle:hur ser marknaden för mikrobryggerier ut i Sverige idag och i framtiden?
Authors:Persson, Tobias
Supervisor:Nordmark, Lotta
Examiner:Larsson, Jan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:mikrobryggeri, bryggprocessen, öl
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1471
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1471
Language:Swedish
Deposited On:14 Aug 2012 10:03
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics