Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Mikaela and Öhlander, Linn, 2012. Metoder att förhindra vargangrepp på får i vargtäta områden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Från att ha varit helt utrotade i Sverige har vargen återigen funnit vägar in i landet och
etablerat en ny svensk vargstam. Vargangrepp på får blir ett allt större problem i och
med det växande antalet vargar i Sverige. Problemen mellan människa och varg har
påverkats av historiska och ekonomiska händelser. Den främsta orsaken till att konflikt
uppstår mellan människa och varg är vargarnas predation på människans tamdjur.
I en litteraturstudie har vi sammanställt vilka metoder som finns att tillgå och som
fårägare använda sig av för att förhindra vargangrepp på får. Vilken metod som används
beror bland annat på fårbesättningens storlek, betesmarkens storlek samt betesmarkens
utseende men även vargtätheten i området.
Några metoder som används för att förebygga vargattacker på får är bland annat olika
sorters stängsel, boskapsvaktande hundar, ökad tillsyn, skyddshalsband samt sambete
med nötkreatur eller annan art såsom häst och lama. Utöver dessa finns såväl ytterligare
långvariga samt akuta åtgärden. Olika former av jakt har visat sig vara en effektiv metod
för att bli av med vargar och på så vis även minska antalet varg men detta strider emot
det bevarandeavtal Sverige har. För att Sverige ska kunna ha en livskraftig vargstam
krävs det att individantalet är tillräckligt.
I en internetbaserad enkätundersökning som utfördes svarade de flesta fårägare att de
använder sig av ökad tillsyn samt stängsel. Det kan konstateras att stängsel tycks vara
den vanligaste metoden att använda sig av, och även den mest effektiva. Resultaten gav
dock inga svar på om det fanns någon koppling till det geografiska läget.
Länsstyrelsen bör tillhandahålla bättre information till djurägare om vilka metoder som
finns att använda sig av samt vilka bidrag som går att ansöka om för finansiering av de
vargangreppsförebyggande metoderna. Det finns bidrag att söka och ersättningar att få
för tamdjur som skadats eller dödats av vargar. Tyvärr tycks kommunikationen och
förståelsen mellan myndigheterna och djurägarna vara dålig och en förbättring måste ske
från båda sidorna. Myndigheterna bör även vara konsekventare med att se över
effektiviteten hos metoderna som finns för att se om dessa går att förbättra eller bytas ut
till nya. De bör därmed bli bättre på att hjälpa fårägarna att utveckla nya metoder,
framförallt i områden som är särskilt utsatta och i områden där en del metoder inte går
att använda sig av eller visar sig vara ineffektiva.

,

The wolf were once completely extinct in Sweden, but then foreign wolves found ways
into the country and established a new Swedish wolf population. Wolfattacks on sheep
is becoming more common, all because of the growing number of wolves in Sweden.
The problems between humans and wolves have been influenced by historical and
economic events. The main reason for the conflict between humans and wolves are the
wolves' predation on man's domestic animals.
In this study we have compiled the methods that you can use as a shepherd to prevent
wolfattacks on sheep. Which method to use is all about the size of the herd and the size
and apperance of the pastures but also wolf density in the area.
Some of the methods that is used to prevent wolfattacks on sheep is different kinds of
fences, guarding cattle-dogs, increased supervison, protective collars and pastures
together with cattle or other species. Aside from this, there is more long-standing
methods and also emergency procedures. Different forms of hunting has proved to be an
effective method in getting rid of wolves and thereby also reduce the number of wolves,
but this is contrary to the conservation agreement that Sweden has. For Sweden to be
able to have a viable wolf population requires that the individual number is sufficient.
Of the answers in our internet-based survey we could see that the methods that most of
the shepherds used was increased supervision and fences. We could tell out of the
survey that the most common method is fences and that it is the most effective method
to use. The results, however, gave no answer to whether there was any connection to the
geographic location.
Länsstyrelsen (county Administrative Board) should provide information to owners
about methods that can be used to prevent wolfattacks on sheep and also information
about contributions. Unfortunatly the communication and understanding between
authorities and owners is poor and an improvement is needed from both sides. Also,
authorities needs to overlook the efficiency of the methods available for an improvement
or switch to different methods. Authorities should also be consistent with reviewing the
effectiveness of the methods available to see if these could be improved or replaced with
new ones. They should thereby be better able to help the shepherds to develop new
approaches, particularly in areas that are particularly vulnerable and in areas where
certain methods could not be use or that are proved ineffective.

Main title:Metoder att förhindra vargangrepp på får i vargtäta områden
Authors:Nilsson, Mikaela and Öhlander, Linn
Supervisor:Herlin, Anders and Ascárd, Kristina
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:vargangrepp, får, varg, stängsel, jakt, rovdjur, bidrag, ersättning, tamdjur, metoder, canis lupus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1469
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1469
Language:Swedish
Deposited On:14 Aug 2012 08:09
Metadata Last Modified:14 Aug 2012 08:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics