Home About Browse Search
Svenska


Hedén, Stina, 2012. Ekologiska foderstater beräknade med NorFor : exempel från mjölkgårdar med hög självförsörjningsgrad. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
541kB

Abstract

Inom den ekologiska mjölkproduktionen finns det krav på att hälften av fodret ska
komma från den egna gården. En hög självförsörjning av foder ger i många fall även en
bättre ekonomi.
I Sverige ökar den ekologiska produktionen medan trenden är att
självförsörjningsgraden av foder på gårdarna minskar. För att täcka behovet köps
importerade fodermedel in, främst proteinfoder innehållande ekologiska sojabönor.
Anledningen till importen är att den högmjölkande kon kräver mycket vomstabilt
protein, vilket många av de hemmaproducerade proteinfodermedlen har en mindre andel
av jämfört med sojabönan.
Syftet med arbetet har varit att finna foderstater med hög andel hemmaproducerat foder
som klarar att näringsförsörja den högavkastande kon. Målet har varit att jämföra olika
foderstater för att finna den optimala foderstaten. Fokus har legat på
proteinförsörjningen hos gårdar med hög självförsörjning.
En ekologisk mjölkko måste ha ett grovfoderintag på minst 60 %. Under de tre första
månaderna i laktationen får andelen sänkas till 50 %. Detta är en begränsning som man
måste ta hänsyn till vid foderstatsberäkningar. Ett högkvalitativt vallfoder är alltid
grunden i utfodringen. Det är främst under tidig laktation som kravet på proteinkvalitet
och andelen vomstabilt protein är högt. Lupin och rapskaka är exempel på fodermedel
med bra proteinkvalitet. Åkerböna och ärtor har lite sämre kvalitet men lämpar sig väl
till lågavkastande kor.
I undersökningen ingår sju gårdar med en självförsörjningsgrad på 87 – 100 %. Utifrån
dessa gårdars nuvarande utfodring har foderstater beräknats i programmet Typfoder 5.0.
Fem foderstatskontroller valdes ut för att visa på proteinförsörjningen. Foderstaternas
värden jämfördes sedan med varandra utifrån rekommendationer.
Resultatet av undersökningen visar att det är få foderstater som klarar
näringsförsörjningen av de högmjölkande korna. I de högsta avkastningsnivåerna (40 kg
ECM) är variationerna större mellan gårdarna och det är några få gårdar som sticker ut.
För de lågmjölkande korna klarar de flesta gårdarna rekommendationerna och flera av
dem har även ett proteinöverskott.
Den av gårdarna som utfodrar med majsensilage har den mest optimala foderstaten för
de högmjölkande korna. Gården är helt självförsörjande på proteinfoder och använder
rybskaka, åkerböna och ärtor som proteintillskott.

,

Organic dairy production encompasses values of sustainable use of resources. Therefore,
there are rules which restrict the import of feeds to the farm, implying a sustainable use
of farm feed crop production and promoting recirculation of nutrients. The current
requirement within the organic dairy production is that half of the feed shall come from
the farm. Additionally, a high self-sufficiency rate of feeds often gives the farmer a
better economy. The organic production in Sweden is increasing, but the trend is that the
feed self-sufficiency rate on the farms decreases. The bought in feeds to the farms are
mostly protein concentrates. These concentrates contains by-pass proteins in high
proportions as high-yielding dairy cow have greater needs of this than lower producing
cows.
The aim for this study has been to explore rations with high proportion of on farm
produced feed that is capable to meet the requirements of the high-yielding dairy cow
and to find the most optimal feed ration. The study has focused on the protein supply in
the rations on farms with high rates of self-sufficiency.
The minimum roughage intake of an organic dairy cow is at least 60%. This may be
reduced to 50% during the first three months of the lactation. This is a limitation that
must be taken into account when the ration is calculated. High-quality forage is the basis
of the feeding. The need for high quality protein is particularly high during early
lactation. Feeds with high quality protein are lupine beans (Lupinus luteus) and rapeseed
(Brassica napus) cake. The protein quality of horse beans (Vicia Faba) and peas (Pisum
sativum) makes them suitable for low-yielding cows.
The study included seven farms with a self-sufficiency rate of 87 - 100%. Based on feed
analysis of used feeds from these farms, rations were calculated using the programme
Typfoder 5.0. Five control parameters were selected to demonstrate the protein supply.
The different diets were then compared and analysed by use of the recommendations.
The result of the survey showed that few rations meet the nutrient demands of the high
yielding cows. There are large variations between the farms and there are few farms that
stick out. Most of the farms meet the demands of the low yielding cows and several
rations also give a surplus of protein. The most optimal ration for high yielding cows
was found at a farm that had corn silage in the ration. That farm was completely selfsufficient
of protein and used turnip rape (Brassica rape) cake, horse beans (Vicia Faba)
and peas (Pisum sativum) as a protein supplement.

Main title:Ekologiska foderstater beräknade med NorFor
Subtitle:exempel från mjölkgårdar med hög självförsörjningsgrad
Authors:Hedén, Stina
Supervisor:Herlin, Anders
Examiner:Swensson, Christian
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:ekologisk, mjölkko, utfodring, hemmaproducerat, protein
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1465
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1465
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:14 Aug 2012 06:00
Metadata Last Modified:14 Aug 2012 06:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics