Home About Browse Search
Svenska


Langenskiöld, Antonia, 2012. Renala biverkningar orsakade av NSAID hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
352kB

Abstract

Icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (non steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) är en stor grupp läkemedel som har antiinflammatoriska, smärtstillande och febernedsättande effekter. Verkningsmekanism är att de hämmar enzymet cyklooxygenas (COX) vilket är det första enzym som omvandlar arakidonsyra till bland annat prostaglandiner (PG). Det finns flera isozymer av COX, varav COX-1 och COX-2 är de vanligaste målenzymen för NSAIDs. PG är involverade i flertalet viktiga processer i kroppen exempelvis smärta, feber och inflammation. NSAIDs kan grovt delas in i två grupper, traditionella icke-selektiva substanser som hämmar både COX-1 och COX-2 (oftast är substanserna mer selektiva för COX-1) samt coxiber som är selektiva för COX-2. Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga njurbiverkningar orsakade av NSAIDs hos hund samt om biverkningarna skiljer sig åt mellan icke-selektiva substanser och coxiber.

I njuren finns COX både konstitutivt och inducerbart. Hos hund finns COX-2 konstitutivt i uppåtgående delen av Henles slynga, macula densa och de medullära interstitialcellerna. COX-1 finns konstitutivt i njurens kärlbädd och i samlingsrören. PG har flera viktiga funktioner i njuren och spelar därför en viktig roll. PG är vasodilaterande och detta är speciellt viktigt då blodflödet till njuren är nedsatt. PG kan även påverka elektrolytbalansen, ge ett cellulärt skydd av njurcellerna vid en påfrestande miljö som vid höga elektrolytkoncentrationer samt ge en frisättning av renin. Då blodflödet till njuren är nedsatt och njuren därför är beroende av prostaglandiner för att upprätthålla en tillräcklig blodtillförsel kan en behandling med NSAID orsaka ischemi och nekros av njurcellerna.

Vid administrering av icke-selektiva substanser till friska hundar i rekommenderade doser verkar det endast finnas ringa njurkomplikationer. Det är även visat att hypovolemi är en predisponerande faktor för att hundar drabbas av biverkningar på njuren. Vid administrering av COX-2 selektiva NSAIDs,coxiber,till friska hundar finns motstridiga resultat avseende negativ påverkan på njuren beroende på vilken substans som studerats. De förändringar som påvisats är ökade koncentrationer av kreatinin och urea i blodet samt papillär nekros och tubulär degeneration. Vid jämförelsen mellan icke-selektiva och selektiva NSAIDs blir osäkerheten stor eftersom studierna är genomförda på olika sätt och att forskarna använt sig av olika markörer för att mäta njurfunktionen.Dessutom saknas studier av hur hypovolemiska hundar reagerar av coxiber. För närvarande saknas tillräckligt med underlag för att säkert kunna dra en slutsats av hur njurbiverkningarna hos hund skiljer sig åt mellan icke-selektiva substanser och coxiber. Dock finns det en antydan till att åtminstone vissa coxiber kan ha en sämre biverkningsprofil på njuren.

,

Non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is a large heterogeneous group with anti-inflammatory, analgetic and antipyretic effects. They inhibit the enzyme cyclooxygenase (COX). COX is involved in transforming arachidonic acid to prostaglandins (PGs). There are several different isoenzymes of COX, where COX-1 and COX-2 are the most important target enzymes of NSAIDs. PGs are involved in many important reactions such as pain, fever and inflammation. NSAIDs can be divided into two groups, traditional non-selective substances which inhibit both COX-1 and COX-2 (even though they are usually more selective for COX-1) and coxibs that are selective for COX-2. The aim of this study is to evaluate the renal adverse effects caused by NSAIDs in dogs and also to compare the renal effects caused by non-selective substances and coxibs.

COX is both constitutive and inducible in the kidneys. In dogs COX-2 is constitutive in the ascending loop of Henles, macula densa, and the medullary interstitial cells. COX-1 is constitutive in the renal vasculature and the collecting ducts. PGs have several important functions in the kidney. First, they contribute to vasodilatation, which is fundamental when the perfusion of the kidney is reduced. Furthermore, PGs are involved in maintaining the concentration of electrolytes, giving a cellular protection of renal cells during high concentration of electrolytes. In addition they also stimulate the release of renin hormone. When the renal blood flow is decreased, the perfusion of the kidney is highly dependent on PGs and it is possible that treatment with NSAIDs may cause renal ichemia and necrosis.

When administrating recommended doses of non-selective substances to healthy dogs the risk of renal adverse effects seems to be limited. Hypovolemia has shown to be predisposing for adverse effects. When treated with coxibs, the results on how the kidneys react are dissimilar. Adverse effects of some coxibs is increased serum concentration of creatinine and urea, but also papillary necrosis and tubular degeneration.

The studies of non-selective NSAIDs and coxibs were not performed in the same way and the renal function was not measured with the same parameters. There are no studies found on hypovolemic dogs treated with coxibs. At present, there is not enough evidence to make a conclusion of how the renal adverse effects differ between non-selective substances and coxibs. However, the results in this literature study suggest some coxibs may possibly have more renal adverse effect than the non-selective NSAIDs.

Main title:Renala biverkningar orsakade av NSAID hos hund
Authors:Langenskiöld, Antonia
Supervisor:Ingvast Larsson, Carina
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:76
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:njure, COX, prostaglandiner, icke-selektiva, coxiber, firocoxib, robenacoxib, deracoxib
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1429
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1429
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2012 12:55
Metadata Last Modified:17 Jul 2012 12:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics