Home About Browse Search
Svenska


Söderholm, Erik, 2012. Lämpliga hybridaspkloner för odling i södra och mellersta Norrland. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hybridasp (Populus x wettsteinii) är en snabbväxande hybrid mellan europeisk asp (Populus tremula L.) och nordamerikansk asp (Populus tremuloides Mich.). Det finns svenskt hybridaspmaterial framtaget för odling i Götaland men inte för övriga delar av Sverige. För odling av hybridasp i övriga delar av Sverige rekommenderas ofta finländskt odlingsmaterial. Hybridasp lämpar sig väl som biobränsle tack vare dess höga tillväxt och då efterfrågan på biobränslen förväntas öka är det viktigt att ta fram ett hybridaspmaterial som har högre härdighet och tillväxt än de hybridaspkloner som finns på marknaden idag. Målet med denna studie var att göra ett urval av lämpliga hybridaspkloner för odling i södra och mellersta Norrland utifrån försök med nyframtagna korsningar. För att bedöma det finländska hybridaspmaterialets härdighet och tillväxt inventerades 12 planteringar i Jämtland och Västernorrland. Resultaten visade att överlevnaden varierade mellan 10 och 71 % och både tillväxt och överlevnad var signifikant högre på åkermark än på skogsmark. Urvalet av lämpliga hybridaspkloner gjordes på en försökslokal i Bispgården med material från 43 olika korsningar mellan amerikanska, ryska och svenska aspar. Korsningar med amerikanska fäder hade signifikant högre höjd än de med ryska fäder. Resultaten visar att det finländska materialet är ett möjligt alternativ för odling i mellersta Norrland, men stora variationer i mortalitet och tillväxt mellan olika planteringar visar att odlingen förknippas med stora risker. Urvalet av kloner från försöket i Bispgården är ett första steg i förädlingsarbetet av hybridasp som kommer resultera i ett hybridaspmaterial med högre tillväxt lämpligt för odling i södra och mellersta Norrland.

,

Hybrid aspen (Populus x wettsteinii) is a fast growing hybrid between European aspen (Populus tremula L.) and American trembling aspen (Populus tremuloides Mich.). Swedish material of hybrid aspen is currently available in Götaland, but not for other parts of Sweden. For cultivation in other parts of Sweden clones from Finland is often recommended. The demand for biofuels is expected to increase and thereby also the interest in fast-growing tree species as hybrid aspen. Therefore it is important to develop a selection of clones with higher hardiness and growth than those clones available on the market today. The objective of this study was to make a selection of appropriate clones for cultivation in southern and central Norrland from trials with newly developed crossings. To evaluate the hardiness and growth, measurements of Finnish material were taken at 12 plantations in Jämtland and Västernorrland County. Results shows survival rates between 10 and 71%, both growth and survival was significantly higher in farmland compared to forest. The selection of suitable clones was done in a trial located in Bispgården with material from 43 different crossings between American, Russian and Swedish aspens. Crossings with American fathers showed significantly higher height than crossings from Russian fathers. It was concluded that the Finnish material is a possible option for cultivation in central Norrland, but large variations in mortality and growth between plantings shows that the use is associated with substantial risks. The selection from the trial in Bispgården is a first step in the breeding process of hybrid aspen that will result in clones with higher growth suitable for cultivation in southern and central Norrland.

Main title:Lämpliga hybridaspkloner för odling i södra och mellersta Norrland
Authors:Söderholm, Erik
Supervisor:Hallsby, Göran
Examiner:Bergsten, Urban
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2012:18
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Populus tremula L., Populus tremuloides Mich. , urvalsvinst, tillväxt , överlevnad, klon , urval, genetic gain, growth, survival, clone, selection
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1565
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1565
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:27 Aug 2012 11:54
Metadata Last Modified:27 Aug 2012 11:54

Repository Staff Only: item control page