Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Anders, 1997. En studie av tre inventeringsmetoder i slutavverkningsbestånd. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Information om avverkningsbestånd är avgörande för att kunna planera flödet av olika
virkessortiment, och därmed kunna leverera rätt mängd virke i rätt tid mot avtalade
kontrakt. Det är också avgörande för att bedöma ersättningen till entreprenörerna.
Västra skogsägarna håller på att utveckla ett avverkningsplaneringssystem, Swiss,
som skall klara detta. I systemet skall finnas rutiner för inventering av träden i
bestånden och andra beståndsvariabler som terrängtransportavstånd, bärighet etc.
Det här arbetet inskränker sig till att undersöka trädvariabler i slutavverkningsbestånd
enligt tre olika inventeringsmetoder. Två av metoderna är subjektiva och har
undersökts genom ett fältförsök i tolv slutavverkningsbestånd i östra Värmland. De
två subjektiva metoderna var "hoftning" och inventering av subjektivt utlagda
cirkelprovytor. Den tredje metoden är en objektiv cirkelytemetod. Den redovisas
utifrån en litteraturstudie. De undersökta variablerna var barrträdsvolym,
trädslagsblandning och antal stammar/ha.
Förrättningsmännens uppgift i den subjektiva cirkelytemetoden var att finna en till tre
cirkelytecentrum i bestånden. Dessa skulle väljas så representativa som möjligt för de
undersökta variablerna. Med "hoftning" avsågs rent okulär uppskattning av dessa
variabler, men med rätt att göra stödmätningar. Förrättningsmännen genomförde
denna metod direkt efter cirkelprovyteutläggningen i samma bestånd.
Förrättningsmännen inventerade först fem bestånd enl nämnda subjektiva metoder,
sedan genomfördes en kalibreringsövning. A
v
sikten med denna var att "lära"
förrättningsmännen hur skog med olika värden på de undersökta variablerna ser ut.
Kalibreringsövningen genomfördes i två slutavverkningsbestånd, som inventerats med
vardera 24 objektivt utlagda cirkelprovytor. Efter kalibreringen inventerades
ytterligare fem bestånd med samma metoder som före kalibreringen.
Förrättningsmännens inventeringsresultat jämfördes sedan med "facit". Detta "facit"
utgjordes av skördardata och mätbeskedsdata från VMF. Beståndsarealerna uppmättes
med hjälp av kontinuerlig GPS-mätning för att få säkrare facit än pliktpollettsmätning
ger. Utifrån inventeringsresultaten genomfördes också utbytesberäkningar enl
Ollas
från hoftningen och teoretisk aptering av de inklavade träden på de subjektivt utlagda
cirkelprovytorna.
Av de två subjektiva metoderna visade sig hofmingen i genomsnitt uppskatta volymen
bäst i enskilda bestånd. För uppskattning av totala volymen, om alla bestånd slås
samman, fick metoderna däremot omvänd rangordning. För uppskattning av
stammar/ha gav de subjektiva cirkelprovytorna en något bättre skattning. För
trädslagsblandningen var metoderna likvärdiga. Kalibreringsövningen tycktes inte ha
någon effekt på förrättningsmännen för uppskattning av någon av de undersökta
variablerna. I den subjektiva cirkelytemetoden verkar det för samtliga variabler sakna
betydelse om förrättningsmännen lagt ut en, två eller tre ytor. För den objektiva
cirkelytemetoden är dimensioneringen av inventeringen helt avgörande för hur bra
skattningarna blir. Det är inventeringskostnaden som sätter gränsen. I det här arbetet
har jag också utifrån en överslagsmässig tidsstudie försökt sätta kostnad i form av tid Enl min mening går det inte att endast utifrån den här studien avgöra vilken metod
som är mest lämplig att använda i Swiss. För detta beslut krävs mer fakta om
omständigheterna utanför skogsbestånden. Beslutet är ytterst en avvägning mellan
informationens värde och kostnaden att samla in den. I Västra skogsägamas fall är
kanske dessutom mätningen av beståndsarealerna ett större bekymmer än valet av
inventeringsmetod. Beståndsarealerna utgör sannolikt en minst lika stor felkälla som
skattningen av beståndsvariabler.

,

Information about management units is crucial for planning the flow of wood raw
materials and to facilitate the delivery of the right woodquantity at the right time
according to contractural requirements. It is als o crucial for estimating the contractor' s
payment. The forest owner association Västra skogsägarna is now developing a
felling plan system, called Swiss, to manage their planning problems. The system
should contain routines for measuring tree variables and other stand variables like
terraintransportdistance, inclination etc.
This study is restricted to examination of treevariables in final-felling stands by three
different inventorymethods. Two methods are subjective and have been investigated
by field trials in twelve final-felling s tands in the east of Värmland. The two
subjective methods were occular inspection and inventory of subjective circular plots.
The third method is an objective circular sample plot method. It was examirred by a
literature survey. The variables examirred in the three methods were softwood timber
volume, composition of the stand and the number of stems per hectare.
The surveyor' s task in the subjective plot method was to find one to three plot centres
in the stands with representative values of the variables under investigation. The same
variables were also recorded in the same stand with the ocular inspection method
immediately after. The surveyors first measured five stands according to the
mentioned methods, then they practiced a east training. This exercises intention was to
teach the surveyors the visual characteristics of stands with different variablevalues.
Cast training occured in two final-felling stands which had been measured with 24
objective circular sample plots each. The surveyors then measured a further five
stands with the same methods as before the east training.
The inventory results were then campared with the key values. These key values were
compiled from values obtained from the harvester and the timber measurement
association. The stand areas were measured by differential GPS to get accurate area
estimates. An out tum calculation was made from the inventory results for the ocular
inspection study according to Ollas formulas. For the subjective circular plot study a
theoreticallaying off of the trees into log lengths was made.
For single stands the ocular inspection method was betterthan the subjective circular
plot method regarding the stand volume. For the total volume for all stands, the
subjective circular plot method was the best. To estimate the number of stems per
hectare the subjective circular plot method was the best. The subjective methods were
equivalent for the composition of the stands. The east training seemed to not have any
effect on the surveyors' performance, for any of the variables examined. Results based
on one, two or three circular plots were not significantly different. For the objective
circular sample plot method the number of plots is crucial to good estimations. This
method is limited by its cost. In this study I have also tried to roughly calculate the
costs of the three methods by a time measurement study.
In my opinion it is not possible to conclude, from these results, which method is
suitable to use in Swiss. That decision requires more facts about the circumstances
outside the stands. The decision is ultimately a balance between the value of the information and the costs to collect it. The areal measurement is perhaps a larger
problem in Västra skogsägamas case than the choice of inventory method. The error
in standareas is probably at least as large as the error in the stand variable estimations.

Main title:En studie av tre inventeringsmetoder i slutavverkningsbestånd
Authors:Karlsson, Anders
Supervisor:Eriksson, Ljusk-Ola
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:27
Year of Publication:1997
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:principal felling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1362
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1362
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2012 09:27
Metadata Last Modified:05 Jul 2012 09:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics