Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Lucas and Bäckström, Magnus, 2012. Regionala skillnader vid avkastningsvärdering av arrendemark : fokus på Sveriges större produktionsområden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
757kB

Abstract

Stora regionala skillnader i mark- och arrendepriser förekommer i Sverige. Andelen av den brukade åkermarken i Sverige som upplåts genom arrende har varit stabil om ca 40 procent under det senaste decenniet. Lantbrukens storleksrationalisering, det ökade intresset för mark som kapitalplacering, den begränsade mark- och arrendemarknaden samt arrendeupplåtelsens utformning bidrar till en stadigt stigande prisnivå på åkermarken.
Uppsatsens syfte är att undersöka de regionala differenser som finns gällande korrelationen mellan arrendeprisnivåer och det värde som ytterligare ett hektar frambringar för lantbrukaren. Målbilden är att påvisa och konkretisera dessa skillnader samt att tyddliggöra sambanden mellan observerade arrendeprisskillnader och åkermarkens fundamentala avkastningsvärde. Sverige är indelat i åtta större produktionsområden där liknande förutsättningar för jordbruk råder. Arbetet begränsas till att omfatta de större lantbruksområdena Götalands södra slättbygder, (GSS), Götalands norra slättbygder, (GNS) och Svealands slättbygder (SS). Undersökningen bygger på optimeringsmodeller av fiktiva lantbruksföretag inom ovan nämnda produktionsområden.
Studien har visat att marginalvärdet av en hektar åkermark, för typgården i GSS är 7638 kr. Typgården i GNS visar ett marginalvärde av en hektar åkermark på 4970 kr och värdet av en hektar åkermark för lantbruket i SS-området uppgår till 3596 kr. Dessa siffror ska jämföras med de genomsnittliga arrendepriserna i produktionsområdena. I GSS är det genomsnittliga arrendepriset 3820 kr/ha, i GNS-området arrenderas en hektar för i snitt 1774 kr och i SS-området är arrendepriset 1301 kr/ha.
Den ekonomiska maximering visar att det finns ekonomiska incitament att arrendera och bruka åkermark i alla tre produktionsområdena. I GSS-området är markens nettovärde utifrån det ekonomiska avkastningsvärdet minus arrendepris högst av de analyserade produktionsområdena. Detta tyder således på att det skulle vara mest lönsamt att bruka arrenderad åkermark i GSS. Utifrån de genomsnittliga arrendepriserna är åkermarken i alla tre områden undervärderad då marginalvärdet av en hektar åkermark är högre än arrendepriset på en hektar åkermark. Då hänsyn tas till de generella arrendepriserna som uppgavs i samtal med insatta i lantbruksnäringen är marken i SS-området den enda som är undervärderad. Avkastningsvärdet på åkermarken i de andra två produktionsområdena låg i linje med rådande arrendepriser.

,

Regional variations in land prices and rental rate can be observed in Sweden. The percentage of tillable land in Sweden that is granted under a lease agreement is substantial and amounts to about 40 percent over the past decade. The acreage expansion of farm businesses, the increased interest in land as an investment, limited land and tenancy markets and the design of the contract contribute to a steadily rising price of farmland. The purpose of this thesis is to examine the regional differences that exist regarding the relation between land rent and the value of an additional hectare provided to the farmer. The aim is to demonstrate these differences and to clarify relationships between observed rent price differentials and farmland fundamental return value. Sweden is divided into eight major production areas where similar conditions for agriculture prevail. The study is limited to the major agricultural regions Götalands södra slättbygder (GSS), Götalands norra slättbygder (GNS) and Svealands slättbygder (SS). The study is based on optimization models of typical farm businesses, within the aforementioned areas of production. The study reveals that the marginal value of one hectare of arable land, for the farm in GSS is 7638 SEK. The farm in GNS displays a marginal value of one hectare of arable land in 4970 SEK and the value of a hectare of arable land for agriculture in the SS area amounts to 3596 SEK. These figures should be compared with the average rental prices in producing areas. In GSS the average rent is 3820 SEK per hectare, in GNS the rent is on average of 1774 SEK and in the SS-area leasing price is about 1301 SEK per hectare. According to the model, there are economic incentives to lease and cultivate land in all three areas of production. In the GSS-area the economic value of an additional hectare of farm land minus the rental price is the highest of the production areas. This result suggests that it would be most profitable to cultivate leased land in the GSS. Based on the observed average rental rates, tillable land in all three areas appear to be undervalued since the marginal value of one hectare of land is higher than the rental rate of a hectare of tillable land. However, when considering the overall rental rates obtained in dialogue with experts within the agricultural industry the land of the SS-region is the only one that is considered undervalued. The economic return of tillable land in the other two production areas were in line with current rental rates.

Main title:Regionala skillnader vid avkastningsvärdering av arrendemark
Subtitle:fokus på Sveriges större produktionsområden
Authors:Andersson, Lucas and Bäckström, Magnus
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:722
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:arrendepris, markpris, avkastning, marginalvärde, matematisk optimering, täckningsbidrag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1331
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1331
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2012 13:11
Metadata Last Modified:03 Jul 2012 13:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics