Home About Browse Search
Svenska


Ronnfors, Lovisa, 2012. Minimivärde för pungomkrets hos baggar av texelras. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
507kB

Abstract

En välfungerande bagge är av största vikt för en effektiv och framgångsrik fårproduktion, eftersom man i de allra flesta fall använder sig av naturlig betäckning med en frigående bagge. När man gör en så kallad breeding soundness evaluation för att utvärdera baggars potentiella reproduktionsförmåga ingår flera olika moment i undersökningen, bland annat pungomkretsmätning och palpation av könsorganen. Dessa undersökningar görs för att upptäcka eventuella sjukliga förändringar i baggens könsorgan och för att kunna välja bort avelsbaggar med en potentiellt sämre reproduktionsförmåga. Mätning av pungomkretsen är ett objektivt och upprepningsbart mått på baggens spermieproducerande förmåga, eftersom det finns ett starkt samband mellan spermieproduktionen i testiklarna och dess omkrets. Dessutom har egenskapen en hög arvbarhet.
Baggar från olika fårraser skiljer sig markant åt inte bara vad gäller storlek och vikt utan även vad gäller testiklarnas storlek och form. Tidigare studier har visat att just baggens vikt och ålder har betydelse för pungomkretsen. Pungomkretsens storlek varierar därför mellan olika raser. I en tidigare svensk studie framräknades och fastställdes ett minimimått för pungomkretsen hos gotlandsfår. Minimimått för pungomkretsen har även efterfrågats för andra fårraser i Sverige. Syftet med denna undersökning var att räkna fram och fastställa ett minimimått för pungomkretsen hos texelbaggar. Sammanlagt undersöktes 133 stycken texelbaggar med avseende på pungomkrets i samband med den årliga baggauktionen i Linköping under åren 2006, 2007 och 2011. Pungomkretsen mättes med baggarna i stående position med ett speciellt reglerbart pungmåttband.
Minimimåttet för pungomkretsen för baggar ≥165 dagar gamla och med en vikt över 50 kg fastställdes till 26,5 cm och räknades fram utifrån medelvärdet för pungomkretsen för gruppen baggar i denna ålders- och viktklass minus 2 standarddeviationer, enligt samma princip som tidigare använts för beräkningen av minimimått hos gotlandsfår. Tre baggar i vår studie uppnådde inte denna minimigräns. Om man istället använt ett högre minimimått baserat på exempelvis medelvärdet för pungomkrets hade fler baggar hamnat under det fastställda minimimåttet. Detta hade lett till en hårdare selektion bland baggarna, men gett ett snabbare avelsresultat. Men eftersom en viss selektion sannolikt redan skett innan auktionen valde vi att använda ett lägre minimivärde. Det gick inte att fastställa ett minimimått för baggar yngre än 165 dagar och/eller med en vikt under 50 kg på grund av att alltför få djur fanns i denna kategori i det undersökta materialet.
Sammanfattningsvis kan sägas att det nu fastställda minimivärdet (26,5 cm) för pungomkretsen bör ses som ett första steg mot möjligheten till en bättre selektion av baggar av texelras, som är tidigare könsmogna och har en potentiellt bättre fruktsamhet.

,

A well-functioning ram is essential for an efficient and successful sheep production, because a majority of all ewes are bred naturally. When you make a so-called breeding soundness evaluation to evaluate the ram’s potential reproductive capacity several different elements are included in the evaluation, for example the scrotal circumference (SC) measurement and palpation of the reproductive organs. The examination is done to detect any pathological changes in the genital organs, and to sort out rams intended for breeding with a potentially poorer reproductive performance. Measurement of scrotal circumference is an objective and repeatable measurement of the ram's potential sperm producing capacity, as there is a strong correlation between sperm production in the testes and the scrotal circumference. In addition, the heritability of the SC is also very high.
Rams belonging to different sheep breeds differ considerably not only in terms of size and weight but also in terms of their testicular size and shape. Previous studies have, however, shown that weight and age are significantly correlated with the SC. Thus, guidelines for normal as well as minimum values for the SC vary between different breeds. An earlier Swedish study established a minimum threshold value for the SC of the Gotlandic breed. The objective of this study was to calculate and establish a similar minimum value for the SC of Texel rams. A total of 133 Texel rams were examined and their SC was measured at the annual auction of rams in Linköping during the 2006, 2007 and 2011. Scrotal circumference was measured with the rams in a standing position with an adjustable and specialized measuring tape.
A minimum size of 26.5 cm for the SC of rams ≥ 165 days old and weighing over 50 kg was calculated. The minimum value was established by calculating the mean SC for the group of rams in this age and weight class minus 2 standard deviations, which was used earlier for the Gotlandic breed. Three rams did not meet this minimum threshold in our study. If we had used a higher minimum value for scrotal circumference, for example the mean value, more rams had not reached the minimum threshold. This had led to a harder selection among rams and a faster breeding result, but since a certain selection already was done before the annual auction of rams, we chose to use a lower minimum threshold. We were not able to calculate a minimum threshold value for rams younger than 165 days and/or weighing below 50 kg due to too few observations included in this category in our study.
In conclusion, the established minimum threshold value (26.5 cm) is a first step towards a better possibility for selection of Texel rams in Sweden reaching puberty earlier and with a potentially better fertility.

Main title:Minimivärde för pungomkrets hos baggar av texelras
Authors:Ronnfors, Lovisa
Supervisor:Söderqvist, Lennart
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:26
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Får, Reproduktion, Testikelmätning, Kroppsvikt, testikelstorlek
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1302
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1302
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal structure
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2012 08:47
Metadata Last Modified:29 Jun 2012 08:47

Repository Staff Only: item control page